Help Print this page 
Title and reference
Voedings- en gezondheidsclaims

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Voedings- en gezondheidsclaims

Met deze verordening worden voor het eerst regels vastgelegd om het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op Europees niveau te harmoniseren. Voortaan zullen dit soort claims die in de etikettering of de presentatie van een levensmiddel of in de daarvoor gemaakte reclame voorkomen, duidelijk en nauwkeurig moeten zijn en gebaseerd moeten zijn op bewijs dat door de hele wetenschappelijke gemeenschap is aanvaard.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Voedings- en gezondheidsclaims zoals zonder toegevoegde suikers, vetvrij, calcium is noodzakelijk voor de normale groei en ontwikkeling van botten bij kinderen, enz. worden op Europees niveau geharmoniseerd om zowel de goede werking van de interne markt als een hoog beschermingsniveau voor de consument te waarborgen.

Betrokken voedings- en gezondheidsclaims

De verordening is van toepassing op alle voedings- en gezondheidsclaims die worden gedaan in:

 • commerciële mededelingen (etikettering, presentatie en reclame);
 • handelsmerken en andere merknamen die als een voedings- of een gezondheidsclaim kunnen worden uitgelegd.

Zij is ook van toepassing op claims met betrekking tot elk voedingsmiddel dat voor de eindverbruiker is bestemd, met inbegrip van levensmiddelen die zijn bestemd om aan restaurants, ziekenhuizen, kantines en dergelijke te worden geleverd.

Bescherming van de consument

Met het oog op de bescherming van de consument mogen voedings- en gezondheidsclaims op grond van de wetgeving niet:

 • onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn (bijvoorbeeld wanneer een levensmiddel ten onrechte of zonder wetenschappelijke onderbouwing een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven);
 • leiden tot twijfels omtrent de veiligheid en/of de geschiktheid uit voedingsoogpunt van andere levensmiddelen;
 • de excessieve consumptie van een levensmiddel stimuleren of vergoelijken;
 • aansporen tot consumptie van een levensmiddel door te stellen of direct dan wel indirect te suggereren dat een evenwichtige, gevarieerde voeding niet alle noodzakelijke nutriënten bevat;
 • zinspelen op veranderingen in lichaamsfuncties die de consument vrees kunnen inboezemen.

Verplichte voedingswaardedeclaratie

Voedingswaarde-etikettering van producten waarover een voedings- en/of gezondheidsclaim wordt gemaakt, is verplicht, behalve wanneer het gaat om generieke reclame.

De verplichte voedingswaardedeclaratie, conform de bepalingen van Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen, bevat de volgende informatie:

 • de energetische waarde; en
 • de hoeveelheid vetten, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Gezondheids- en voedingsclaims moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de aanwezigheid, de afwezigheid of de beperkte hoeveelheid van een nutriënt of stof waarvoor de claim wordt gedaan, heeft een wetenschappelijk bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect;
 • de nutriënt of de stof waarvoor de claim wordt gedaan, is aanwezig in een hoeveelheid die volstaat om het geclaimde nutritionele of fysiologische effect te bewerkstelligen;
 • de nutriënt of de stof waarvoor de claim wordt gedaan, is aanwezig in een direct consumeerbare vorm;
 • er moet worden voldaan aan de specifieke gebruiksvoorwaarden. Zo moet de werkzame stof (vitaminen, vezels enz.) in het levensmiddel in een voldoende grote hoeveelheid aanwezig zijn om heilzame effecten te hebben.

Gezondheids- en voedingsclaims zijn verboden voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent, behalve wanneer zij verwijzen naar een verlaagd alcoholgehalte of een verlaagde energetische waarde.

Specifieke gebruiksvoorwaarden

Enkel de in de bijlage bij de verordening genoemde voedingsclaims zijn toegestaan. Vergelijkende voedingsclaims zijn toegestaan voor levensmiddelen van dezelfde categorie. Wanneer de claim bovendien betrekking heeft op een verlaging van de energetische waarde of van het gehalte van voedingsstoffen, dan moet het gaan om een verlaging met ten minste 30 % (25 % voor zout) ten opzichte van een vergelijkbaar product.

Enkel de gezondheidsclaims die voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden van de verordening kunnen toegestaan worden door de Commissie, die een lijst heeft opgesteld met toegestane claims (die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan) als een bijlage bij Verordening (EU) nr. 432/2012, gewijzigd in juni 2013.

Etiketteringen, presentaties en reclame met gezondheidsclaims moeten de volgende informatie verstrekken:

 • een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl;
 • de benodigde hoeveelheid van het levensmiddel en het vereiste consumptiepatroon om het geclaimde heilzame effect te bereiken;
 • een vermelding voor mensen die het gebruik van het levensmiddel dienen te vermijden;
 • een waarschuwing voor het gezondheidsrisico dat voortvloeit uit overmatig gebruik.

De verordening verbiedt alle gezondheidsclaims met de volgende eigenschappen:

 • claims die zinspelen op de snelheid (verlies 3 kg in één week) of de mate van gewichtsverlies (verlies 3 kg);
 • claims waarin de indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen van een bepaald levensmiddel de gezondheid kan schaden;
 • claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid en andere dan de nationale medische verenigingen en liefdadigheidsinstellingen op het gebied van de volksgezondheid;
 • claims waarin de indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen van het levensmiddel de gezondheid kan schaden.

Krachtens de verordening inzake de etikettering van levensmiddelen is iedere verwijzing naar eigenschappen inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte verboden. De verordening staat wel claims inzake ziekterisicobeperking toe indien daartoe een vergunning wordt afgegeven.

Aanvragen van een vergunning

Om een vergunning te krijgen voor een nieuwe gezondheidsclaim of om de bestaande lijst te wijzigen, dient de fabrikant zijn aanvraag in bij de betrokken lidstaat, die deze doorstuurt aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Op grond van het advies van de EFSA neemt de Commissie een besluit ten aanzien van het gebruik.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

L 404 van 30.12.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 107/2008

4.3.2008

-

L 39 van 13.2.2008

Verordening (EG) nr. 109/2008

4.3.2008

-

L 39 van 13.2.2008

Verordening (EU) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

L 304 van 22.11.2011

Verordening (EU) nr. 1047/2012

29.11.2012

-

L 310 van 9.11.2012

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan [Publicatieblad L 136 van 25.5.2012], gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 536/2013 [Publicatieblad L 160 van 12.6.2013].

Verordening (EG) nr. 353/2008 van de Commissie van 18 april 2008 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften voor aanvragen van een vergunning voor gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad [Publicatieblad L 109 van 19.4.2008], gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1169/2009 [Publicatieblad L 314 van 1.12.2009].

In deze verordening zijn de voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan bij het samenstellen van aanvraagdossiers voor een vergunning voor gezondheidsclaims. Aanvragen kunnen slechts betrekking hebben op één gezondheidsclaim. Zij bevatten een voorstel voor de tekst van de claim en diens gebruiksvoorwaarden en wetenschappelijke gegevens die de gezondheidsclaim kunnen rechtvaardigen.

Laatste wijziging: 10.04.2014

Top