Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Behandeling van stedelijk afvalwater

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Behandeling van stedelijk afvalwater

Deze wetgeving van de Europese Unie (EU) heeft als doel de goede behandeling van stedelijk afvalwater te verzekeren, om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.

BESLUIT

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn, die gericht is op de bescherming van het aquatische milieu tegen de negatieve effecten (zoals eutrofiëring*) van stedelijk afvalwater, bepaalt regels voor de hele EU voor de verzameling, behandeling en de lozing van afvalwater. De wet is ook van toepassing op afvalwater van industrieën zoals de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld de voedselverwerkende industrie en brouwerijen).

KERNPUNTEN

EU-landen moeten:

  • afvalwater verzamelen en behandelen in stedelijke gebieden met ten minste 2 000 inwoners, en secundaire behandeling* toepassen op het verzamelde afvalwater;
  • een meer geavanceerde behandeling toepassen in stedelijke gebieden met meer dan 10 000 inwoners in aangeduide kwetsbare gebieden*;
  • ervoor zorgen dat zuiveringsinstallaties goed worden onderhouden om ervoor te zorgen dat deze voldoende presteren en onder alle normale weersomstandigheden kunnen functioneren;
  • vergunningen vereisen voor lozing van stedelijk afvalwater van de voedingsmiddelenindustrie en voor industriële lozingen in systemen voor de opvang van stedelijk afvalwater;
  • maatregelen nemen om de vervuiling te beperken van ontvangende wateren door overloop van overtollig regenwater onder extreme omstandigheden, zoals ongewoon hevige regens;
  • toezien op de prestaties van zuiveringsinstallaties en ontvangende wateren;
  • toezien op de afvoer en hergebruik van zuiveringsslib.

Naast de beschrijving van methoden voor het toezicht op en de beoordeling van de resultaten, bevat bijlage I een lijst met algemene vereisten voor:

  • opvangsystemen;
  • lozingen van stedelijke waterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van emissiegrenswaarden daarvoor;
  • industrieel afvalwater geloosd in stedelijke opvangsystemen.

In bijlage II worden de criteria beschreven voor de identificatie van kwetsbare en minder kwetsbare gebieden.

Een rapport van de Europese Commissie uit 2013 stelt vast dat de implementatie van deze wet, ondanks de verbeteringen die al aangebracht zijn, nog altijd een uitdaging blijft, vooral omwille van de grote investeringen in infrastructuur die nodig zijn.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 29 mei 1991, met verschillende uitvoeringstermijnen voor de verschillende vereisten. In 1998 nam de Commissie Richtlijn 98/15/EG aan om, vanwege uiteenlopende interpretaties in EU-landen, sommige regels te verduidelijken. Die richtlijn werd van kracht op 27 maart 1998. Andere uitvoeringstermijnen zijn van toepassing op landen die vanaf 2004 lid geworden zijn van de EU. Deze worden gespecificeerd in de Toetredingsverdragen met ieder van de betrokken landen.

KERNBEGRIPPEN

Eutrofiëring: verwijst naar water dat wordt verrijkt door voedingsstoffen - zoals samenstellingen van fosfor en stikstof - waardoor het evenwicht van de organismen in het water, en in het algemeen de kwaliteit van het water wordt verstoord.

Secundaire behandeling: behandeling van afvalwater door een proces dat meestal een biologische behandeling inhoudt (met gebruik van aerobe bacteriën, enzymen, enz.) met secundaire bezinking of een ander proces, waarbij de vereisten van de richtlijn in bijlage I gerespecteerd worden.

Kwetsbare gebieden: i) waterlichamen die risico lopen op eutrofiëring, ii) oppervlaktedrinkwater dat meer dan 50 mg/liter nitraten bevat, en iii) gebieden waar verdere behandeling nodig is om te voldoen aan de EU-wetgeving over o.a. water, zwemwater, schelpdierwateren en over de bescherming van leefgebieden en vogels.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie de website van de Europese Commissie Overzicht richtlijn stedelijk afvalwater.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 91/271/EEG

19.6.1991

30.6.1993

PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 98/15/EG

27.3.1998

30.9.1998

PB L 67 van 7.3.1998, blz. 29-30

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbesluit 2014/431/EU van de Commissie van 26 juni 2014 betreffende de voorbeelden voor verslaggeving over de nationale programma's voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad (PB L 197 van 4.7.2014, blz. 77-86).

Verslag van de Commissie - Tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, als gewijzigd bij Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 - Overzicht van de door de lidstaten getroffen maatregelen en evaluatie van de in toepassing van de artikelen 17 en 13 van de richtlijn toegezonden informatie (COM(98) 775 def. van 15.1.1999).

Verslag van de Commissie - Tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 (COM(2001) 685def. van 21.11.2001).

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, als gewijzigd bij Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 (COM(2004) 248def. van 23.4.2004).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Zevende verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG) (COM(2013) 574 final van 7.8.2013).

Werkdocument van de diensten van de Commissie - Begeleidend document bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Naar duurzaam waterbeheer in de Europese Unie - Eerste fase in de uitvoering van de Kaderrichtlijn water 2000/60/EG (COM(2007) 128 def.) (SEC(2007) 363) (SEC(2007) 362 def. van 22.3.2007).

Werkdocument van de diensten van de Commissie - Vijfde samenvatting van de Commissie over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (SEC(2009) 1114 def. van 3.8.2009).

Werkdocument van de diensten van de Commissie - Zesde samenvatting van de Commissie over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (SEC(2011) 1561 def. van 7.12.2011).

Laatste bijwerking 20.04.2015

Top