Help Print this page 
Title and reference
Witwassen van geld: voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Witwassen van geld: voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel

De bedoeling van de onderhavige richtlijn is het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, en hiermee wordt Richtlijn 91/308/EEG ingetrokken. De richtlijn is van toepassing op financiële instellingen en kredietinstellingen, evenals op bepaalde rechtspersonen en natuurlijke personen die in de financiële sector werkzaam zijn, inclusief leveranciers van goederen (wanneer bedragen boven de 15 000 euro contant worden betaald). Deze entiteiten en personen dienen waakzaamheid te betrachten tegenover hun cliënten (customer due diligence, CDD) en rekening houden met het risico op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Nationale financiële inlichtingeneenheden (FIE's) worden opgericht om rapporten over verdachte transacties te bekijken.

BESLUIT

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme [Zie de wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Landen van de Europese Unie (EU) moeten het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verbieden. Zij kunnen hiertoe strengere voorschriften vaststellen of handhaven dan de voorschriften die in deze richtlijn worden vermeld.

Definitie van de begrippen witwassen van geld en financiering van terrorisme

In de richtlijn worden de hierna genoemde daden, indien opzettelijk begaan, als witwassen van geld beschouwd:

 • de omzetting of overdracht van voorwerpen die zijn verworven uit een criminele activiteit om de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen;
 • het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van voorwerpen waarvan bekend is dat ze zijn verworven uit een criminele activiteit;
 • de verkrijging, het bezit of het gebruik van voorwerpen waarvan bekend is dat ze zijn verworven uit een criminele activiteit;
 • het deelnemen aan of assisteren bij het begaan van een van de bovenstaande activiteiten.

Er is ook sprake van witwassen van geld indien de activiteiten die ten grondslag liggen aan de witgewassen voorwerpen uitgevoerd zijn in een ander EU-land of niet-EU-land.

Onder financiering van terrorisme wordt in de zin van deze richtlijn verstaan: de verstrekking of verzameling van gelden om strafbare feiten te plegen zoals gedefinieerd in kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding, zoals gijzelneming, het opstellen van vervalste administratieve documenten en de leiding van een terroristische groepering.

Verplichtingen van onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen tegenover hun cliënten

De richtlijn is van toepassing op kredietinstellingen, financiële instellingen, onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs, makelaars in onroerend goed, casino's, leveranciers van trust- en bedrijfsdiensten en alle leveranciers van goederen (wanneer bedragen boven de 15 000 euro contant worden betaald). De onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen moeten klantenonderzoeksvereisten toepassen wanneer zij een zakelijke relatie aangaan en wanneer zij occasionele transacties ten bedrage van 15.000 euro of meer verrichten. Bovendien moeten ze een rapport over verdachte transacties indienen wanneer er een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat, ongeacht of er sprake is van enigerlei derogatie of vrijstelling.

De klantenonderzoeksprocedures omvatten de identificatie van de cliënt en de verificatie van zijn/haar identiteit, het inwinnen van informatie over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie en de eventuele identificatie en verificatie van de identiteit van de natuurlijke persoon die eigenaar is van of controle heeft over de cliënt of namens wie de activiteit wordt uitgevoerd. De klantenonderzoeksvereisten kunnen aangepast worden op grond van het risico dat verbonden is aan bijvoorbeeld de cliënt of de zakelijke relatie. EU-landen kunnen de onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen toestaan derden in te schakelen voor het toepassen van klantenonderzoeksvereisten. De richtlijn noemt ook gevallen waarin vereenvoudigde procedures wat betreft het klantenonderzoek kunnen worden gebruikt, zoals ten aanzien van binnenlandse overheidsinstanties, in geval van cliënten met levensverzekeringsovereenkomsten wanneer het bedrag van de te betalen jaarlijkse premies 1 000 euro of minder bedraagt, of in geval van bezitters van elektronisch geld.

In geval van een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme zijn de onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen verplicht verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen te treffen. Daartoe behoren aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld om de overgelegde documenten te verifiëren of te certificeren, wanneer de cliënt niet fysiek aanwezig was voor de identificatie.

Ten slotte mogen de kredietinstellingen en andere financiële instellingen geen anonieme rekeningen of anonieme spaarboekjes voeren.

De EU-landen dienen elkaar en de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s), met name de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) en de Europese Autoriteit voor effecten (EAEM), in te lichten wanneer zij menen dat een derde land aan de gelijkwaardigheidsvoorwaarden voldoet met betrekking tot de beoordeling of situaties een laag risico voor witwassen van geld of financiering van terrorisme inhouden.

Oprichting van een financiële inlichtingeneenheid (FIE) in de EU-landen

Elk EU-land moet een financiële inlichtingeneenheid (FIE) oprichten die als een centrale, nationale eenheid fungeert en die verantwoordelijk is voor de ontvangst, het opvragen, het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van informatie die betrekking heeft op vermoedelijke gevallen van witwassen van geld of van financiering van terrorisme. Om haar taken te kunnen vervullen, beschikt de FIE over adequate middelen en EU-landen zien erop toe dat hun FIE toegang krijgt tot eventueel benodigde financiële, administratieve en wethandhavingsinformatie.

De onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen moeten onmiddellijk een rapport over verdachte transacties indienen bij de FIE wanneer zij weten of vermoeden dat geld wordt of werd witgewassen of dat gepoogd wordt of gepoogd werd geld wit te wassen of terrorisme te financieren. In de tussentijd moeten zij zich onthouden van het uitvoeren van transacties. Deze entiteiten en personen verstrekken de FIE op haar verzoek alle vereiste inlichtingen, overeenkomstig het geldende recht.

De onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen mogen niet aan de betrokken cliënt of aan derde personen meedelen dat inlichtingen aan de FIE zijn verstrekt, behalve in zeer bijzondere omstandigheden. Zij bewaren documenten, bewijsstukken of andere stukken gedurende een periode van ten minste vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie met de cliënt of de uitvoering van de transactie. De Commissie bevordert de coördinatie tussen de FIE's in de respectievelijke EU-landen.

De EU-landen dienen elkaar en de ETA’s in te lichten wanneer zij menen dat een derde land aan de gelijkwaardigheidsvoorwaarden betreffende het mededelingsverbod, het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens voldoet.

Kredietinstellingen en andere financiële instellingen die onder deze richtlijn vallen, moeten maatregelen nemen die op zijn minst gelijkwaardig zijn aan die welke door de richtlijn worden voorgeschreven op het gebied van klantenonderzoek en bewaring van documenten in hun in derde landen gevestigde bijkantoren en dochterondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang hebben. De lidstaten de ETA’s en de Commissie dienen elkaar ervan in kennis te stellen wanneer de wetgeving van een derde land dergelijke maatregelen niet toelaat, waarna een gecoördineerd initiatief kan worden genomen om naar een oplossing te zoeken. In dergelijke gevallen kunnen de ETA’s ontwerpen van technische reguleringsnormen opstellen waarin wordt gespecificeerd wat voor aanvullende maatregelen de financiële en kredietinstellingen op zijn minst moeten nemen.

Toepassing van de richtlijn en opleggen van sancties

De onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen moeten adequate maatregelen en procedures invoeren ten aanzien van het klantenonderzoek, de meldingen, de bewaring van documenten, het risicobeheer en de communicatie. Zij dienen de betrokken werknemers met de geldende bepalingen bekend te maken.

EU-landen controleren of deze richtlijn wordt nageleefd. De onder deze richtlijn vallende entiteiten en personen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor niet-naleving van de uit hoofde van deze richtlijn vastgestelde nationale voorschriften. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2005/60/EG

15.12.2005

15.12.2007

L 309, 25.11.2005

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2007/64/EG

25.12.2007

1.11.2009

L 319, 5.12.2007

Richtlijn 2008/20/EG

20.3.2008

-

L 76, 19.3.2008

Richtlijn 2009/110/EG

30.10.2009

30.4.2011

L 267, 10.10.2009

Richtlijn 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

L 331, 15.12.2010

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2005/60/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten [Publicatieblad L 214 van 4.8.2006].

Deze richtlijn bevat de technische aspecten van de definities van Richtlijn 2005/60/EG zoals het begrip politiek prominente personen (de staatshoofden of regeringsleiders, ministers, parlementsleden of dergelijke).

Voorgestelde Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 5 februari 2013 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme [ COM (2013) 45 final ].

Deze richtlijn incorporeert en vervangt Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG, om te zorgen voor betere toegankelijkheid en duidelijkheid van het juridisch kader met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld.

In deze vierde Richtlijn ten behoeve van de bestrijding van het witwassen van geld zullen met name de volgende wijzigingen worden opgenomen:

 • uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn, waardoor ook aanbieders van gokdiensten en contante betalingen aan handelaren in goederen met een waarde hoger dan 7 500 EUR onder de richtlijn vallen;
 • risico-gebaseerde aanpak;
 • verscherpt cliëntenonderzoek;
 • betere informatie over de uiteindelijke begunstigde;
 • geen vrijstellingen meer voor cliëntenonderzoek in bepaalde derde landen die het witwassen van geld op vergelijkbare wijze als de EU bestrijden (een systeem van positieve gelijkheid);
 • strengere administratieve sancties overeenkomstig het beleid van de Commissie voor de sector voor financiële dienstverlening;
 • meer samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten;
 • een belangrijker rol voor de Europese toezichtautoriteiten (ETA's);
 • betere gegevensbescherming.

Laatste wijziging: 10.03.2014

Top