Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Collectieve pensioenstelsels beheren: bedrijfs-pensioenfondsen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Collectieve pensioenstelsels beheren: bedrijfs-pensioenfondsen

Bedrijfspensioenfondsen in de EU genieten van de beginselen van vrij verkeer van kapitaal en vrij verkeer van diensten. Zulke vrijheid moet worden gecompenseerd door strikte regels om ervoor te zorgen dat deelnemers van pensioenfondsen en begunstigden goed worden beschermd.

BESLUIT

Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfs-pensioenvoorziening.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de regels voor activiteiten van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (*) of pensioenfondsen in alle EU-landen.

KERNPUNTEN

De richtlijn moet zorgen voor een hoge mate van bescherming voor toekomstige gepensioneerden (deelnemers en begunstigden van pensioen-fondsen) waarbij doelmatige beleggingen gewaarborgd worden door het vaststellen van drie soorten regels:

  • 1.

    strikte, prudentiële regels voor de bescherming van begunstigden en deelnemers van IBPV's, die over voldoende informatie moeten kunnen beschikken over de regels van de pensioenregeling (**), over de financiële situatie van de instelling en over hun rechten;

  • 2.

    beleggingsvoorschriften die aangepast zijn aan de kenmerken van IBPV's en een doelmatig beheer van spaargelden. Dit is omdat IBPV's op lange termijn beleggen en ze hun activa moeten diversifiëren door volop gebruik te maken van de voordelen van de interne markt van de EU en de euro. Als iedere instelling de veiligste en efficiëntste beleggingsstrategie moet instellen, mogen beleggingsvoorschriften en met name de regels voor beleggingen in aandelen niet te beperkend zijn;

  • 3.

    regels waarmee grensoverschrijdend beheer van bedrijfspensioen-stelsels mogelijk worden. Dit grensoverschrijdende beheer vraagt om wederzijdse erkenning van toezichtmethoden die in de EU-landen van kracht zijn.

Deze richtlijn heeft geen betrekking op instellingen die onder de richtlijn inzake levensverzekeringen en de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen vallen.

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie van EU-landen over ontwikkelingen in grensoverschrijdende regelingen van IBPV's en voor het publiceren van dergelijke informatie op haar website.

EIOPA kan regelgevings- en uitvoeringsnormen ontwerpen en aanbevelingen doen voor het juiste toezicht op IBPV's. EIOPA werkt nauw samen met EU-landen en de Europese Commissie.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 23 september 2003.

KERNBEGRIPPEN

(*) Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's): financiële instellingen die collectieve pensioenstelsels beheren voor werkgevers om pensioenuitkeringen aan hun werknemers te verstrekken (d.w.z. de deelnemers aan het stelsel en begunstigden).

(**) Pensioenregeling: een contract, overeenkomst, trustakte of regels die bepalen welke pensioenuitkeringen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2003/41/EG

23.9.2003

22.9.2005

PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10-21

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/138/EG

6.1.2010

31.3.2015

PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1-155

Richtlijn 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120-161

Richtlijn 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1-73

Richtlijn 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

PB L 145 van 31.5.2013, blz. 1-3

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2003/41/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie over enkele kernaspecten van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV-richtlijn) (COM(2009) 203 final van 30.4.2009).

Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PB L 128 van 30.4.2014, blz. 1-7).

Laatste bijwerking 26.06.2015

Top