Help Print this page 
Title and reference
Het «.eu»-topniveaudomein

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het «.eu»-topniveaudomein

Dankzij het «.eu»-topniveaudomein beschikt Europa over een eigen internetidentiteit. Het domein vergroot de zichtbaarheid van de Europese Unie (EU) op het internet, biedt gebruikers een ruimere keuze van domeinnamen en bevordert de elektronische handel op de interne markt.

MAATREGEL

Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het «.eu»-topniveaudomein.

SAMENVATTING

Doel van deze verordening is de invoering van het topniveaudomein (TLD) «.eu» in de Gemeenschap en met name de aanwijzing van een register en de vaststelling van het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

De invoering van een «.eu»-TLD is een van de doelstellingen van het actieprogramma eEurope 2002 met het oog op de bevordering van de elektronische handel en de stimulering van het gebruik van het internet.

Het domein «.eu» vervangt geenszins de al bestaande domeinnamen binnen de EU (zoals «.fr» voor Frankrijk of «.it» voor Italië) maar vult ze aan en biedt de gebruikers de mogelijkheid om over een pan-Europese internetidentiteit te beschikken (voornamelijk adressen van websites of e-mailadressen).

Doelstellingen

De invoering van het «.eu»-TLD beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

 • het gebruik van het internet vergemakkelijken en de keuze van de gebruikers verbreden door hen een extra registratiedomein ter beschikking te stellen naast de bestaande landcodetopniveaudomeinen (ccTLD's) of de generieke topniveaudomeinen;
 • de interoperabiliteit van de trans-Europese netwerken verbeteren door te zorgen voor de beschikbaarheid van «.eu»-naamservers in de EU;
 • de interne markt beter zichtbaar maken op de virtuele internetmarkt en het imago van de Europese Unie op de mondiale netwerken verbeteren.

Kenmerken van het register

De Europese Commissie wordt belast met de aanwijzing van het register, na een oproep aan belangstellenden te hebben bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Het register heeft de vorm van een organisatie zonder winstoogmerk naar het recht van een lidstaat en heeft zijn vestigingsplaats in de EU.

Verplichtingen van het register

Het register heeft de volgende opdrachten; het:

 • registreert via een geaccrediteerde «.eu»-registrator domeinnamen in het «.eu»-TLD die worden aangevraagd door bedrijven, organisaties en natuurlijke personen die in de EU zijn gevestigd of verblijven;
 • stelt een registratiebeleid voor het «.eu»-TLD vast in overleg met de Commissie en de andere betrokken partijen en legt die regels ten uitvoer in het algemeen belang;
 • brengt een vergoeding in rekening die direct gerelateerd is aan de daadwerkelijk gemaakte kosten;
 • past een procedure toe voor snelle buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen houders van domeinnamen met betrekking tot de rechten die verband houden met namen, alsmede geschillen over individuele besluiten van het register;
 • stelt procedures voor de accreditering van «.eu»-registrators vast en voert deze uit;
 • zorgt voor de integriteit van de databanken van de domeinnamen.

Beleidskader

De Europese Commissie wordt belast met het vaststellen van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het «.eu»-TLD, en met de vaststelling van de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie. Het overheidsbeleid omvat onder meer:

 • het beleid inzake de buitengerechtelijke beslechting van geschillen;
 • het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen;
 • het beleid inzake mogelijke intrekking van domeinnamen;
 • de behandeling van vraagstukken in verband met taal en geografische concepten;
 • de behandeling van de intellectuele eigendom en andere rechten.

Voorbehoud van rechten

De EU behoudt alle rechten die aan het «.eu»-TLD zijn verbonden, zoals met name de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de registerdatabanken.

Verslaglegging

De Commissie brengt een jaar na de aanneming van deze verordening en vervolgens om de twee jaar aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing, de doeltreffendheid en de werking van het «.eu»-TLD.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 733/2002

30.4.2002

-

L 113, 30.4.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311, 21.11.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 6 juli met het verslag over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van « .eu”-TLD [COM(2007) 385 definitief].

Twee jaar na de lancering kent het «.eu»-TLD-register eu»-topdomein (TLD) een ongekend succes. Uit het verslag blijkt dat de «eu»-domeinnamen actief worden gebruikt en dat zij beantwoorden aan de behoeften van de Europese burgers, het bedrijfsleven en andere organisaties. Volgens EURid zijn al meer dan 2,8 miljoen domeinen gecreëerd op het internet waardoor «eu» de vierde plaats inneemt op de Europese ranglijst en de negende op de wereldranglijst van de grootste topdomeinen («.com», «.net», «.info», enz.). Nu gaat het erom de dienstverlening aan de klant te verbeteren door bijvoorbeeld een gedragscode voor registrators goed te keuren.

Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het «.eu»-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie [Publicatieblad L 162 van 30.4.2004].

In deze verordening worden bepaalde elementen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 733/2002 nader omschreven, zoals de inhoud van de aanvragen tot registratie, de regels voor de accreditatie van de registrators, de procedures met betrekking tot de talen en de gereserveerde geografische benamingen en het probleem van de speculatieve en onrechtmatige registraties van domeinnamen.

Bij deze verordening wordt ook een procedure van stapsgewijze registratie en een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen ingevoerd.

Aanvragen om registratie moeten worden gericht aan registrators die geaccrediteerd zijn door het EURid-register dat door de Commissie is aangewezen om de «.eu»-domeinnamen te beheren (zie verderop). Het register registreert de domeinnaam volgens het beginsel"wie het eerst komt, het eerst maalt" (artikel 14).

See also

 • Topniveaudomein «.eu» (EN), directoraat-generaal Informatiemaatschappij en media

Laatste wijziging: 11.05.2011

Top