Help Print this page 
Title and reference
Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen

Bij deze verordening wordt financiële ondersteuning ingesteld voor de lidstaten van de Europese Unie die de euro nog niet hebben aangenomen. Deze lidstaten kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning wanneer zij worden geconfronteerd met moeilijkheden met betrekking tot hun lopende rekening of kapitaalrekening. De lening is beperkt tot 12 miljard EUR.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Met het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn kunnen leningen worden toegekend aan één of meer lidstaten met feitelijke of ernstig dreigende moeilijkheden met betrekking tot de lopende rekening van de betalingsbalans of het kapitaalverkeer. Alleen lidstaten die niet aan de euro deelnemen kunnen van dit Europese mechanisme genieten.

Deze verordening strekt tot vaststelling van de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de toekenning van de leningen aan de lidstaten die op dit Europese mechanisme een beroep doen.

Procedure

Het mechanisme kan door de Raad ten uitvoer worden gelegd op initiatief van hetzij de Commissie in overeenstemming met de betrokken lidstaat; hetzij een lidstaat die zich voor moeilijkheden gesteld ziet.

Voor financiële steun op middellange termijn evalueert de lidstaat zijn behoeften samen met de Europese Commissie, waarna hij zowel de Commissie als het Economisch en Financieel Comité een ontwerpherstelprogramma voorlegt. Na onderzoek van de situatie van de lidstaat die een beroep doet op financiële ondersteuning besluit de Raad over:

  • de toekenning van een lening of van een passende financieringsfaciliteit, het bedrag en de gemiddelde looptijd van deze lening;
  • de voorwaarden inzake economische politiek die aan de financiële ondersteuning op middellange termijn zijn verbonden teneinde een houdbare betalingsbalanssituatie te herstellen;
  • de voorwaarden van de toe te kennen lening of financieringsfaciliteit, welke in beginsel in achtereenvolgende gedeelten wordt uitgekeerd of opgenomen.

De Commissie en de betrokken lidstaat sluiten een memorandum van overeenstemming waarin de door de Raad vastgestelde voorwaarden worden gespecificeerd. Dit memorandum wordt vervolgens meegedeeld aan het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie gaat in samenwerking met het Economisch en Financieel Comité op gezette tijden na of de economische politiek van de ontvangende lidstaat voldoet aan de in het herstelprogramma opgenomen verplichtingen of aan de andere voorwaarden. De lidstaat stelt alle nodige gegevens ter beschikking van de Commissie en geeft haar zijn volledige medewerking. Op grond van de resultaten van deze controle wordt over de achtereenvolgende overmakingen van gedeelten besloten.

Modaliteiten van de leningen

De transacties voor het aangaan en het verstrekken van de desbetreffende leningen worden uitgevoerd in euro. Zij worden op dezelfde valutadatum verricht en mogen voor de EU geen transformatie van looptijd, geen renterisico noch enig ander commercieel risico meebrengen.

Op verzoek van de ontvangende lidstaat kan aan de leningen de mogelijkheid van vervroegde aflossing worden verbonden.

Op verzoek van de debiteur-lidstaat kan de Commissie, als de omstandigheden een verbetering van de rente op de verstrekte lening mogelijk maken, overgaan tot herfinanciering of herstructurering van de financieringsvoorwaarden voor het geheel of een deel van de oorspronkelijk opgenomen leningen. Deze transacties mogen niet leiden tot een verlenging van de gemiddelde looptijd van de betrokken opgenomen leningen, noch tot een verhoging van het nog af te lossen bedrag. De voor de sluiting en uitvoering van elke transactie gemaakte kosten worden gedragen door de begunstigde lidstaat. Het Economisch en Financieel Comité wordt in kennis gesteld van deze transacties.

Bovendien is het bedrag van de leningen die in het kader van het mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen aan de lidstaten kunnen worden toegekend, beperkt tot 50 miljard euro. Om de leningen te financieren, is de Commissie gemachtigd namens de EU leningen op te nemen op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen.

De ECB neemt de nodige maatregelen om het beheer van de verstrekte leningen te verzekeren.

De ontvangende lidstaat dient een speciale rekening te openen bij zijn centrale bank voor het beheer van de financiële steun. Tevens dient hij verschuldigde betalingen zeven dagen vóór de feitelijke datum van betaling over te boeken naar een rekening bij de ECB.

De Europese Rekenkamer heeft het recht om de nodige financiële controles en audits uit te voeren. De Europese Commissie en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding kunnen voor de uitvoering van deze controles ook ambtenaren naar de ontvangende lidstaat zenden.

Verenigbaarheid met andere mechanismen voor financiële ondersteuning

Leningen van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn kunnen worden toegekend in aanvulling op monetaire steun op korte termijn die de Europese Centrale Bank (ECB) verleent uit hoofde van de faciliteit voor financiering op zeer korte termijn.

Het mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen is ook verenigbaar met het Europees financieel stabilisatiemechanisme, een mechanisme waarmee financiële bijstand wordt verleend aan lidstaten die in financiële moeilijkheden zitten.

Wanneer een lidstaat die geen deel uitmaakt van de eurozone voornemens is een beroep te doen op financieringsbronnen buiten de EU, dient deze vooraf de Commissie en de andere lidstaten te raadplegen. Die raadplegingen vinden plaats binnen het Economisch en Financieel Comité en hebben in de eerste plaats ten doel de mogelijkheden van het mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen na te gaan.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 332/2002

24.2.2002

-

PB L 53 van 23.2.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1360/2008

1.1.2009

-

PB L 352 van 31.12.2008

Verordening (EG) nr. 431/2009

28.5.2009

-

PB L 128 van 27.5.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit ECB/2003/14 van de Europese Centrale Bank van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn [Publicatieblad L 297 van 15.11.2003]. Dit besluit van de ECB strekt tot uitvoering van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 332/2002 en zorgt ervoor dat de verstrekte leningen overeenkomstig deze verordening worden beheerd.

Laatste wijziging: 15.09.2011

Top