Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toegang van het publiek tot milieu-informatie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Toegang van het publiek tot milieu-informatie

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn brengt nationale wetten volledig in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus uit 1998 inzake de toegang tot informatie.

 • Ze garandeert het recht van toegang van het publiek tot milieu-informatie* waarover overheidsinstanties* beschikken of die voor hen wordt beheerd, zowel op verzoek als via actieve verspreiding.
 • Ze bepaalt de voorwaarden, grondregels en praktische regelingen voor de uitoefening van dat recht.

KERNPUNTEN

Toegang op verzoek

 • Overheidsinstanties moeten de milieu-informatie waarover ze beschikken aan elke aanvrager ter beschikking stellen, zonder dat die daarvoor een belang hoeft aan te voeren.
 • De informatie moet ter beschikking worden gesteld uiterlijk binnen één maand nadat het verzoek van de aanvrager werd ontvangen. Die termijn kan worden verlengd tot twee maanden voor verzoeken om omvangrijke en gecompliceerde informatie.
 • Overheidsinstanties moeten alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat milieu-informatie waarover zij beschikken gemakkelijk reproduceerbaar is en toegankelijk is via elektronische middelen.
 • De informatie moet beschikbaar worden gesteld in de vorm die door de aanvrager wordt gespecificeerd, tenzij de informatie al in een andere vorm voor het publiek beschikbaar is.
 • De EU-landen moeten ervoor zorgen dat ambtenaren het publiek helpen dat toegang tot informatie zoekt en moeten openbaar toegankelijke lijsten van overheidsinstanties beschikbaar stellen.
 • Praktische regelingen voor het omgaan met verzoeken houden het volgende in:
  • het benoemen van voorlichtingsambtenaren;
  • voorzieningen om de gevraagde informatie te onderzoeken;
  • registers of lijsten van de bijgehouden milieu-informatie, en details van de informatiepunten.
 • Een verzoek kan worden geweigerd indien het:
  • kennelijk onredelijk is;
  • te algemeen geformuleerd is;
  • onvoltooid materiaal betreft;
  • interne mededelingen betreft.
 • Een verzoek kan ook geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien openbaarmaking van de informatie afbreuk doet aan een van de opgesomde punten, waaronder:
  • internationale betrekkingen;
  • de rechtsgang;
  • intellectuele-eigendomsrechten, of
  • de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie.
 • De toegang tot openbare registers of lijsten is gratis. Overheidsinstanties kunnen voor het verstrekken van milieu-informatie een vergoeding vragen. Deze dient echter redelijk te zijn.
 • Een aanvrager die meent dat zijn verzoek om informatie is veronachtzaamd of ten onrechte is geweigerd, heeft toegang tot een procedure voor een rechtbank of een andere onafhankelijke instelling.

Actieve verspreiding

 • Ten minste de volgende milieu-informatie moet elektronisch toegankelijk zijn:
  • teksten van internationale verdragen, conventies of overeenkomsten, beleidsmaatregelen, plannen en programma's;
  • voortgangsverslagen inzake de uitvoering van de hierboven genoemde onderwerpen;
  • verslagen over de toestand van het milieu;
  • gegevens afkomstig van het toezicht op activiteiten die gevolgen voor het milieu kunnen hebben;
  • vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu;
  • effectbeoordelingen en risicobeoordelingen.
 • Andere informatie dan de hierboven vermelde kan progressief onder het publiek worden verspreid, rekening houdend met het benodigde personeel en de benodigde financiële en technische middelen.
 • EU-landen zorgen ervoor dat door hen of op hun verzoek samengestelde informatie actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 14 februari 2003 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 14 februari 2005 omzetten in nationale wetgeving.

KERNBEGRIPPEN

* Milieu-informatie: alle informatie in geschreven, visuele, auditieve, elektronische of enige andere materiële vorm over kwesties beschreven in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2003/4/EG.

* Overheidsinstantie: een overheidsorgaan, inclusief openbare adviesorganen, op nationaal, regionaal of lokaal niveau, of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die onder de wetgeving valt. EU-landen kunnen bepalen dat deze begripsomschrijving niet slaat op instellingen die optreden in een rechterlijke of wetgevende hoedanigheid.

ACHTERGROND

Het Verdrag van Aarhus

BESLUIT

Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26-32)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43-48)

Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen (PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13-19)

Laatste bijwerking 03.02.2016

Top