Help Print this page 
Title and reference
Communautaire tekening of model

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Communautaire tekening of model

Deze verordening stelt een uniform stelsel vast ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen waaraan in de interne markt dezelfde bescherming wordt verleend. Het doel is de opheffing van de verschillen die de concurrentie in de Gemeenschap belemmeren en verstoren. Het gaat ook om de aanmoediging van de creativiteit en de innovatie door het bieden van een betrouwbare en uniforme bescherming op het grondgebied van de Europese Unie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De verordening stelt een eenvoudige en goedkope procedure vast voor de inschrijving van tekeningen en modellen bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (DE) (EN) (FR), een in Alicante gevestigd agentschap van de Europese Unie (EU).

Het doel is de bronnen van verstoring van de concurrentie op Europees niveau weg te nemen en een einde te maken aan de rechtsonzekerheid waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd als gevolg van de verschillen in de nationale wetgevingen. De vaststelling van het Gemeenschapsmodel beoogt ook de aanmoediging van de creativiteit en de innovatie door het bieden van een betrouwbare en uniforme bescherming op het gehele grondgebied van de EU.

De Europese regeling bestaat naast de nationale beschermingsregelingen. Alle kwesties die niet onder de werkingssfeer van de verordening vallen, zijn gedekt door het nationaal recht van de lidstaat.

Toepassingsgebied

Om voor bescherming in aanmerking te komen, moeten de tekeningen of modellen nieuw zijn en een eigen karakter hebben (zij moeten verschillen van reeds bestaande producten). De onderdelen van samengestelde voortbrengsels waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model (zoals zichtbare onderdelen van automobielen), worden niet door deze regeling beschermd. De onderdelen van andere producten, die bij normaal gebruik van het product waarin deze zijn opgenomen zichtbaar zijn, kunnen evenwel krachtens de onderhavige verordening voor bescherming in aanmerking komen.

Rechten op het Gemeenschapsmodel

Het recht op het Gemeenschapsmodel komt toe aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende. De verordening voorziet in twee soorten bescherming van tekeningen of modellen die rechtstreeks in iedere lidstaat van toepassing is, te weten:

  • zonder enige formaliteit, bescherming als "niet-ingeschreven communautaire tekening of communautair model";
  • indien ingeschreven bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, bescherming als "ingeschreven Gemeenschapsmodel".

Verschillen tussen beide soorten bescherming

De bescherming van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is van korte duur: het wordt gedurende drie jaar beschermd met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de EU voor het publiek beschikbaar is gesteld (door verkoopbevorderende activiteiten of voorafgaande bekendmaking in de handel is gebracht). Deze vorm van bescherming kan nuttig zijn in bedrijfstakken die grote aantallen modellen maken voor voortbrengselen met een vaak korte commerciële levensduur. De bepalingen van de verordening zullen het mogelijk maken dat zij een zeker niveau van bescherming genieten zonder te moeten worden onderworpen aan een langere procedure.

De bescherming van het ingeschreven Gemeenschapsmodel bedraagt minimaal vijf en maximaal 25 jaar.

Ingeschreven tekeningen en modellen worden ook beter beschermd dat niet-ingeschreven tekeningen en modellen. Ingeschreven tekeningen en modellen zijn beschermd tegen zowel het systematisch namaken als het onafhankelijk ontwikkelen van soortgelijke tekeningen en modellen, terwijl niet-ingeschreven tekeningen en modellen slechts tegen het systematisch namaken beschermd zijn.

Een ingeschreven model geniet dus een formelere, grotere rechtsbescherming.

Bovendien is het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt niet bevoegd voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

Beperking van de rechten

De aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten mogen niet geldend worden gemaakt voor handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden, voor experimentele doeleinden, en voor handelingen bestaande in de reproductie ter illustratie of voor onderzoek bijvoorbeeld.

Deze verordening is niet van toepassing op de uitrusting van in een derde land geregistreerde vaartuigen of luchtvaartuigen die zich tijdelijk op het grondgebied van de EU bevinden.

Tenuitvoerlegging van de verordening

Het Bureau houdt zich bezig met de tenuitvoerlegging van de verordening op Europees niveau.

De lidstaten wijzen voor het Gemeenschapsmodel een of meer rechtbanken van eerste en tweede aanleg aan, die hoofdzakelijk belast zijn met:

  • uitspraken over inbreuken en, indien naar nationaal recht toegestaan, dreigende inbreuk op Gemeenschapsmodellen;
  • rechtsvorderingen tot nietigverklaring van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel;
  • de reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel die zijn ingesteld in samenhang met rechtsvorderingen in verband met namaak.

Inschrijving van een Gemeenschapsmodel

Een aanvraag om een ingeschreven Gemeenschapsmodel kan worden ingediend bij het Bureau, bij de centrale dienst voor de industriële eigendom van een lidstaat of, in de Benelux-landen die reeds een Gemeenschapsmodel hebben, bij het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen. Iedere aanvraag wordt in ieder geval doorgezonden aan het Bureau, dat de aanvraag formeel bestudeert en eventueel het Gemeenschapsmodel aan de aanvrager toekent en dit in het register van Gemeenschapsmodellen inschrijft. Vervolgens wordt de inschrijving door het Bureau gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad, dat voor het publiek toegankelijk is. De aanvrager kan verzoeken de publicatie van het ingeschreven Gemeenschapsmodel op te schorten gedurende dertig maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag, om gevoelige informatie te beschermen.

Inschrijvingen bij het Bureau vinden plaats sinds 2003.

Licenties

Een Gemeenschapsmodel kan het voorwerp zijn van een licentie voor de gehele Unie of voor een deel daarvan. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn. Daarvoor is uiteraard de toestemming van de houder vereist.

Nietigverklaring

Het ingeschreven Gemeenschapsmodel kan door het Bureau nietig worden verklaard, hetzij op rechtstreeks verzoek aan het Bureau, hetzij door een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel op reconventionele vordering * in een inbreukprocedure. Er kan met name om nietigverklaring worden verzocht, wanneer:

  • het model niet voldoet aan de voor een model gestelde eisen;
  • de houder van het recht geen aanspraak kan maken op het Gemeenschapsmodel;
  • in het model zonder toestemming gebruik wordt gemaakt van een werk dat in een lidstaat auteursrechtelijk is beschermd.

Het Bureau of de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel kunnen naar gelang hun bevoegdheden op basis van een geldige aanvraag waarin aanvaardbare redenen worden toegelicht, het Gemeenschapsmodel nietig verklaren. Het model kan in bepaalde gevallen in gewijzigde vorm worden gehandhaafd.

Afstand van een ingeschreven Gemeenschapsmodel

De houder kan gedeeltelijk of volledig afstand doen van een Gemeenschapsmodel. Het Bureau en in voorkomend geval de licentiehouders moeten hiervan in kennis worden gesteld. De afstand wordt door het Bureau gepubliceerd.

Beroep

Tegen de door het Bureau genomen beslissingen met betrekking tot ingeschreven Gemeenschapsmodellen kan beroep worden aangetekend bij de Kamer van beroep en tegen deze beslissingen in beroep kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Bij het Hof van Justitie kan in sommige gevallen beroep worden ingesteld, met name wegens onbevoegdheid, schending van het verdrag of schending van deze verordening.

Sancties

De sancties die kunnen worden genomen in geval van namaak worden uitvoerig in de verordening beschreven. Hierbij gaat het om een verbod van de voortbrengselen en de inbeslagname van de namaakvoortbrengselen. De rechtbank van de lidstaat kan eveneens andere sancties opleggen.

Proceduretaal

De aanvraag om een ingeschreven Gemeenschapsmodel dient te worden ingediend in een van de officiële talen van de Unie. De aanvrager geeft onder de talen van het Bureau een tweede taal op die wat hem betreft gebruikt kan worden in procedures voor het Bureau.

Context

Het proces van de harmonisatie van de nationale wetgevingen inzake de bescherming van tekeningen of modellen is door Europese Richtlijn 98/71/EG geïnitieerd. Deze richtlijn voorzag evenwel niet in de invoering van een Gemeenschapsmodel, aangezien de tekeningen en modellen nog steeds in de lidstaten moesten worden ingeschreven. Bij deze verordening wordt dan ook voor de eerste keer een uniform Europees systeem voor de bescherming van modellen ingevoerd.

Belangrijkste begrippen

  • Reconventionele vordering: tegenvordering van de verdediger tegen de klager die voor dezelfde rechtbank eerst een klacht tegen hem heeft ingediend.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 6/2002

6.3.2002

-

L 3, 5.1.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassingen van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage II: Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte - 4. Vennootschapsrecht - C. Industriële-eigendomsrechten - III. Gemeenschapsmodellen

1.5.2004

-

L 236, 23.9.2003

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 19 van de Toetredingsakte: aanpassingen van besluiten van de Instellingen - 1.Vennootschapsrecht - Industriële-eigendomsrechten - III. Gemeenschapsmodellen

1.1.2007

-

PB L 157, 21.6.2005

Verordening (EG) nr. 1891/2006

1.1.2008

-

JO L 386, 29.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Internationaal stelsel van registratie van tekeningen of modellen van nijverheid van de WIPO

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst) [Publicatieblad L 78 van 24.3.2009].

Besluit 2006/954/EG, Euratom van de Raad van 18 december 2006 tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid, aangenomen te Genève op 2 juli 1999 [Publicatieblad L 386 van 29.12.2006].

Uitvoeringsverordening

Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen [Publicatieblad L 341 van 17.12.2002].

Aan het Bureau te betalen taksen

Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16 december 2002 inzake de aan het Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen voor de inschrijving van Gemeenschapsmodellen [Publicatieblad L 341 van 17.12.2002].

Onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen

Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen [Publicatieblad L 289 van 28.10.1998].

Deze richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen beoogt de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen op het gebied van de bescherming van modellen om de innovatie aan te moedigen en de belemmeringen voor de vrije concurrentie in de interne markt op te heffen.

Laatste wijziging: 04.07.2011

Top