Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verplichtingen voor financiële rapportage voor naamloze vennootschappen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verplichtingen voor financiële rapportage voor naamloze vennootschappen

Met deze richtlijn worden de verplichtingen voor financiële rapportage gemoderniseerd en worden de kosten verlaagd, vooral voor mkb’s/kmo’s. Het vormt een kader waarin bedrijven en overheden hun inkomsten uit grondstoffen openbaar moeten maken, wat moet bijdragen tot de strijd tegen belastingfraude en corruptie. Hierin worden twee bestaande wettelijke bepalingen samengevoegd en verbeterd: Richtlijn 78/660/EEG betreffende enkelvoudige jaarrekeningen en Richtlijn 83/349/EEG betreffende geconsolideerde jaarrekeningen.

BESLUIT

Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad.

SAMENVATTING

Met deze richtlijn wordt de voorbereiding van jaarrekeningen voor kleine bedrijven vereenvoudigd en worden lidstaten verplicht om kleine bedrijven te onderscheiden van grotere bedrijven.

Voor kleine bedrijven moeten alleen een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting worden voorbereid om wettelijke vereisten na te leven. De lidstaten mogen kleine bedrijven toestaan om hiervan alleen verkorte versies in te dienen. Zo wordt gezorgd dat ze informatie moeten doorgeven die beter afgestemd is op hun grootte. De EU legt kleine bedrijven geen verplichtingen op om een audit te krijgen.

Categorieën van ondernemingen

In de richtlijn worden micro-, kleine en grote ondernemingen als volgt gedefinieerd:

  • Micro-ondernemingen hebben minder dan 10 werknemers, een omzet van niet meer dan 0,7 miljoen EUR en/of een balanstotaal van niet meer dan 0,35 miljoen EUR.
  • Kleine ondernemingen hebben minder dan 50 werknemers, een omzet van niet meer dan 8 miljoen EUR en/of een balanstotaal van niet meer dan 4 miljoen EUR. De lidstaten mogen hogere drempels gebruiken, tot respectievelijk 12 miljoen EUR en 6 miljoen EUR voor omzet en balanstotaal.
  • Grote ondernemingen hebben 250 of meer medewerkers, een omzet van 40 miljoen EUR en een balanstotaal van 20 miljoen EUR.

Meer dan 90 % van de ondernemingen in de EU zal zich voor boekhoudkundige doeleinden in de categorie van kleine ondernemingen bevinden. Dat is meer dan voorheen, maar het is een betere weerspiegeling van de huidige structuur van ondernemingen in Europa. De toelichting die ze moeten doorgeven, zal 8 tot 13 punten bevatten, waar dat voorheen 14 tot 24 was.

De richtlijn helpt de eengemaakte markt te verstevigen. Dankzij de vergelijkbare, duidelijke en gemakkelijk te begrijpen jaarrekeningen kunnen grensoverschrijdende activiteiten worden vergemakkelijkt en kunnen ondernemingen gemakkelijker financiering vinden buiten hun thuisbasis.

Rapportage per land

Grote ondernemingen en organisaties van openbaar belang die actief zijn in de winningsindustrie of houtkap van oerbossen, moeten volgens deze richtlijnen significante betalingen van meer dan 100 000 EUR per boekjaar aan overheden van de landen waar ze actief zijn, per land en per project vermelden.

De volgende betalingen moeten worden aangegeven: productierechten; belastingen over de inkomsten, de productie of de winsten van ondernemingen; royalty’s; dividenden; ondertekenings-, opsporings- en productiebonussen; licentievergoedingen, huurprijzen, toetredingsrechten en andere vergoedingen voor licenties en/of concessies; en betalingen voor infrastructuurverbeteringen.

De gedetailleerde uitsplitsing voor de rapportage zal de transparantie van betalingen aan overheden over de hele wereld door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie of de houtkap ten goede komen. Het zal de burgermaatschappij ook meer informatie verschaffen over de betalingen die EU-ondernemingen doen aan overheden in gastlanden om hun grondstoffen te winnen.

De bepalingen in deze richtlijn zullen voor het eerst van toepassing zijn op jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding / vervaldag

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/43/EG

29.6.2006

29.6.2008

PB L 157 van 9.6.2006

Wijzigingsbesluit

Datum van inwerkingtreding/vervaldag

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2013/34/EU

19.7.2013

20.7.2015

PB L 182 van 29.6.2013

Laatste wijziging: 10.03.2014

Top