Help Print this page 
Title and reference
Te publiceren prospectus bij uitgifte van effecten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Te publiceren prospectus bij uitgifte van effecten

Deze richtlijn heeft ten doel de kwaliteit te verbeteren van de informatie die aan beleggers wordt verstrekt door bedrijven die externe beleggers willen werven om kapitaal in de Europese Unie (EU) aan te trekken voor de financiering van hun groei.

BESLUIT

Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG

SAMENVATTING

Deze richtlijn heeft ten doel de kwaliteit te verbeteren van de informatie die aan beleggers wordt verstrekt door bedrijven die externe beleggers willen werven om kapitaal in de Europese Unie (EU) aan te trekken voor de financiering van hun groei.

Er wordt getracht adequate en gelijkwaardige standaarden voor de informatievoorziening in te stellen in alle EU-landen voor het geval effecten aan alle Europese beleggers worden aangeboden.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn worden regels opgesteld voor het prospectus dat EU-bedrijven moeten publiceren bij uitgifte van effecten om investeringen aan te trekken. Zodra een prospectus in een EU-land is goedgekeurd, geldt dit krachtens dit reglement in de hele EU (het ene paspoort voor uitgevende instellingen).

Het prospectus is een informatiedocument waarmee beleggers beleggingsbeslissingen met volledige kennis van zaken kunnen nemen.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

Prospectusplicht

Uitgevende instellingen zijn verplicht om een prospectus uit te geven over effectenaanbiedingen, tenzij de aanbieding van effecten:

uitsluitend wordt gericht aan gekwalificeerde (professionele) beleggers, en/of

gericht is aan minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen per EU-land die geen gekwalificeerde beleggers (d.w.z. particulieren) zijn; en/of

gericht is aan beleggers die deze effecten aankopen met een totale tegenwaarde van ten minste 100 000 EUR per belegger; en/of

gaat over effecten (aandelen of obligaties) met een nominale waarde per eenheid van ten minste 100 000 EUR;

een totale waarde van minder dan 100 000 EUR in de Europese Unie heeft.

Informatie

Het prospectus moet een samenvatting bevatten in een standaard formaat met belangrijke informatie over:

de essentiële kenmerken van de uitgevende instelling van de effecten (d.w.z. het bedrijf dat de effecten uitgeeft) en van de effecten die aangeboden worden of die tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, en de grootste risico's die eraan verbonden zijn;

de algemene voorwaarden van de aanbieding, met name een raming van de kosten die bij de belegger door de uitgevende instelling in rekening worden gebracht.

De uitgevende instelling is wettelijk aansprakelijk met betrekking tot de informatie in de prospectus. Deze informatie moet overeenkomen met de feiten en er mag niets weggelaten zijn.

Goedkeuring en publicatie

Zodra het prospectus is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van het EU-land van herkomst, moet dit gepubliceerd worden (bijvoorbeeld in een wijd verspreide nationale krant of op de website van de uitgevende instelling) en een kopie ervan moet worden gestuurd naar de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority - ESMA).

Een prospectus blijft tot maximaal twaalf maanden na goedkeuring geldig, mits dit is bijgewerkt en met de vereiste onderdelen is aangevuld.

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn moest op 1 juli 2005 in nationale wetgeving omgezet zijn. De wijziging van Richtlijn (2010/73/EG) is sinds 1 juli 2012 van kracht.

In een groenboek van februari 2015 over de kapitaalmarktunie, heeft de Commissie aangekondigd dat zij de prospectusrichtlijn opnieuw gaan bekijken zodat bedrijven, met name kmo's, makkelijker kapitaal kunnen aantrekken en beleggers in het buitenland kunnen vinden.

Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie over de prospectusrichtlijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2003/71/EG

31.12.2003

1.7.2005

PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64-89

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/11/EG

20.3.2008

-

PB L 76 van 19.3.2008, blz. 37-38

Richtlijn 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

PB L 327 van 11.12.2010, blz. 1-12

Richtlijn 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120-161

Richtlijn 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

PB L 294 van 6.11.2013, blz. 13-27

Correctie van Richtlijn 2013/50/EU

-

-

PB L 14 van 18.1.2014, blz. 35

Richtlijn 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

PB L 153 van 22.5.2014, blz. 1-61

Laatste wijziging: 02.04.2015

Top