Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afvalstoffenstatistieken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Afvalstoffenstatistieken

De Europese Unie (EU) heeft een kader opgesteld voor het bijhouden van statistieken over de productie, terugwinning en verwijdering van afval.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze wet kunnen er regelmatige en vergelijkbare gegevens in de EU-landen worden verzameld en bij Eurostat worden ingediend. Met de verzamelde statistieken kan de tenuitvoerlegging van het EU-afvalbeleid worden gecontroleerd en geëvalueerd.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Toepassingsgebied

De wet is van toepassing op het bijhouden van statistieken door de EU-landen en de Commissie in hun respectieve bevoegdheidsgebieden:

  • afvalproductie (bijlage I bij de verordening);
  • terugwinning en verwijdering van afval (bijlage II bij de verordening).

Nomenclatuur

EU-landen en de Commissie moeten de nomenclatuur (categorieën) uit bijlage I en III in hun statistieken gebruiken. Deze nomenclatuur verwijst naar afvalcategorieën (bijv. afgewerkte oplosmiddelen, mineraal afval en metaalafval), economische activiteiten (variërend van mijnbouw tot de productie van levensmiddelen of textiel) en afvalbeheeractiviteiten (bijv. afvalwaterafvoer, industriële afvalverwerking of de terugwinning van materialen).

Gegevensverzameling

De gegevens voor deze statistieken moeten worden verzameld door middel van enquêtes, statistische schattingen of verwijzingen naar administratieve of andere bronnen. Tenzij ze grote hoeveelheden afval produceren, worden bedrijven met minder dan 10 werknemers van de enquêtes uitgesloten.

Indienen van de statistieken bij Eurostat

EU-landen moeten de statistische resultaten (inclusief vertrouwelijke gegevens) binnen de 18 maanden na het einde van de referentieperiodes bepaald in bijlagen I en II bij Eurostat indienen. De frequentie is tweejaarlijks.

De Commissie kan maatregelen aannemen die nodig zijn om de verordening toe te passen of te wijzigen. Deze maatregelen hebben betrekking op:

  • het passende formaat voor het indienen van de resultaten door de EU-landen;
  • aanpassing aan de economische en technische ontwikkelingen op het gebied van verzameling, verwerking en toezending van statistieken;
  • aanpassing van de in bijlagen I, II en III genoemde specificaties;
  • formulering van de juiste criteria voor kwaliteitsbeoordeling;
  • tenuitvoerlegging van de resultaten van pilotstudies.

Om de drie jaar brengt de Commissie verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de statistieken die in het kader van deze verordening zijn opgemaakt, en de kwaliteit en de belasting voor de ondernemingen ervan.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING GELDIG?

Vanaf 29 december 2002.

Voor meer informatie, kijk op:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 2150/2002

29.12.2002

-

PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1-36.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 574/2004

16.4.2004

-

PB L 90 van 27.3.2004, blz. 15-47.

Verordening (EG) nr. 783/2005

14.6.2005

-

PB L 131 van 25.5.2005, blz. 38-41.

Verordening (EG) nr. 221/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009, blz. 157-159.

Verordening (EU) nr. 849/2010

18.10.2010

-

PB L 253 van 28.9.2010, blz. 2-41.

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 2150/2002 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1445/2005 van de Commissie van 5 september 2005 tot vaststelling van geschikte kwaliteitsevaluatiecriteria en van de inhoud van de kwaliteitsverslagen voor afvalstoffenstatistieken ten behoeve van Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 229 van 6.9.2005, blz. 6-12).

Verordening (EG) nr. 782/2005 van de Commissie van 24 mei 2005 tot vaststelling van het formaat voor de toezending van de resultaten van afvalstoffenstatistieken (PB L 131 van 25.5.2005, blz. 26-37).

Laatste bijwerking 20.05.2015

Top