Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma ter ondersteuning van NGO's die werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programma ter ondersteuning van NGO's die werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming

Dit communautair actieprogramma heeft ten doel de activiteiten te ondersteunen van Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming en die bijdragen tot de ontwikkeling en toepassing van het Europese beleid en de Europese regelgeving op milieugebied.

BESLUIT

Besluit nr. 466/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2002 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het verslag

Ingevolge Besluit 97/872/EG van de Raad inzake een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming moet de Commissie de uitvoering van dit programma in de eerste drie jaar (1998-2000) beoordelen en daarover verslag uitbrengen. De Commissie heeft een dergelijk verslag opgesteld op basis van de door haar en door de begunstigden van het programma opgedane ervaring [COM(2001) 337 def. - Deel I]. Daarbij is geconcludeerd dat het programma, met een aantal wijzigingen, moet worden voortgezet (het zou oorspronkelijk ten einde lopen op 31 december 2001). Bij onderhavig besluit wordt een nieuw actieprogramma gelanceerd en wordt Besluit 97/872/EG vervangen.

In het verslag over de tenuitvoerlegging van Besluit 97/872/EG wordt onderstreept dat de hernieuwing van het programma kan rekenen op overweldigende steun, zowel van de kant van de Commissie als van die van de NGO's. Toch moeten er bepaalde zwakke punten worden rechtgetrokken, meer bepaald:

 • de geografische reikwijdte van het programma is te beperkt en moet worden uitgebreid naar de kandidaat-lidstaten en de Balkanlanden;
 • de middelen worden ongelijk verdeeld over de verschillende regio's en over de kleine en grote NGO's;
 • het toezicht op de tenuitvoerlegging in elke fase van het programma's is te omslachtig;
 • de NGO's worden vaak te laat betaald en er zijn enkele andere problemen bij het financiële beheer van het programma;
 • de gehanteerde selectiecriteria zijn niet altijd helemaal objectief;
 • doorgaans worden altijd ongeveer dezelfde NGO's begunstigd;
 • er is geen duidelijk auditsysteem;
 • de NGO's worden nog altijd niet voldoende systematisch betrokken bij de milieubeleidsvorming in de Gemeenschap en de uitvoering daarvan.

Het nieuwe programma

De doelstelling van het nieuwe, in dit besluit, vervatte programma is de activiteiten van NGO's die voornamelijk actief zijn op het gebied van milieubescherming te bevorderen en bij te dragen tot de totstandkoming en tenuitvoerlegging van het milieubeleid in alle regio's van Europa. Het programma bevordert de systematische deelname van de NGO's aan het proces van uitwerking van het milieubeleid van de Gemeenschap, alsook de versterking van kleine lokale verenigingen die zich inzetten voor de toepassing van het communautair acquis op milieugebied.

Het programma is gericht op alle NGO's:

 • die onafhankelijk en zonder winstoogmerk zijn en voornamelijk actief zijn op het gebied van de milieubescherming;
 • die op Europees niveau actief zijn en waarvan de activiteiten ten minste drie Europese landen omvatten (organisaties die in slechts twee landen actief zijn, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking);
 • die gevestigd zijn in een lidstaat, een kandidaat-lidstaat of een Balkanland;
 • die waarvan de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de beginselen van het zesde milieuactieprogramma;
 • die op wettelijke wijze sedert meer dan twee jaar zijn opgericht en waarvan het rekeningoverzicht door een registeraccountant wordt bevestigd.

De steun die in het kader van dit programma wordt toegekend, wordt gericht op de prioriteiten van het zesde milieuactieprogramma, de milieuopvoeding en de toepassing van de communautaire milieuwetgeving.

Uiterlijk op 30 september van ieder jaar publiceert de Commissie een oproep tot indiening van voorstellen voor subsidies in het kader van het programma. Uiterlijk op 31 december van ieder jaar beslist de Commissie welke organisaties in het volgende jaar een subsidie zullen ontvangen. Deze lijst wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De subsidies welke aan in de Gemeenschap gevestigde NGO's worden toegekend, bedragen nooit meer dan 70% van de gemiddelde in aanmerking komende jaarlijkse uitgaven van de aanvrager over de voorafgaande twee jaar. Wanneer de NGO's in de kandidaat-lidstaten of in de Balkan zijn gevestigd, ligt deze grens op 80%. In geen enkel geval mogen de subsidies oplopen tot meer dan 80% van de in aanmerking komende uitgaven van de aanvrager in het lopende jaar. De subsidies worden op jaarbasis vastgesteld. In de bijlage van het besluit worden de vier fasen van de selectie- en toekenningsprocedure geschetst.

Er worden toezichts- en evaluatiemechanismen betreffende de resultaten van de begunstigde NGO's opgezet. Wanneer de beoogde resultaten niet worden bereikt, kan de subsidie worden ingetrokken. In het geval van laakbare praktijken of fraude kunnen sancties worden genomen (annulering van de subsidieovereenkomst, betaling van een boete, uitsluiting van andere communautaire subsidiemogelijkheden of uitsluiting van relevante dialoogmechanismen).

Het programma loopt van 1 januari 2002 tot 31 december 2006 en er wordt 32 miljoen euro voor uitgetrokken.

Jaarlijks brengt de Commissie op 30 april verslag uit bij het Europees Parlement en de lidstaten over de verleende subsidies en de resultaten daarvan. Uiterlijk op 31 december 2004 brengt de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de mate waarin de doelstellingen van het programma in de loop van de eerste drie jaar zijn behaald. Zo nodig stelt zij wijzigingen voor.

Besluit

Datum vaninwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 466/2002/EG

17.3.2002

-

L 75 van 16.3.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum vaninwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 786/2004/EG

30.4.2004

-

L 138 van 30.4.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 614/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het financieringsinstrument voor het Milieu (LIFE+ ) [Publicatieblad L 149 van 09.06.2007].

Lijst van de organisaties waaraan de Gemeenschap financiële steun heeft verleend voor activiteiten op milieugebied

[Publicatieblad C 147 van 24.06.2003];[Publicatieblad C 324 van 24.12.2002];[Publicatieblad C 279 van 15.11.2002].

Laatste wijziging: 24.10.2006

Top