Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Water van goede kwaliteit in Europa (EU-Richtlijn Water)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Water van goede kwaliteit in Europa (EU-Richtlijn Water)

In de Europese Unie (EU) komt water steeds meer onder druk te staan door de als maar groeiende vraag naar voldoende hoeveelheden water van goede kwaliteit voor uiteenlopende toepassingen. Met deze richtlijn wordt getracht de kwaliteit van water te beschermen en te verbeteren.

BESLUIT

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan regels om de verslechtering van de toestand van Europese waterlichamen te stoppen en voor 2015 een „goede toestand” te bereiken voor Europese rivieren, meren en grondwater.

Specifiek omvat de richtlijn:

 • de bescherming van alle soorten water (binnenwater*, oppervlaktewater*, overgangswater*, kustwateren* en grondwater*)
 • het herstel van de ecosystemen in en rond waterlichamen
 • de vermindering van vervuiling in waterlichamen
 • de garantie voor duurzaam watergebruik door particulieren en bedrijven.

KERNPUNTEN

De wetgeving geeft duidelijke verantwoordelijkheden aan nationale overheden. Ze moeten:

 • de individuele stroomgebieden op hun grondgebied identificeren, dus het omringende land dat in bepaalde rivierstelsels afwatert.
 • instanties aanwijzen die deze gebieden in overeenstemming met EU-regels beheren.
 • de kenmerken van ieder stroomgebied analyseren, met inbegrip van de effecten van menselijke activiteiten en een economische beoordeling van het watergebruik.
 • toezicht houden op de toestand van het water in ieder stroomgebied.
 • beschermde gebieden registreren, zoals gebieden die worden gebruikt voor de drinkwatervoorziening, die speciale aandacht nodig hebben.
 • „stroomgebiedsbeheersplannen” opstellen en invoeren om verslechtering van het oppervlaktewater te voorkomen, het grondwater te beschermen en te versterken en beschermde gebieden te behouden.
 • ervoor zorgen dat de kosten voor waterdiensten worden terugverdiend zodat de middelen doelmatig worden gebruikt en vervuilers betalen.
 • voorlichting en raadpleging van het publiek over hun stroomgebiedsbeheersplannen verschaffen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 22 oktober 2000.

KERNBEGRIPPEN

* oppervlaktewater - binnenwateren, met uitzondering van grondwater; overgangswater en kustwateren.

* grondwater - al het water dat zich onder het bodemoppervlak bevindt.

* binnenwateren - al het stilstaande of stromende water op het landoppervlak.

* overgangswater - water in de nabijheid van een riviermonding dat gedeeltelijk zout is, maar dat aanzienlijke zoetwaterstromen bevat.

Richtlijn Water - details

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2000/60/EG

22.12.2000

22.12.2003

PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2455/2001/EG

16.12.2001

-

PB L 331 van 15.12.2001, blz. 1-5

Richtlijn 2008/32/EG

21.3.2008

-

PB L 81 van 20.3.2008, blz. 60-61

Richtlijn 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114-135

Richtlijn 2013/39/EU

13.9.2013

14.11.2015

PB L 226 van 24.8.2013, blz. 1-17

Richtlijn 2013/64/EU

1.1.2014

Varieert afhankelijk van de artikelen

PB L 353 van 28.12.2013, blz. 8-12

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2000/60/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 19-31).

Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27-34).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren (COM(2012) 673 final van 14 november 2012).

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: De kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn: acties om de „goede toestand” van EU-wateren te bereiken en overstromingsrisico’s te beperken (COM(2015) 120 final van 9.3.2015).

Laatste bijwerking 30.07.2015

Top