Help Print this page 
Title and reference
Waterbescherming en -beheer (kaderrichtlijn waterbeleid)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Waterbescherming en -beheer (kaderrichtlijn waterbeleid)

De Europese Unie (EU) stelt een gemeenschappelijk kader voor waterbescherming en -beheer vast, dat tot doel heeft de aquatische ecosystemen te beschermen en herstellen, en duurzaam gebruik van water door particulieren, bedrijven en de natuur op de lange termijn te garanderen.

BESLUIT

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze kaderrichtlijn heeft meerdere doelstellingen, waaronder het voorkomen en beperken van verontreiniging, het bevorderen van duurzaam gebruik van water, het beschermen van het milieu, het verbeteren van de toestand van de aquatische ecosystemen en het afzwakken van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte.

Het stelt een kader vast voor de bescherming van:

 • de landoppervlaktewateren ,
 • het grondwater ,
 • de overgangswateren , en
 • de kustwateren .

De uiteindelijke doelstelling bestaat erin tegen 2015 een goede toestand van de Europese wateren te bereiken.

Stroomgebieden en districten

De lidstaten inventariseren alle stroomgebieden op hun nationale grondgebied en wijzen die toe aan stroomgebieddistricten . Indien een stroomgebied het grondgebied van meer dan één lidstaat bestrijkt, wordt het toegewezen aan een internationaal stroomgebieddistrict.

De lidstaten wijzen een autoriteit aan die belast is met de tenuitvoerlegging van de in deze kaderrichtlijn vastgestelde voorschriften in alle stroomgebieddistricten.

Identificatie en analyse van de wateren

De lidstaten moeten zorgen voor:

 • een analyse van de kenmerken van ieder stroomgebieddistrict;
 • een beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van de wateren;
 • een economische analyse van het gebruik van de wateren;
 • een register van beschermde gebieden, d.w.z. gebieden die zijn aangewezen als gebieden die een bijzondere bescherming behoeven (gebieden die bestemd zijn voor drinkwateronttrekking en andere gebieden die zijn opgenomen in Bijlage IV van de richtlijn;
 • een overzicht van alle waterlichamen die voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water worden gebruikt en gemiddeld meer dan 10 m3 per dag leveren of meer dan 50 personen bedienen.

Deze analyse moet om de zes jaar worden herzien.

Beheersplannen en maatregelenprogramma’s

De beheersplannen hebben ten doel:

 • de achteruitgang van de toestand van alle oppervlaktewateren te voorkomen en deze toestand te verbeteren en herstellen zodat uiterlijk tegen 2015 een goede chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater wordt bereikt en verontreiniging door lozingen en emissies van gevaarlijke stoffen tegelijkertijd worden verminderd;
 • de toestand van het grondwater te beschermen, herstellen en verbeteren, door verontreiniging en achteruitgang ervan te voorkomen en te zorgen voor een kwantitatief evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van grondwater;
 • beschermde gebieden veilig te stellen, hetgeen speciale bescherming vereist in de zin van specifieke gemeenschapswetgeving betreffende de bescherming van oppervlaktewateren en grondwater of de bescherming van habitattypen van soorten die direct afhankelijk zijn van het water.

De beheersplannen van de stroomgebieddistricten kunnen worden aangevuld met meer gedetailleerde programma’s en beheersplannen voor deelstroomgebieden.

De eerste beheersplannen zijn in 2009 opgesteld binnen ieder stroomgebieddistrict, waarbij rekening is gehouden met de resultaten van verrichte analyses en studies. Zij beslaan de periode tussen 2009 en 2015 en worden in 2015 herzien, en vervolgens om de zes jaar.

De lidstaten zullen er tevens voor zorgen dat er voor elk stroomgebieddistrict een maatregelenprogramma wordt opgesteld, waarin rekening is gehouden met de resultaten en analyses van het water en dat erop gericht is de milieudoelstellingen in de Richtlijn te verwezenlijken. Elk programma bestaat uit basismaatregelen en aanvullende maatregelen.

Prijsbeleid

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het waterprijsbeleidconsumenten stimuleert om de watervoorraden efficiënt te benutten en dat de diverse watergebruiksectoren een bijdrage leveren aan de kosten met betrekking tot watergebruik, met inbegrip van milieu- en hulpbronkosten.

Toepassing van de Kaderrichtlijn

De lidstaten moedigen alle betrokken partijen aan actief deel te nemen aan de tenuitvoerlegging van deze kaderrichtlijn, met name wat de beheersplannen van de stroomgebieddistricten betreft. Ontwerpbeheersplannen moeten ten minste gedurende 6 maanden ter raadpleging aan het publiek worden voorgelegd.

De lidstaten stellen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties op overtredingen van deze kaderrichtlijn vast. Een tijdelijke achteruitgang van de toestand van waterlichamen is niet strijdig met de voorschriften van deze kaderrichtlijn indien deze het resultaat is van uitzonderlijke omstandigheden die niet waren te voorzien en die zijn veroorzaakt door een ongeval, een natuurlijke oorzaak of overmacht.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2000/60/EG

22.12.2000

22.12.2003

L 327 van 22.12.2000

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 2455/2001/EG

16.12.2001

-

L 331 van 15.12.2001

Richtlijn 2008/32/EG

21.3.2008

-

L 81 van 20.3.2008

Richtlijn 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

L 140 van 5.6.2009

Richtlijn 2013/39/EU

13.9.2013

14.9.2015

L 226 van 24.8.2013

Richtlijn 2013/64/EU

1.1.2014

Verschilt overeenkomstig de artikelen

L 352 van 28.12.2013

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2000/60/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

WIJZIGING VAN DE BIJLAGEN

Bijlage X – Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid, dat wil zeggen die stoffen die een aanzienlijk risico voor het milieu opleveren.

Richtlijn 2008/105/EG [Publicatieblad L 348 van 24.12.2008].

Richtlijn 2013/39/EU [Publicatieblad L 226 van 24.8.2013].

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 22 maart 2007 - Naar duurzaam waterbeheer in de Europese Unie - Eerste fase in de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG [ COM(2007) 128 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

In dit verslag stelt de Commissie de resultaten voor die de lidstaten bij de toepassing van de Kaderrichtlijn Water hebben behaald. Zij onderstreept met name dat de kans groot is dat verschillende lidstaten de doelstellingen van de Kaderrichtlijn niet verwezenlijken hetgeen vooral het gevolg is van de fysische achteruitgang van de waterecosystemen, met name door een te intensief watergebruik, en van belangrijke diffuse verontreiniging. De Commissie wijst op problemen bij de naleving van de termijn voor de omzetting van de kaderrichtlijn en op inhoudelijke lacunes bij deze omzetting. Voor het overige lijken de opzet van de stroomgebieddistricten en de aanwijzing van de bevoegde nationale autoriteiten goed op weg, ook al moet op het vlak van internationale samenwerking in bepaalde gevallen nog vooruitgang worden geboekt. Voorts wordt in het verslag gewezen op de grote kwaliteitsverschillen tussen de milieueffectbeoordelingen en economische beoordelingen van de stroomgebieden en op grote lacunes in met name de economische analyse. Tot slot doet de Commissie de lidstaten een aantal aanbevelingen met name om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen, duurzaam waterbeheer te integreren in de overige takken van nationaal beleid en zoveel mogelijk voordeel te halen uit de medewerking van de burgers; tevens kondigt zij maatregelen aan die zij voornemens is in de toekomst te nemen in het kader van het Europees beleid inzake waterbeheer.

Verslag van de Commissie van 1 april 2009 overeenkomstig artikel 18, lid 3, van richtlijn 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) betreffende progamma's voor de monitoring van de watertoestand [ COM(2009) 156 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) Stroomgebiedbeheerplannen [ COM(2012) 670 final - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Uit de beoordeling van de stroomgebiedbeheerplannen blijkt dat ondanks de vooruitgang die is geboekt, een groot deel van de waterlichamen niet in 2015 in een goede toestand zal verkeren, en hiervoor is een aantal redenen te noemen. In de beoordeling van de stroomgebiedbeheerplannen door de Commissie worden de belangrijkste belemmeringen in kaar gebracht die in afzonderlijke lidstaten een rol spelen, en wordt benadrukt dat hydromorfologische belastingen, verontreiniging en overmatige onttrekking de belangrijkste belastingen voor het watermilieu blijven.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren [ COM(2012) 673 final - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Deze blauwdruk is erop gericht om belemmeringen voor maatregelen ter bescherming van de Europese wateren weg te nemen. In de blauwdruk wordt erkend dat de aquatische milieus in de EU een grote verscheidenheid vertonen en wordt dan ook, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, geen alles over één kam scherende benadering voorgesteld. De hoofdpunten die in de blauwdruk aan de orde worden gesteld, zijn:

 • bodemverbetering;
 • het aanpakken van waterverontreiniging;
 • efficiënter watergebruik en verhoging van de veerkracht van de waterhuishouding;
 • verbetering van de governance door de bij het waterbeheer betrokken actoren.

Laatste wijziging: 09.04.2014

Top