Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nauwkeurige en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen garanderen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nauwkeurige en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen garanderen

Er zijn in de Europese Unie (EU) steeds meer levensmiddelen waarvoor op het etiket of in reclameboodschappen voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan. Om een hoog beschermingsniveau voor consumenten te waarborgen en hun keuze te vergemakkelijken, dienen de in de handel gebrachte producten veilig en naar behoren geëtiketteerd te zijn.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmid-delen.

SAMENVATTING

Er zijn in de Europese Unie (EU) steeds meer levensmiddelen waarvoor op het etiket of in reclameboodschappen voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan. Om een hoog beschermingsniveau voor consumenten te waarborgen en hun keuze te vergemakkelijken, dienen de in de handel gebrachte producten veilig en naar behoren geëtiketteerd te zijn.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening moet ervoor zorgen dat voedings- en gezondheidsclaims op etiketten voor levensmiddelen en in presentaties en advertenties duidelijk zijn en gebaseerd zijn op bewijs dat algemeen door de wetenschappelijke gemeen-schap wordt geaccepteerd.

In een levensmiddel kunnen allerlei stoffen zoals vitaminen, mineralen, amino-zuren, essentiële vetzuren, voedingsvezels en diverse kruidenextracten met een nutritioneel of fysiologisch effect aanwezig zijn waarvoor een claim kan worden gedaan. De verordening moet een hoog beschermingsniveau voor de consu-ment waarborgen, de consument de informatie verstrekken die hij nodig heeft om geïnformeerde keuzes te kunnen maken; en gelijke concurrentievoorwaar-den voor de levensmiddelenindustrie scheppen.

KERNPUNTEN

De Europese Commissie (EC) stelt voedingsprofielen en -voorwaarden op voor het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims met betrekking tot levensmiddelen, waarbij rekening moet worden gehouden met:

 • de hoeveelheden van bepaalde nutriënten en andere stoffen die het betreffende levensmiddel bevat, zoals:
  • vetzuren (*),
  • verzadigde vetzuren (*),
  • transvetzuren (*),
  • suikers, en
  • zout;
 • de rol en het belang van het levensmiddel in de voeding voor de bevolking in het algemeen of voor bepaalde risicogroepen zoals kinderen;
 • de aanwezigheid van nutriënten waarvan het gunstige effect op de gezondheid wetenschappelijk erkend is.

Gezondheidsclaims mogen niet:

 • onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn;
 • leiden tot twijfels omtrent de veiligheid en/of de geschiktheid uit voedings-oogpunt van andere levensmiddelen;
 • de excessieve consumptie van een levensmiddel stimuleren;
 • suggereren dat een evenwichtige, gevarieerde voeding geen toereikende hoeveelheden nutriënten kan bieden;
 • de suggestie wekken dat het de gezondheid kan schaden als het levensmiddel niet wordt geconsumeerd;
 • zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies;
 • verwijzen naar aanbevelingen van individuele beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid.

Het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims is alleen toegestaan als de aanwezigheid, afwezigheid of de beperkte hoeveelheid in een levensmiddel of stof een bewezen heilzaam effect heeft, zoals vastgesteld aan de hand van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens. Dergelijke stoffen moeten aanwezig zijn in hoeveelheden die de consument redelijkerwijs tot zich kan nemen voor het gewenste effect.

Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan met de volgende informatie op het etiket:

 • de doelgroep voor de claim;
 • een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl;
 • de benodigde hoeveelheid van het levensmiddel en het vereiste consumptie-patroon om het geclaimde heilzame effect te bereiken;
 • een vermelding voor mensen die het gebruik van het levensmiddel dienen te vermijden (bijv. zwangere vrouwen);
 • een waarschuwing voor producten die bij overmatig gebruik een gezond-heidsrisico kunnen inhouden
 • wanneer er een ziekterisicobeperking wordt geclaimd, dat de ziekte meer-dere risicofactoren heeft en dat verandering van één van die factoren al dan niet een heilzaam effect kan hebben;
 • alle andere beperkingen of gebruiksaanwijzingen.

Gezondheidsclaims gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens die door de gemiddelde consument goed begrepen worden, kunnen van de vergunningsprocedure worden vrijgesteld.

Dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % mogen niet voor-zien zijn van gezondheids- of voedingsclaims afgezien van claims betreffende een verlaagd alcoholgehalte of een verlaagde energetische waarde.

Aanvragen van een vergunning

De fabrikant moet een aanvraag indienen in het betrokken EU-land dat de aanvraag doorstuurt naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority - EFSA). De EC neemt op basis van het advies van de EFSA een besluit over het gebruik van de claim.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 juli 2007.

Kijk voor meer informatie op de:

KERNBEGRIPPEN

(*) Vetzuren: vetzuren zijn de basiselementen van vetmoleculen. Ze bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof.

(*) Verzadigde vetzuren: hoe meer waterstofatomen er aan elke koolstofatoom zitten, hoe meer het vetzuur verzadigd is. Voorbeelden van bronnen van verza-digde vetzuren zijn kokosolie, vet vlees en cacaoboter.

(*) Transvetzuren: wanneer onverzadigde vetzuren worden gehydrogeneerd (bijvoorbeeld voor de bereiding van margarine), ontstaan er transvetzuren. Hydrogenering werd ontwikkeld om het snel ranzig worden van vetten tegen te gaan. Transvetzuren worden vaak aangetroffen in commercieel geproduceerde bakkerijproducten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9-25

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 107/2008

4.3.2008

-

PB L 39 van 13.2.2008, blz. 8-10

Verordening (EG) nr. 109/2008

4.3.2008

-

PB L 39 van 13.2.2008, blz. 14-15

Verordening (EU) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18-63

Verordening (EU) nr. 1047/2012

29.11.2012

-

PB L 310 van 9.11.2012, blz. 36-37

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 353/2008 van de Commissie van 18 april 2008 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften voor aanvragen van een vergunning voor gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 109 van 19.4.2008, blz. 11-16).

Laatste bijwerking 06.08.2015

Top