Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drinkwater — Essentiële kwaliteitsnormen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Drinkwater — Essentiële kwaliteitsnormen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 98/83/EG — De kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn stelt normen voor drinkwater vast.
 • Het doel van deze richtlijn is het beschermen van de volksgezondheid tegen de nadelige gevolgen van eventuele besmetting door ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water* gezond en schoon is.

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten:
  • de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het water geen micro-organismen, parasieten of andere schadelijke stoffen bevat in concentraties die gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren, en dat het water voldoet aan de microbiologische en chemische minimumvereisten;
  • ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de normen wanneer het water via een distributienet of uit een tankschip of -auto wordt geleverd;
  • het water regelmatig controleren op overeengekomen plaatsen van monsterneming om te verifiëren dat aan de microbiologische, chemische en indicatorparameterwaarden wordt voldaan;
  • elk geval waarin niet aan de parameterwaarden wordt voldaan, onmiddellijk onderzoek verrichten en de nodige corrigerende maatregelen treffen;
  • de levering van water verbieden of beperken indien het wordt geacht een potentieel gevaar voor de volksgezondheid te vormen;
  • het publiek informeren wanneer corrigerende maatregelen zijn getroffen;
  • om de drie jaar een verslag over de kwaliteit van drinkwater publiceren. Deze informatie voor het publiek wordt verzonden naar de Europese Commissie.
 • De Commissie:
  • publiceert elke drie jaar een samenvattend verslag over de nationale gegevens inzake de kwaliteit van drinkwater;
  • evalueert om de vijf jaar de microbiologische, chemische en indicatorparameters en de controlespecificaties, waarbij rekening wordt gehouden met wetenschappelijke en technologische vooruitgang. De Commissie kan voorstellen dat deze worden aangepast.
 • De richtlijn is niet van toepassing op natuurlijk mineraalwater of water dat wordt beschouwd als geneesmiddel.
 • EU-landen mogen voor menselijke consumptie bestemd water waarvan minder dan vijftig personen gebruikmaken, van hun wetgeving uitzonderen.
 • In 2015 name de Commissie Richtlijn (EU) 2015/1787 aan, waarmee nieuwe EU-regels ter verbetering van de controle van drinkwater werden geïntroduceerd. De richtlijn geeft EU-landen een grotere flexibiliteit ten aanzien van de manier waarop drinkwater in de EU wordt gecontroleerd, en vormt een reactie op het door EU-burgers aandringen op wetten die zorgen voor een betere, eerlijkere en meer omvattende watervoorziening (zie de achtergrondsectie hieronder).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 25 december 1998 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 25 december 2000 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Begin 2014 drong het eerste Europese burgerinitiatief (EBI), na de campagne Water is een mensenrecht, aan op EU-wetgeving om het recht op water en sanitaire voorzieningen te waarborgen.

Het EBI werd geïntroduceerd door artikel 11,lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Hiermee wordt het publiek in de gelegenheid gesteld om de Commissie te verzoeken op te treden op gebieden van haar verantwoordelijkheid, mits de petitie ten minste een miljoen handtekeningen in ten minste zeven EU-landen bevat.

Kijk voor meer informatie op:

 • Drinking water (Drinkwater) op de website van de Europese Commissie
 • Press release (Persmededeling) op de website van de Europese Commissie

KERNBEGRIP

* Voor menselijke consumptie bestemd water: water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden. Het kan worden geleverd via een distributienet, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen.

BESLUIT

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 98/83/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 06.06.2016

Top