Help Print this page 
Title and reference
Elektronische betaaldiensten beschermen tegen piraterij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronische betaaldiensten beschermen tegen piraterij

De doelstelling van deze richtlijn over de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang (d.w.z. bij het nemen van een abonnement) is elektronische betaaldiensten te beschermen tegen piraterij. De richtlijn verbiedt alle commerciële vervaardigings-, verspreidings- en marketingactiviteiten die verband houden met smartcards (plastic kaarten met ingebouwde microprocessors of microchips) en andere uitrusting waarmee beveiligde toegang tot betaaltelevisie, betaalradio en betaaldiensten op het internet kunnen worden omzeild.

BESLUIT

Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 november 1998 over de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit, voorwaardelijke toegang.

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

De richtlijn behandelt alle diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang, zoals betaaltelevisie- en betaalradiodiensten, on-demand video- en audiodiensten, elektronisch publiceren en een groot aanbod van internetdiensten die beschikbaar zijn op basis van een abonnement of pay-per-view.

Illegale activiteiten

Elk EU-land dient wetten in te voeren om het volgende te verbieden:

  • het vervaardigen, invoeren, verkopen, verhuren of in bezit hebben voor commerciële doeleinden van illegale uitrusting of software die ongeoorloofde toegang geeft tot een beschermde dienst;
  • het installeren, onderhouden of vervangen voor commerciële doeleinden van illegale uitrusting;
  • het gebruik maken van reclame om illegale uitrusting of software aan te prijzen.

Sancties en rechtsmiddelen

Elk EU-land dient maatregelen te treffen:

  • om sancties in te voeren die doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn aan de mogelijke gevolgen van het onwettig gedrag;
  • om te verzekeren dat dienstenaanbieders die getroffen worden door schade door onwettig gedrag naar de rechtbank kunnen stappen om schadevergoeding en een gerechtelijk bevel te eisen en, waar van toepassing, inbeslagneming van de illegale apparatuur aan te vragen.

Internemarktbeginselen

EU-landen mogen geen beperkingen stellen aan:

  • het verrichten van beschermde of verbonden diensten afkomstig uit een ander EU-land;
  • vrij verkeer van uitrusting met voorwaardelijke toegang, behalve die uitrusting die als illegaal wordt beschouwd door de richtlijn (m.a.w. elke uitrusting of software die is ontworpen of aangepast om zonder toestemming van de dienstenaanbieder in een begrijpelijke vorm toegang te verschaffen tot een beschermde dienst).

Verdrag van de Raad van Europa

In 2014 nam de EU de beslissing het Verdrag van de Raad van Europa betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang te ondertekenen, welk verdrag in 2003 in werking trad. De ondertekening van het Verdrag door de EU zal waarschijnlijk andere leden van de Raad van Europa tot ratificatie aanzetten. Dit zou de toepassing van soortgelijke regels als die van Richtlijn 98/84/EC uitbreiden tot ver voorbij de grenzen van de EU en dus als gevolg hebben dat een wet over diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang geldt voor het gehele Europese continent.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 98/84/EG

28.11.1998

28.5.2000

PB L 320, 28.11.1998, blz. 54-57

GERELATEERDE BESLUITEN

2014/243/EU: Besluit van de Raad van 14 april 2014 inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang. (PB L 128, 30.7.2014, blz. 61-61).

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s -Tweede verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit, voorwaardelijke toegang (COM(2008) 593 definitief van 30 september 2008).

Over de rechtsbescherming van elektronische betaaldiensten - Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit, voorwaardelijke toegang (COM(2003) 198 definitief van 24 april 2003).

Laatste wijziging: 23.09.2014

Top