Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-richtlijnen voor de interne markt — omzetting in nationaal recht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-richtlijnen voor de interne markt — omzetting in nationaal recht

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling 2005/309/EG van de Commissie — omzetting van internemarktrichtlijnen in nationaal recht

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

Ze beschrijft hoe EU-landen EU-richtlijnen voor de interne markt beter kunnen omzetten in nationaal recht.

KERNPUNTEN

Richtlijnen zijn maatregelen die bindend zijn voor EU-landen met betrekking tot het beoogde resultaat. EU-landen kunnen:

kiezen in welke vorm en op welke wijze zij dat resultaat bereiken, maar

moeten de richtlijn omzetten tegen een vaste deadline.

Wat de interne markt betreft, is de juiste en tijdige omzetting* van richtlijnen uiterst belangrijk voor de goede werking van de markt. Late of foutieve omzetting van richtlijnen kan hindernissen opwerpen en de Europese economie minder concurrentieel maken.

Late of foutieve omzetting

EU-landen worden gecontroleerd en gestraft voor late of foutieve omzetting door middel van:

de regelmatige publicatie van de omzettingsstatistieken van EU-landen op het scorebord van de interne markt;

een inbreukprocedure, waaronder de Europese Commissie EU-landen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie kan dagen.

Betere praktijken

Voor een juiste en tijdige omzetting raadt de Commissie EU-landen aan betere praktijken aan te nemen gebaseerd op het voorbeeld van bepaalde landen. Ze adviseert om zich te richten op de procedures en nationale praktijken van die landen, in het bijzonder op:

het aanpakken van de onderliggende oorzaken van foutieve of late omzetting;

het kiezen van de best ontworpen en meest effectieve procedures en praktijken voor ieder EU-land;

het opstellen van tabellen die de samenhang tussen richtlijnen en omzettingsmaatregelen weergeven;

het niet toevoegen van voorwaarden of vereisten aan de nationale uitvoeringsmaatregelen die een belemmering kunnen zijn om de doelstellingen van de richtlijn te verwezenlijken.

De bijlage bij de aanbeveling geeft bijzonderheden betreffende de goede praktijken die kunnen worden gevolgd, met inbegrip van:

de juiste en tijdige omzetting tot een voortdurende politieke en operationele prioriteit maken;

ervoor zorgen dat de voorbereidingen voor omzetting gebeuren in een vroeg stadium, zodat EU-richtlijnen juist worden omgezet in nationaal recht tegen de afgesproken deadline;

nauw samenwerken met nationale, regionale en gedecentraliseerde (d.w.z. op een lager niveau dan nationale) parlementen die betrokken zijn bij de omzetting van internemarktrichtlijnen;

snelle, duidelijke en effectieve actie ondernemen om richtlijnen om te zetten wanneer de omzetting te laat is, bijv. meer parlementaire tijd reserveren voor het bespreken en tijdig aannemen van de vereiste nationale wetten of wijzigingen van wetten.

Als onderdeel van de omzettingsprocedure moeten EU-landen bovendien, wanneer ze ontwerpen voor uitvoeringsbesluiten voorleggen aan hun nationaal parlement en wanneer die worden bekendgemaakt aan de Commissie, bij de ontwerpen het volgende voegen:

een verklaring betreffende de naleving van het EU-recht;

informatie betreffende welke delen van de richtlijn effectief zijn omgezet.

ACHTERGROND

Beheer en controle

KERNBEGRIPPEN

* Omzetting: het opnemen van EU-richtlijnen in de nationale wetgeving van een EU-land.

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie van 12 juli 2004 betreffende de omzetting in nationaal recht van internemarktrichtlijnen (PB L 98 van 16.4.2005, blz. 47-52)

Laatste bijwerking 23.11.2015

Top