Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
"Open luchtruim"-overeenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

"Open luchtruim"-overeenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten

Bij dit besluit keurt de Europese Unie de tussen Europa en de Verenigde Staten goed. Deze overeenkomst voorziet in een volledige openstelling van de trans-Atlantische luchtverbindingen voor alle Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Voorts omvat zij een mechanisme waardoor het mogelijk wordt de overeenkomst te verdiepen op het gebied van onder meer de eigendom van luchtvaartmaatschappijen.

BESLUIT

Besluit 2007/339/EG van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, van 25 april 2007 inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds.

SAMENVATTING

Op basis van deze nieuwe tekst kunnen de luchtvaartmaatschappijen van de Europese Unie voortaan:

  • vanuit elke Europese luchthaven vluchten uitvoeren naar de Verenigde Staten, en dit ongeacht de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij (de Verenigde Staten erkennen namelijk de Europese aard van deze luchtvaartmaatschappijen);
  • luchtdiensten uitvoeren zonder beperking op het aantal vluchten, toestellen en routes;
  • de tarieven vaststellen naar gelang van de marktcondities;
  • samenwerkingsovereenkomsten sluiten.

Wat de investeringen door Europese luchtvaartmaatschappijen in derde landen betreft, kunnen er communautaire investeringen gebeuren in maatschappijen van bepaalde derde landen (Europese landen die niet tot de EU behoren, alsook 18 Afrikaanse landen) zonder dat daardoor verkeersrechten naar de Verenigde Staten in het gedrang komen. In diezelfde zin stellen de Verenigde Staten de vluchten van communautaire luchtvaartmaatschappij niet opnieuw ter discussie wanneer landen die niet tot de EU behoren in hun kapitaal investeren.

Voorts maakt de overeenkomst een versterking van de samenwerking tussen de twee partijen mogelijk op het gebied van veiligheid, beveiliging, mededingingsbeleid, staatssteun, bescherming van de consument en milieu.

Wat de eigendom van luchtvaartmaatschappijen betreft, maakt de nieuwe overeenkomst het voor Europese maatschappijen mogelijk om meer dan 50 % te bezitten van het totale kapitaal van Amerikaanse maatschappijen, zonder dat zij daardoor evenwel de zeggenschap over die maatschappijen krijgen. Krachtens de Amerikaanse wetgeving kan een buitenlander immers geen 25 % van de aandelen met stemrecht van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij in bezit hebben en kan hij geen zeggenschap over die maatschappij uitoefenen. De Europeanen hebben zich dus het recht voorbehouden Amerikaanse investeringen in hun luchtvaartmaatschappijen te beperken tot datzelfde niveau.

Verdere onderhandelingen

De onderhandelingen tussen beide partijen hebben voorts een mechanisme opgeleverd dat ertoe strekt het trans-Atlantische luchtruim nog meer open te stellen en bestaande beperkingen verder terug te dringen, met name wat de eigendom van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen betreft. Krachtens de overeenkomst zal er verder worden onderhandeld binnen een periode van twee maanden nadat de overeenkomst in werking is getreden. Bovendien heeft de Unie zich het recht voorbehouden bepaalde onderdelen van de overeenkomst op te schorten als deze dialoog binnen een termijn van drie jaar niet uitmondt in een verdieping van de overeenkomst. De doelstelling van de ministerraad is om zo te komen tot een volledig geliberaliseerd luchtruim.

Context

Het luchtvervoer naar de Verenigde Staten was tot nog toe gereguleerd via bilaterale overeenkomsten tussen de afzonderlijke lidstaten en de Amerikaanse autoriteiten. Voor zestien lidstaten golden al "open skies"-overeenkomsten ("open luchtruim"). Deze versnippering vormde echter een hinderpaal omdat zij de verwezenlijking van de interne markt belemmerde.

De arresten van 5 november 2002 van het Hof van Justitie (C-466-469/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 en C-476/98), met betrekking tot door de Commissie aangespannen zaken, hebben een einde gesteld aan deze bilaterale overeenkomsten en hebben bijgedragen tot erkenning van de bevoegdheid van de Unie.

Vervolgens is de Commissie gemandateerd om met de Verenigde Staten over een luchtvaartovereenkomst te onderhandelen die geldig zou zijn voor het geheel van de Gemeenschap. Op 2 maart 2007 hebben de onderhandelaars, na vier jaar discussies, een overeenkomst bereikt. Op verzoek van Groot-Brittannië is de datum van inwerkingtreding verschoven naar 30 maart 2008.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2007/339/EG

30.3.2008

-

PB L 134 van 25.5.2007

Laatste wijziging: 22.08.2007

Top