Help Print this page 
Title and reference
Verzekering van luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Verzekering van luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de luchtvaartsector in de Verenigde Staten van Amerika, is de Europese Unie (EU) bijzondere aandacht gaan schenken aan de verzekeringseisen van luchtvervoerders. Om de consumenten beter te beschermen en verstoringen van de concurrentie tussen luchtvervoerders te vermijden, heeft de EU zich voorgenomen om, in het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid, een minimumverzekeringsniveau vast te stellen dat de aansprakelijkheid van de luchtvervoerders ten aanzien van passagiers, bagage, goederen en derden dekt.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het doel van de verordening is minimumeisen vast te stellen voor de verzekeringen die luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen, dus zowel commerciële als privévluchten, sluiten ten aanzien van de passagiers, bagage, goederen en derden.

De verzekeringseisen voor het vervoer van post zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1008/2008 en in de nationale wetgeving van de lidstaten.

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op alle luchtvervoerders en alle exploitanten van luchtvaartuigen die binnen, naar, vanuit of over het grondgebied van een lidstaat vliegen.

De verordening is niet van toepassing op:

  • staatsluchtvaartuigen (luchtvaartuigen van het leger, de douane of de politie);
  • modelvliegtuigen met een MTOW * van minder dan 20 kg;
  • luchtvaartuigen die met een aanloop in de lucht worden gebracht (met inbegrip van gemotoriseerde paragliders en deltavliegers);
  • kabelballonnen;
  • vliegers;
  • parachutes (met inbegrip van parachutes voor parasailing);
  • luchtvaartuigen, met inbegrip van zweefvliegtuigen, met een MTOW van minder dan 500 kg, en ultralichte vliegtuigen, die gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden of voor vlieglessen (voor zover het gaat om verzekeringseisen van deze verordening die betrekking hebben op oorlogs- en terrorismerisico's).

Het is de bedoeling dat de verordening ook wordt toegepast op de luchthaven van Gibraltar. De regeringen van het koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk zullen de Raad in kennis stellen van de datum waarop de verordening van toepassing wordt op deze luchthaven.

Verzekeringsbeginselen

De verordening legt luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen de verplichting op zich te verzekeren tegen de risico's die het luchtvervoer met zich meebrengt voor passagiers, bagage, goederen en derden (inclusief de risico's ten gevolge van oorlogshandelingen, terrorisme, kaping, sabotage, wederrechtelijk beslag op luchtvaartuigen en ongeregeldheden).

De verordening laat de aansprakelijkheidsregels van internationale conventies, van het recht van de Europese Unie (EU) en van het nationale recht van de lidstaten onverlet.

Naleving van de verordening

De luchtvervoerders en eventueel de exploitanten van luchtvaartuigen moeten aantonen dat zij aan de vereisten van de verordening voldoen door bij de bevoegde instanties van de desbetreffende lidstaat * een verzekeringscertificaat of een ander geldig verzekeringsbewijs in te dienen.

Dekking van de aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers, bagage en goederen

Wat de aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers betreft, bedraagt de minimumdekking van de verzekering 250 000 BTR * per passagier. In het geval van niet-commerciële exploitatie van een luchtvaartuig met een MTOW van hoogstens 2 700 kg mogen de lidstaten een lagere minimumdekking vaststellen, voor zover de dekking niet minder dan 100 000 BTR per passagier bedraagt.

Wat de aansprakelijkheid ten aanzien van bagage betreft, bedraagt de minimumdekking 1 131 BTR per passagier in het geval van commerciële exploitatie.

Wat de aansprakelijkheid ten aanzien van goederen betreft, bedraagt de minimumdekking 19 BTR per kg in het geval van commerciële exploitatie.

De bovenvermelde aansprakelijkheidsdekkingen gelden niet voor niet uit de EU afkomstige luchtvervoerders of buiten de EU geregistreerde luchtvaartuigen die het grondgebied van een lidstaat overvliegen zonder dat in die lidstaat wordt opgestegen of geland.

Dekking van de aansprakelijkheid ten aanzien van derden

Wat de aansprakelijkheid ten aanzien van derden betreft, bedraagt de minimale verzekeringsdekking per ongeval voor elk luchtvaartuig:

Categorie

MTOW(kg)

Minimumverzekering(miljoen BTR)

1

< 500

0,75

2

< 1 000

1,5

3

< 2 700

3

4

< 6 000

7

5

< 12 000

18

6

< 25 000

80

7

< 50 000

150

8

< 200 000

300

9

< 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Toepassing en sancties

De lidstaten zien erop toe dat de luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen de verordening naleven.

De betreffende lidstaat kan met betrekking tot overvluchten door niet uit de EU afkomstige luchtvervoerders of buiten de EU geregistreerde luchtvaartuigen waarbij niet in een lidstaat wordt opgestegen of geland alsmede met betrekking tot landingen van deze luchtvaartuigen in een lidstaat, anders dan voor verkeersdoeleinden, een bewijs verlangen dat voldaan is aan de verzekeringseisen uit hoofde van deze verordening.

Sancties in geval van overtreding van deze verordening zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. Met betrekking tot luchtvervoerders uit de EU kunnen deze sancties de intrekking van de exploitatievergunning omvatten. Voor luchtvervoerders van buiten de EU en exploitanten van luchtvaartuigen die gebruikmaken van buiten de EU geregistreerde luchtvaartuigen, kan een sanctie ook bestaan in weigering van landing op het grondgebied van een lidstaat.

Wanneer de lidstaten van mening zijn dat niet aan de voorwaarden van deze verordening is voldaan, laten zij een luchtvaartuig niet opstijgen totdat de betrokken luchtvervoerder of exploitant van luchtvaartuigen bewijs van toereikende verzekering heeft overgelegd.

Sleutelbegrippen

  • "MTOW": de maximale startmassa, die overeenkomt met een officieel vastgestelde waarde die specifiek is voor alle vliegtuigtypen, zoals aangegeven in de luchtwaardigheidsverklaring van het vliegtuig.
  • "desbetreffende lidstaat": de lidstaat die de exploitatievergunning aan de Europese luchtvervoerder heeft afgegeven of de lidstaat waar het luchtvaartuig van de exploitant is geregistreerd. Voor luchtvervoerders van buiten de EU en voor exploitanten die gebruik maken van luchtvaartuigen die buiten de EU zijn geregistreerd, is dit de lidstaat van bestemming of de lidstaat van waaruit de vluchten worden uitgevoerd.
  • "BTR": bijzonder trekkingsrecht, een virtuele schuldvordering op de munten die vrij mogen worden gebruikt in de lidstaten van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF-definitie van BTR) (ES EN FR

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 785/2004

30.4.2005

-

L 138 van 30.4.2004

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311 van 21.11.2008

Verordening (EG) nr. 285/2010

8.4.2010

-

L 87 van 7.4.2010

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 785/2004 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap [Publicatieblad L 293 van 31.10.2008].

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – Verzekeringseisen voor exploitanten van luchtvaartuigen in de EU – Verslag over de toepassing van Verordening 785/2004 [COM(2008) 216 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen (Voor de EER relevante tekst) [Publicatieblad L 140 van 30.5.2002].

Deze verordening, die betrekking heeft op de aansprakelijkheid van luchtvervoerders ten aanzien van passagiers, is van toepassing sinds het Verdrag van Montreal in de Europese Unie van kracht is geworden, namelijk sinds 30 april 2004.

Besluit 2001/539/EG van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) [Publicatieblad L 194 van 18.07.2001]. Bij Besluit 2001/539/EG van de Raad heeft de Gemeenschap het Verdrag gesloten tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, dat op 28 mei 1999 in Montreal is goedgekeurd. In dit Verdrag zijn nieuwe regels vastgesteld inzake de aansprakelijkheid ten aanzien van personen, bagage of goederen in het internationale luchtvervoer.

Laatste wijziging: 28.07.2010

Top