Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maritieme beveiliging: beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maritieme beveiliging: beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

Het recente verleden heeft ons geleerd dat er geen enkel land ter wereld is, waar er geen terroristische daden gepleegd kunnen worden, en de scheepvaart vormt hierop geen uitzondering. Er moeten dan ook maatregelen getroffen worden om te allen tijde de beveiliging te verzekeren van het zeevervoer, de burgers die ervan gebruikmaken en het milieu tegen opzettelijke ongeoorloofde acties zoals terrorisme. Als de verscheepte vrachten gevaarlijke stoffen bevatten, kunnen de gevaren die door opzettelijke ongeoorloofde acties worden veroorzaakt, ernstige gevolgen voor de burgers en het milieu van de EU met zich meebrengen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De voornaamste doelstelling van deze verordening is de implementatie van de maatregelen van de Europese Unie (EU) ter verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties.

De verordening beoogt voorts een basis te leggen voor een geharmoniseerde interpretatie en implementatie van en communautaire controle op de speciale maatregelen ter verbetering van de maritieme beveiliging die in 2002 zijn aangenomen door de Diplomatieke Conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) (EN), waarbij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van 1974 (SOLAS-Verdrag) werd gewijzigd en de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (ISPS-code) werd vastgesteld.

De wijzigingen van het SOLAS-Verdrag en ceel A van de ISPS-code zijn dwingend, maar onderhevig aan interpretatie. Deel B van de code bestaat uit aanbevelingen. De lidstaten worden aangemoedigd om deze te implementeren.

Deze verordening bevat preventieve maatregelen en zet het deel van het SOLAS-Verdrag over speciale maatregelen ter verbetering van de maritieme beveiliging alsook de ISPS-Code, twee hoekstenen van de wereldwijde maritieme beveiliging, om.

Lidstaten moeten de IMO, de Commissie en de andere lidstaten de gevraagde informatie bezorgen alsook meedelen welke speciale maatregelen er geïmplementeerd werden ter verbetering van de maritieme beveiliging onder het SOLAS-Verdrag.

Daarnaast moet iedere lidstaat een lijst opstellen van de betrokken havenfaciliteiten, op basis van de verrichte veiligheidsbeoordelingen, en vaststellen in hoeverre er maatregelen zijn getroffen ter verbetering van de maritieme beveiliging. Deze lijst moet uiterlijk op 1 juli 2004 aan de andere lidstaten en de Commissie worden bezorgd.

De lidstaten moeten schepen uit alle landen die om toegang tot een haven van de EU vragen, streng op naleving van de beveiligingsregels controleren.

De veiligheidscontroles in de haven moeten uitgevoerd worden door de bevoegde autoriteiten voor maritieme veiligheid van de lidstaten, maar wat het international security certificat betreft, ook door de inspecteurs van de havenstaatcontrole, zoals is bepaald in Richtlijn 95/21/EG.

Wanneer een schip meldt dat het een haven in een lidstaat wil aandoen, moet de bevoegde autoriteit van dat land vragen dat de inlichtingen minstens 24 uur van tevoren worden verschaft of, indien de reisduur minder dan 24 uur bedraagt, uiterlijk wanneer het schip de vorige haven verlaat, of, indien de aanloophaven niet bekend is of tijdens de reis wordt veranderd, zodra de aanloophaven bekend wordt.

De lidstaten dienen tegen uiterlijk 1 juli 2004 een centrale instantie voor maritieme beveiliging aan te stellen. Deze autoriteit moet van ieder schip dat om toegang tot de haven vraagt, eisen dat het van tevoren inlichtingen geeft over zijn international security certificat en de veiligheidsniveaus waarop het opereert en vroeger geopereerd heeft.

Lidstaten moeten de nieuwe veiligheidsmaatregelen toepassen op het internationaal zeescheepvaartverkeer en per 1 juli 2005 op voor binnenlandse reizen gebruikte passagiersschepen van klasse A.

Na een risicoanalyse moeten de lidstaten besluiten in hoeverre zij per 1 juli 2007 de bepalingen van deze verordening toepassen op andere categorieën schepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt, hun maatschappijen en de havenfaciliteiten waar zij worden afgehandeld.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 725/2004

19.5.2004

PB L 129 van 29.4.2004

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

PB L 87 van 31.3.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 324/2008 van de Commissie van 9 april 2008 tot vaststelling van herziene procedures voor de uitvoering van inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging [Publicatieblad L 98 van 10.4.2008].

De Commissie voert veiligheidsinspecties uit van havenfaciliteiten en maatschappijen in lidstaten. Deze inspecties worden voorbereid met de steun van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en worden verricht door inspecteurs van de lidstaten. De Commissie moet haar inspectieverslag binnen zes weken na voltooiing van een inspectie bezorgen. Dergelijke verslagen moeten de bevindingen van de inspectie detailleren en elk gebrek aan overeenstemming met Verordening (EG) nr. 725/2004 of Richtlijn 2005/65/EG identificeren. Ze kunnen ook aanbevelingen bevatten voor corrigerend optreden. De betrokken lidstaat moet binnen drie maanden reageren en een actieplan met specifieke maatregelen en termijnen voorleggen om de vastgestelde gevallen van niet-naleving te verhelpen.

Laatste wijziging: 22.02.2011

Top