Help Print this page 
Title and reference
Versterking van de transparantie van de informatie over uitgevende instellingen van effecten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Versterking van de transparantie van de informatie over uitgevende instellingen van effecten

Het doel van de transparantierichtlijn is het opleggen van een niveau van transparantie en informatie dat past binnen de doelstellingen rond degelijke investeerdersbescherming en marktefficiëntie.

BESLUIT

Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG.

SAMENVATTING

Deze richtlijn wil de informatie verbeteren die investeerders krijgen over instellingen die de toelating hebben om op een gereguleerde markt in effecten te handelen en gevestigd of werkzaam zijn in een lidstaat. De richtlijn verplicht lidstaten ertoe om met regelmaat financiële informatie bekend te maken over hun inkomen gedurende het boekjaar, in aanvulling op de continue informatie over het bezit van aanzienlijke percentages stemrecht.

De transparantierichtlijn werd in 2013 gewijzigd door Richtlijn 2013/50/EU, die zich in het bijzonder richt op:

  • het verminderen van de administratieve lasten die op kleine en middelgrote uitgevende instellingen wegen, om zo hun toegang tot kapitaal te verbeteren;
  • het verbeteren van de efficiëntie van het transparantiesysteem, voornamelijk inzake de publicatie van informatie over bedrijfseigendom.

Regelgeving voor de nieuwe richtlijn wordt van toepassing zodra deze is omgezet door de lidstaten en niet later dan 26 november 2015.

Periodieke financiële informatie

Periodieke informatie heeft betrekking op de financiële situatie van de uitgevende instelling van effecten en op die van de ondernemingen onder haar controle. Effectenuitgiften moeten jaarlijkse financiëlerapporten bekendmaken, evenals tussentijdse financiële verslagen (tussentijdse managementsverklaringen), indien zij niet reeds driemaandelijkse financiële verslagen publiceren.

Desondanks heeft Richtlijn 2013/50/EU de verplichting om een tussentijdse verklaring of een driemaandelijks financieel verslag te publiceren opgeheven. Aan de andere kant moet het financieel verslag minstens tien maanden beschikbaar blijven voor het publiek in plaats van vijf.

Mededeling betreffende het bezit van belangrijke stemrechten

Wanneer een aandeelhouder de aandelen verwerft of opgeeft van een uitgevende instelling van wie de aandelen toegelaten zijn tot verhandeling op een gereglementeerde markt en stemrecht geven, moet hij/zij de uitgevende instelling op de hoogte brengen van het percentage stemrecht dat hij/zij bezit als gevolg van de handeling. Deze regel is van toepassing indien het percentage in handen bepaalde drempels bereikt (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 en 75 %) of boven of onder deze drempels stijgt of daalt. Dat geldt ook in andere gevallen waarin een natuurlijke of rechtspersoon het recht heeft om stemrechten te verwerven, op te geven of uit te oefenen.

Richtlijn 2013/50/EU heeft de kennisgeving van drempeloverschrijding uitgebreid tot financiële instrumenten die het recht of de mogelijkheid geven om aandelen te verwerven met een vergelijkbaar economisch effect. Om drempeloverschrijding te beoordelen moet de houder aandelen met andere financiële instrumenten goedkeuren.

Kennisgeving, die zo snel mogelijk moet worden gegeven, heeft betrekking op de nieuwe verdeling van de stemrechten, de identificatiecode van de aandeelhouder, de datum van wijziging en de bereikte stemdrempel.

Verslag over betalingen aan regeringen

Dit is een nieuwe maatregel die is ingevoerd door Richtlijn 2013/50/EU. Deze richtlijn verplicht beursgenoteerde ondernemingen die in winningsindustrieën (olie, gas en mineralen) en bosbouw actief zijn, om betalingen aan overheden van de landen waar ze hun activiteiten uitvoeren, aan te geven in een afzonderlijk, jaarlijks samengesteld verslag.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2004/109/EG

20.1.2005

20.1.2007

PB L 390 van 31.12.2004

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/22/EG

20.3.2008

-

PB L 76 van 19.3.2008

Richtlijn 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

PB L 327 van 11.12.2010

Richtlijn 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

PB L 331 van 15.12.2010

Richtlijn 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

PB L 294 van 6.11.2013

Wijziging en achtereenvolgende correcties aan Richtlijn 2004/109/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts een documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1569/2007 van de Commissie van 21 december 2007 waarbij ter uitvoering van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad een mechanisme wordt opgezet voor het nemen van een besluit over de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden toegepast (PB L 340 van 22.12.2007).

Aanbeveling 2007/657/EG van de Commissie van 11 oktober 2007 over het elektronische netwerk van officieel aangewezen mechanismen voor de centrale opslag van gereglementeerde informatie als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 267 van 12.10.2007).

Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PB L 69 van 9.3.2007).

Laatste wijziging: 29.05.2014

Top