Help Print this page 
Title and reference
Verontreinigingen in voedingsmiddelen (maximale hoeveelheden) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Verontreinigingen in voedingsmiddelen (maximale hoeveelheden) - EUR-Lex

De Europese Unie (EU) legt maximumgehalten van bepaalde verontreinigingen vast om de aanwezigheid van deze verontreinigingen in levensmiddelen te beperken tot een niveau zo laag als redelijkerwijs mogelijk is bij goede productie- en landbouwpraktijken. Doel is het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van de volksgezondheid, met name voor kwetsbare bevolkingsgroepen: kinderen, zwangere vrouwen enz.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten van bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (Zie wijzigingsbesluit(en)).

SAMENVATTING

Voedingsmiddelen met hogere gehalten aan verontreinigingen dan vastgelegd in de bijlage van deze verordening mogen niet op de markt worden gebracht (zie bijlage).

De maximumgehalten zijn van toepassing op het eetbare deel van de levensmiddelen. Zij gelden ook voor samengestelde, verwerkte, gedroogde of verdunde levensmiddelen, al dan niet door toevoeging van een concentratie- of verdunningsmiddel, of met inachtneming van relatieve hoeveelheden ingrediënten in het samengestelde product.

Verontreinigingen

Verontreinigingen die onder deze verordening vallen, zijn:

  • nitraten
  • mycotoxines * (aflatoxinen, ochratoxine A, patuline, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisinen, T-2-toxinen en HT-2-toxinen);
  • metalen (lood, cadmium, kwik en anorganisch tin);
  • monochloor-propaan-1, 2-glycol (3-MCPD);
  • dioxines en pcb’s;
  • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Mengverbod

Levensmiddelen die voldoen aan het maximumgehalte aan verontreinigingen mogen niet worden gemengd met andere producten die deze limieten overschrijden. In diezelfde geest mogen levensmiddelen die moeten worden onderworpen aan een sorteerproces of een andere fysische behandeling bedoeld om het gehalte aan verontreinigingen te verlagen niet worden gemengd met levensmiddelen die conform zijn aan de maximumgehalten voor menselijke consumptie.

Specifieke etiketteringsvoorschriften

De etikettering van pinda's, andere oliehoudende zaden, noten, gedroogd fruit, rijst en maïs die op de markt worden gebracht als waren die moeten worden onderworpen aan een sorteerproces of een andere fysische behandeling vóór menselijke consumptie, moet het volgende opschrift dragen: Product dient verplicht te worden onderworpen aan een sorteerproces of andere fysische behandelingen bedoeld om hun verontreiniging door aflatoxines te verlagen vóór menselijk gebruik of vóór gebruik als ingrediënt in levensmiddelen.

Bovendien moet de etikettering van pinda's, andere oliehoudende zaden, afgeleide producten van oliehoudende zaden en granen het beoogde gebruik aangeven en de ID-code van de partij vermelden. Als een duidelijke aanwijzing ontbreekt dat ze niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, gelden de maximale gehalten uit deze verordening.

Wat betreft het maximale nitraatgehalte in sla gelden de in de bijlage vastgelegde maximale gehalten voor in open lucht geteelde sla (vollegrondsla), behalve dan voor onder glas gekweekte sla (serresla), die als zodanig worden geëtiketteerd.

Uitzonderingen

Deze verordening laat Zweden en Finland toe om het gehalte aan dioxines en pcb’s in zalm, haring, rivierprik, forel en wilde zalmforel, en daarvan afgeleide producten afkomstig uit de Oostzee en bestemd voor consumptie op eigen grondgebied te overschrijden. Letland geniet een soortgelijke vrijstelling voor wilde zalm. Geen van deze producten mogen in andere landen van de Europese Unie worden verhandeld. De etikettering ervan moet de consumenten afdoende informeren over mogelijke gezondheidsrisico's.

Toezicht

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de nitraatgehalten in groenten die mogelijk hoge gehalten bevatten, vooral dan groene bladgroente. Ze rapporteren hun resultaten aan de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Opgebruiken van de voorraden

Deze verordening laat toe om de voorraden op te gebruiken die de maximumgehalten aan verontreinigingen overschrijden en die op de markt zijn gebracht voor de inwerkingtreding van de respectievelijke limieten op verontreinigingen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1881/2006

9.1.2007

Van toepassing vanaf 1.3.2007

PB L 364 van 20.12.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1126/2007

30.9.2007

-

PB L 255 van 29.9.2007

Verordening (EG) nr. 629/2008

23.7.2008

-

PB L 173 van 3.7.2008

Verordening (EG) nr. 165/2010

9.3.2010

-

PB L 50 van 27.2.2010

Verordening (EG) nr. 420/2011

20.5.2011

-

PB L 111 van 30.4.2011

Verordening (EG) nr. 1258/2011

23.12.2011

-

PB L 320 van 3.12.2011

Verordening (EG) nr. 1259/2011

23.12.2011

-

PB L 320 van 3.12.2011

Verordening (EG) nr. 594/2012

26.7.2012

-

PB L 176 van 6.7.2012

Verordening (EG) nr. 1058/2012

13.12.2012

-

PB L 313 van 13.11.2012

Verordening (EG) nr. 1067/2013

20.11.2013

-

PB L 289 van 31.10.2013

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1881/2006 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is slechts van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

BEMONSTERING EN ANALYSEMETHODEN

Verordening (EU) nr. 252/2012 (vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle op het gehalte aan dioxinen en dioxineachtige en niet-dioxineachtige pcb's in bepaalde levensmiddelen) (Publicatieblad L 84 van 23.3.2012).

Verordening (EG) nr. 333/2007 (vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan lood, cadmium, kwik, anorganisch tin, 3-MCPD en benzo(a)pyreen in levensmiddelen) (Publicatieblad L 88, 29.3.2007).

Verordening (EU) nr. 1882/2006 (vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle op het nitraatgehalte in bepaalde levensmiddelen) (Publicatieblad L 364 van 20.12.2006).

Verordening (EU) nr. 401/2006 (vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen) (Publicatieblad L 70 van 9.3.2006).

INVOER

Verordening (EG) nr. 1152/2009 van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Besluit 2006/504/EG (Publicatieblad L 313 van 28.11.2009).

Laatste wijziging: 10.04.2014

Top