Help Print this page 
Title and reference
Internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)

De Europese Unie (EU) harmoniseert de financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen om de bescherming van beleggers te waarborgen. Door internationale standaarden voor jaarrekeningen toe te passen, wil zij het vertrouwen in de financiële markten bewaren en terzelfder tijd de grensoverschrijdende en internationale handel in effecten vergemakkelijken.

BESLUIT

Verordening 1606/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening is gericht op de goedkeuring en de toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen in de Europese Unie (EU) met het oog op de harmonisatie van de financiële informatie die de vennootschappen voorstellen. Zo wel men een hoge mate van transparantie en vergelijkbaarheid van de financiële staten garanderen.

Definities

De internationale standaarden voor de financiële verslaglegging, ofwel International Financial Reporting Standards-IFRS (of International Accounting Standards – IAS voor de oudste standaarden), worden vastgesteld door de desbetreffende internationale organisatie, de in Londen gevestigde International Accounting Standards Board (IASB) (EN).

Werkingssfeer

Alle beursgenoteerde EU-vennootschappen (met inbegrip van banken en verzekeringsondernemingen) moeten sinds 2005 hun geconsolideerde jaarrekeningen overeenkomstig de IFRS opstellen, De lidstaten kunnen deze ondernemingen tevens toestaan of verplichten ook hun jaarrekeningen op deze manier op te stellen, en kunnen dit ook opleggen aan niet-beursgenoteerde vennootschappen voor hun jaarrekeningen en/of geconsolideerde jaarrekeningen.

Goedkeuringsmechanisme

Om te worden goedgekeurd voor toepassing moet een internationale standaard voor jaarrekeningen een getrouw en eerlijk beeld van de financiële positie en het resultaat van een onderneming opleveren, aan het Europees openbaar belang tegemoetkomen en beantwoorden aan de criteria inzake begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid waarvan financiële informatie moet voldoen om economische beslissingen mogelijk te maken en het management te kunnen beoordelen. De Commissie overlegt met de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) om een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de uitvoering van die regels te ontwikkelen.

De verordening voorziet in een mechanisme met een tweeledige structuur:

  • een regelgevend niveau met de oprichting van een regelgevend comité voor financiële verslaglegging, dat uit vertegenwoordigers van de lidstaten bestaat en door de Commissie wordt voorgezeten. Dit comité besluit over de eventuele goedkeuring van IFRS-normen op basis van voorstellen van de Commissie. Het doel is volledige transparantie te waarborgen en de verantwoording tegenover de Raad en het Parlement te institutionaliseren;
  • een technisch niveau met de oprichting van een technisch comité voor financiële verslaglegging, de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), dat uit deskundigen op het gebied van jaarrekeningen van de particuliere sector uit verschillende lidstaten is samengesteld. Dit comité verschaft wanneer nodig de vereiste bijstand en competentie om de IFRS-normen te evalueren en de Commissie te adviseren over de vraag of de betreffende IRFS-norm al dan niet moet worden goedgekeurd.

Toepassing op basis van geconsolideerde tekst die door de Commissie is aangenomen

De internationale standaarden voor jaarrekeningen en verwante interpretaties zijn opgenomen in een uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de toepasbare standaarden die sinds 14 september 202 van kracht zijn. De doelstelling is de toepassing van deze standaarden te vereenvoudigen door ze samen te brengen in een enkele geconsolideerde tekst die door de Commissie is aangenomen, Verordening (EG) nr. 1126/2008 van 3 november 2008.

Deze verordening zelf is verschillende keren gewijzigd zodat alle standaarden die de International Accounting Standards Board (IASB) sinds 2008 heeft gepresenteerd erin opgenomen konden worden, met inbegrip van bepaalde wijzigingen uit 2012 betreffende geconsolideerde financiële overzichten, partnerschappen en informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

L 243 van 11.9.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 297/2008

10.4.2008

-

L 97 van 9.4.2008

De reeks wijzigingen en correcties van de verordening (EG) nr. 1606/2002 werd reeds in de basistekst aangepast. Deze geconsolideerde versie vormt slechts een communicatiehulpmiddel.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordeningen

Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) [Publicatieblad L 320 van 29.11.2008].

Richtlijn

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG [Publicatieblad L 182 van 29.06.2013].

Met de richtlijn wordt beoogd de verslaglegginsregels te herzien die gelden voor ondernemingen in de EU met het doel: i) de duidelijkheid en vergelijkbaarheid van financiële overzichten te vergroten; ii) de administratieve last te verlichten en de verslaglegging te vereenvoudigen, met name voor mkb's/kmo's, en iii) de transparantie te verbeteren van de bedragen die ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en de houtkap van oerbossen aan de overheid betalen.

Laatste wijziging: 10.01.2014

Top