Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

Met deze verordening wordt beoogd een nieuwe communautaire rechtsfiguur in te stellen met de bedoeling de grensoverschrijdende samenwerking te vereenvoudigen en aan te moedigen.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV).

SAMENVATTING

Een Europees economisch samenwerkingsverband kan uitsluitend worden opgericht overeenkomstig de hieronder uiteengezette voorschriften van de verordening.

Het doel van een dergelijk samenwerkingsverband is de economische werkzaamheid van zijn leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen door het samenbrengen van middelen, activiteiten en vakkennis. Hierdoor zullen betere resultaten worden behaald dan wanneer de leden afzonderlijk handelen. Het doel van een samenwerkingsverband is niet het maken van winst voor zichzelf. Als het samenwerkingsverband winst maakt, zal deze onder de leden worden verdeeld en overeenkomstig belast. Zijn werkzaamheid dient samen te hangen met de economische werkzaamheid van de leden, maar mag deze niet vervangen. Een EESV mag maximaal 500 werknemers in dienst hebben.

Een EESV mag worden opgericht door vennootschappen en andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, die naar het recht van een lidstaat zijn opgericht en hun zetel in de Europese Unie (EU) hebben. Een EESV mag eveneens worden opgericht door natuurlijke personen die een industriële, commerciële, ambachtelijke of agrarische werkzaamheid of een vrij beroep uitoefenen of andere diensten verrichten in de EU.

Een EESV moet ten minste twee leden tellen die uit verschillende lidstaten komen.

In de oprichtingsovereenkomst van een EESV moeten worden vermeld de naam, de zetel en het doel waarvoor het samenwerkingsverband is opgericht, in voorkomend geval de naam, het nummer en de plaats van inschrijving van elk van de leden, alsook de duur van het samenwerkingsverband, tenzij deze onbepaald is. Deze overeenkomst moet worden neergelegd in het register dat door elke lidstaat wordt aangewezen. Deze inschrijving verleent het EESV volledige rechtsgeldigheid in de hele EU.

Een aankondiging betreffende de oprichting of de liquidatie van een EESV moet in het Publicatieblad van de EU (series C en S) worden gepubliceerd.

De zetel van een samenwerkingsverband moet zich binnen de EU bevinden. Onder bepaalde voorwaarden kan de zetel van de ene naar de andere lidstaat worden overgebracht.

Elk lid van een EESV beschikt over ten minste één stem. De oprichtingsovereenkomst kan evenwel aan bepaalde leden meer stemmen toekennen, doch geen enkel lid mag de meerderheid der stemmen bezitten. In de verordening is bepaald welke besluiten bij eenparigheid van stemmen moeten worden genomen.

Het EESV moet ten minste twee organen bezitten: de gezamenlijk handelende leden en de bestuurder(s). De bestuurder, of elk van de bestuurders als er meer bestuurders zijn, vertegenwoordigt en verbindt het EESV tegenover derden, zelfs indien zijn handelingen niet binnen het doel van het samenwerkingsverband vallen.

Een EESV kan geen openbaar beroep doen op de kapitaalmarkt.

Een EESV moet niet noodzakelijkerwijze met kapitaal worden opgericht. Het staat de leden vrij alternatieve methoden te gebruiken om het samenwerkingsverband te financieren.

De winst van een EESV wordt als winst van de leden beschouwd en wordt verdeeld overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de oprichtingsovereenkomst is bepaald of, indien niets is bepaald, in gelijke delen. De winst of het verlies van een EESV wordt belast of fiscaal verrekend als winst of verlies van de leden. Tegenover de contractvrijheid die aan de EESV-regeling ten grondslag ligt, en tegenover het feit dat de leden niet verplicht zijn een minimumkapitaal bijeen te brengen, staat dat alle leden onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het EESV.

Context

Deze verordening beantwoordt aan de noodzaak in de gehele EU een harmonische ontwikkeling van de economische bedrijvigheid te bewerkstelligen en een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen die soortgelijke voorwaarden biedt als een nationale markt. Hiertoe, en ook om de moeilijkheden van juridische, fiscale of psychologische aard te verminderen waarmee over de grenzen heen samenwerkende natuurlijke personen, vennootschappen en andere rechtspersonen worden geconfronteerd, heeft de EU besloten een passende communautaire rechtsfiguur in te stellen in de vorm van een Europees economisch samenwerkingsverband.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 2137/1985

3.8.1985

-

L 199, 31.7.1985

Laatste wijziging: 04.07.2011

Top