Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA 2007: programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA 2007: programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector

MEDIA 2007 is het nieuwe programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector en de opvolger van de programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding. MEDIA 2007 is opgevat als één programma dat de twee bestaande delen omvat (ontwikkeling, distributie en promotie / opleiding). Het programma, waarvoor een budget van ongeveer 755 miljoen euro is uitgetrokken, zal betrekking hebben op de periode 2007-2013.

BESLUIT

Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).

SAMENVATTING

De audiovisuele sector is een essentieel instrument voor de overdracht en de ontwikkeling van Europese culturele waarden. Hij speelt een grote rol bij de ontwikkeling van een Europese culturele identiteit en bij het tot uitdrukking brengen van het Europees burgerschap. De circulatie van Europese audiovisuele werken (films en televisieprogramma's) draagt bij tot de interculturele dialoog en helpt het wederzijds begrip en de wederzijdse kennis van de Europese culturen te verbeteren. Communautaire steun heeft derhalve tot doel de audiovisuele sector in staat te stellen een rol te spelen bij de consolidering van het Europees burgerschap en de Europese cultuur.

Behalve het culturele aspect heeft de audiovisuele sector ook een aanzienlijk sociaal en economisch potentieel. Zo past de communautaire steun voor de audiovisuele sector ook in de context van de strategie van Lissabon, die van de EU de meest concurrerende en dynamische economie ter wereld wil maken.

In het kader van het programma MEDIA 2007 wil de Commissie de communautaire maatregelen voortzetten die zijn genomen in het kader van de programma's MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus en MEDIA Opleiding, die sinds 1991 bijdragen tot de ontwikkeling van de Europese audiovisuele industrie.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Het programma MEDIA 2007 is vastgesteld voor een periode die loopt van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. Het streeft de volgende algemene doelstellingen na:

 • de Europese culturele en taalkundige diversiteit en het Europese film- en audiovisuele erfgoed in stand houden en bevorderen, dit erfgoed toegankelijk maken voor het publiek en de interculturele dialoog bevorderen;
 • de circulatie en het publiek van Europese audiovisuele werken binnen en buiten de EU bevorderen;
 • het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector vergroten op een open, concurrerende en werkgelegenheidsbevorderende markt.

Om die doelstellingen te bereiken, is MEDIA2007 gericht op:

 • de fasen voorafgaand aan de audiovisuele productie, teneinde de verwerving en verbetering van vaardigheden op audiovisueel gebied en de ontwikkeling van Europese audiovisuele werken te bevorderen (fasen vóór de productie);
 • de fasen na afloop van de audiovisuele productie, teneinde de distributie en promotie van Europese audiovisuele werken te steunen (fasen na de productie);
 • de steun aan proefprojecten. Die steun moet ervoor zorgen dat het programma gelijke tred houdt met de marktontwikkelingen.

Het programma is gebaseerd op de volgende prioriteiten:

 • het bevorderen van het creatieve proces in de Europese audiovisuele sector en van de kennis en verspreiding van het Europese film- en audiovisuele erfgoed;
 • het versterken van de structuur van de Europese audiovisuele sector, en met name van het MKB;
 • het streven naar een beter evenwicht op de Europese audiovisuele markt tussen landen met een grote audiovisuele productiecapaciteit enerzijds en landen of gebieden met een geringe audiovisuele productiecapaciteit en/of met een klein geografisch en/of taalgebied anderzijds. Deze prioriteit beantwoordt aan de behoefte om de culturele verscheidenheid en de interculturele dialoog in Europa in stand te houden en te bevorderen;
 • het volgen van de marktontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

FINANCIËLE MIDDELEN

De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma bedragen 755 miljoen euro.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EN ACTIES

Fasen vóór de productie

De doelstellingen van het programma voor de fasen vóór de audiovisuele productie zijn:

 • verwerving en verbetering van vaardigheden op audiovisueel gebied: het programma verleent steun aan projecten om de creatieve en managementvaardigheden van professionals in de Europese audiovisuele sector te verbeteren en hun technische vaardigheden aan de digitale technologie aan te passen. Het is ook de bedoeling de Europese dimensie van de audiovisuele opleidingen te versterken door netwerken op te zetten en de mobiliteit van de betrokken actoren te ondersteunen (Europese filmscholen, opleidingsinstellingen, partners uit de bedrijfswereld). Er zullen speciale beurzen worden verstrekt aan professionals uit de nieuwe lidstaten, zodat ze de uitdagingen van de uitgebreide audiovisuele markt kunnen aangaan;
 • ontwikkeling: het programma verleent steun bij de ontwikkeling van productieprojecten van onafhankelijke productiemaatschappijen. Het zal die ondernemingen helpen solide financieringsplannen op te stellen, inclusief coproducties.

Fasen na de productie

De doelstellingen van het programma voor de fasen na de audiovisuele productie zijn:

 • distributie en verspreiding: steun voor de distributie- en verspreidingsfase blijft een prioriteit voor de versterking van de interne markt in Europa en de verbetering van het concurrentievermogen van de audiovisuele sector. Alleen met een Europese distributiestrategie kunnen Europese audiovisuele werken de wereldwijde concurrentie aan. Doel van de communautaire maatregelen:
 • promotie: het programma zal de circulatie van Europese audiovisuele werken bevorderen door ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot Europese en internationale vakmarkten. Ook de toegang van het Europese en internationale publiek tot Europese audiovisuele werken zal worden verbeterd. Het programma zal gezamenlijke acties van nationale instellingen voor de promotie van films en audiovisuele programma's aanmoedigen, alsook acties ter bevordering van het Europese film- en audiovisuele erfgoed.

Proefprojecten

 • Het programma bevordert innovatie door middel van proefprojecten, in met name projecten die betrekking hebben op het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën. Op die manier kan het programma aan de technologische ontwikkelingen worden aangepast.

PROCEDURE VOOR DE INDIENING VAN PROJECTEN

Bepalingen betreffende derde landen

Het programma staat open voor deelname van de volgende landen, mits aan de voorwaarden wordt voldaan en mits aanvullende kredieten ter beschikking worden gesteld:

 • de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER);
 • de kandidaat-lidstaten die betrokken zijn bij een pretoetredingsstrategie;
 • de landen van de westelijke Balkan (volgens de regels over hun deelname aan de communautaire programma's die in de kaderovereenkomsten zijn overeengekomen);
 • de landen die partij zijn bij de overeenkomst van de Raad van Europa inzake de grensoverschrijdende omroep (FR);
 • andere derde landen die een associatie- of samenwerkingsovereenkomst met bepalingen op audiovisueel gebied met de Europese Unie hebben gesloten.

Begunstigden en financiële bepalingen

Natuurlijke personen komen in aanmerking als begunstigde van het programma. Naar gelang van de aard van de actie kan de financiële steun worden verleend in de vorm van subsidies of beurzen.

De financiële steun die in het kader van het programma wordt toegekend, bedraagt maximaal 50 % van de kosten van de gesteunde acties. In bepaalde gevallen kan dit percentage oplopen tot 75 % van de kosten.

Toepassing

De Europese Commissie, bijgestaan door een comité, is belast met de uitvoering van het programma.

Het Europese netwerk van MEDIA-desks (EN) (FR) fungeert als uitvoerend orgaan. Dit netwerk zorgt voor de verspreiding van informatie over het programma op nationaal niveau, met name voor grensoverschrijdende projecten.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1718/2006/EG [goedkeuring: medebeslissingsprocedure COD/2004/0151]

25.11.2006

-

L 327 van 24.11.2006

See also

 • Nadere informatie over het MEDIA-programma (EN)

Laatste wijziging: 04.01.2007

Top