Help Print this page 
Title and reference
Autowrakken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Autowrakken

De Europese Unie wenst de productie van afvalstoffen van voertuigen te beperken en hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van autowrakken en onderdelen ervan bevorderen. Teneinde deze dubbele doelstelling te verwezenlijken, stelt zij voor de Europese voertuigfabrikanten nieuwe eisen vast, die met name gemakkelijk recycleerbare voertuigen dienen te ontwerpen.

BESLUIT

Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende afgedankte voertuigen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De richtlijn is van toepassing op voertuigen en autowrakken, met inbegrip van de onderdelen en materialen daarvan. Zij heeft met name betrekking op:

 • motorvoertuigen met op zijn minst vier wielen die bestemd zijn voor het vervoer van passagiers en maximaal negen zitplaatsen bieden (categorie M1);
 • motorvoertuigen met op zijn minst vier wielen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen en waarvan het gewicht niet meer dan 3,5 ton bedraagt (categorie N1); en
 • motorvoertuigen op drie wielen.

Beperking van afvalstoffen

De richtlijn heeft ten doel de hoeveelheid afvalstoffen van voertuigen te beperken. Daarom moedigt zij voertuigfabrikanten en invoerders van voertuigen in de Europese Unie aan om:

 • het gebruik van gevaarlijke stoffen in hun nieuwe voertuigen te beperken;
 • voertuigen te ontwerpen en te bouwen die hergebruik en recycling vergemakkelijken;
 • de nuttige toepassing van gerecycleerde materialen te ontwikkelen.

Het gebruik van kwik, zeswaardig chroom, cadmium en lood in onderdelen van voertuigen die na 1 juli 2003 op de markt worden gebracht, is verboden. Deze stoffen zijn voor bepaalde toepassingen toch toegelaten indien het gebruik ervan onvermijdelijk is (zie bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EEG).

Organisatie van de inzameling van afvalstoffen

De lidstaten moeten systemen opzetten voor het inzamelen van afvalstoffen van voertuigen. Zij moeten er tevens voor zorgen dat autowrakken aan erkende verwerkers worden overgedragen.

De eigenaar of houder van een autowrak ontvangt een certificaat van vernietiging wanneer hij het wrak aan een erkende verwerker heeft overgedragen. Dit certificaat wordt door de verwerker zelf afgegeven. Aan de hand van dit certificaat kan de eigenaar of houder zijn voertuig bij de autoriteiten laten uitschrijven. De kosten voor de overbrenging van het voertuig naar de verwerker zijn volledig of gedeeltelijk ten laste van de voertuigfabrikant.

Organisatie van de verwerking van afvalstoffen

De lidstaten dienen de opslag en de verwerking van autowrakken te organiseren overeenkomstig de voorschriften die zijn vastgesteld in de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen en in bijlage I bij deze richtlijn. De erkende verwerkers moeten autowrakken vóór verdere verwerking ontdoen van gevaarlijke afvalstoffen en alle onderdelen die schadelijk zijn voor het milieu verwijderen.

Bevordering van hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen

Het hergebruik en de nuttige toepassing (recycling, terugwinning, enz.) van voertuigonderdelen dienen te worden bevorderd. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat een groter percentage afvalstoffen nuttig wordt toegepast en hergebruikt.

Voor het percentage afvalstoffen dat nuttig wordt toegepast of hergebruikt (van het gemiddelde voertuiggewicht per jaar), gelden de volgende doelstellingen:

 • 85 % tegen uiterlijk 1 januari 2006;
 • 95 % tegen uiterlijk 1 januari 2015.

Voor het percentage afvalstoffen dat wordt hergebruikt of gerecycleerd (van het gemiddelde voertuiggewicht per jaar), gelden de volgende doelstellingen:

 • 80 % tegen uiterlijk 1 januari 2006;
 • 85 % tegen uiterlijk 1 januari 2015.

Voor voertuigen die vóór 1980 zijn gebouwd, gelden minder strenge doelstellingen.

Vergemakkelijken van de demontage dankzij informatie over onderdelen en materialen

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de producenten coderingsnormen voor onderdelen en materialen gebruiken. Deze normen dienen ter identificatie van de verschillende onderdelen en materialen en vergemakkelijken de demontage.

De Europese coderingsnormen worden vastgesteld door de Commissie. Zij houdt daarbij rekening met het werk dat op dit gebied wordt verricht in internationale fora.

Voertuigfabrikanten dienen voor elk nieuw voertuigtype binnen zes maanden nadat het in de handel werd gebracht demontage-informatie te verstrekken.

Evaluatie van gemaakte vorderingen door rapportage over de tenuitvoerlegging

De betrokken ondernemingen (fabrikanten, distributeurs, demontagebedrijven, enz.) moeten informatie bekendmaken over:

 • het ontwerp van voertuigen en voertuigonderdelen (mogelijkheid tot nuttige toepassing en recycling;
 • de verwerking van autowrakken;
 • de ontwikkeling en optimalisering van methoden voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing van autowrakken en onderdelen ervan;
 • de vooruitgang op het gebied van nuttige toepassing en recycling.

Om de drie jaar doen de lidstaten de Commissie op basis van deze informatie een verslag toekomen. Dit verslag wordt opgesteld aan de hand van een door de Commissie opgestelde vragenlijst. Aan de hand van deze vragenlijsten kan de Commissie nagaan of er zich veranderingen hebben voorgedaan in de sector van de voertuighandel en in de sector van de inzamelings-, sloop-, shredder-, terugwinnings- en recyclingondernemingen. Binnen negen maanden na ontvangst van de verslagen van de lidstaten publiceert de Commissie een verslag over de uitvoering van de richtlijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2000/53/EG

21.10.2000

21.4.2002

L 269 van 21.10.2000

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 2002/525/EG

1.1.2003

-

L 170 van 29.6.2002

Beschikking 2005/438/EG

10.6.2005

-

L 152 van 5.6.2005

Beschikking 2005/673/EG

1.7.2005

-

L 254 van 30.9.2005

Richtlijn 2008/33/EG

21.3.2008

-

L 81 van 20.3.2008

Richtlijn 2008/112/EG

12.1.2009

-

L 345 van 23.12.2008

Besluit 2010/115/EU

23.2.2010

-

PB L 48 van 25.2.2010

Richtlijn 2011/37/EU

20.4.2011

-

PB L 85 van 31.3.2011

Richtlijn 2013/28/EU

11.6.2013

-

PB L 135 van 22.5.2013

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2000/53/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economish en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake de tenuitvoerlegging van richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken voor de periode 2005-2008 [ COM(2009) 635 definitief van 20 november 2009 – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Uit de 25 verslagen die de Commissie heeft ontvangen, is gebleken dat sommige bepalingen van de richtlijn niet volledig of correct zijn omgezet. Verschillende lidstaten hebben hun streefcijfers voor hergebruik/recycling/nuttige toepassing in 2006 niet gehaald. Zo hebben slechts negentien lidstaten het streefcijfer van 80 % voor hergebruik/recycling gehaald en hebben slechts dertien lidstaten het streefcijfer van 85 % voor hergebruik/nuttige toepassing gehaald.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economish en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken gedurende de periode 2002-2005 [ COM(2007) 618 definitief van 17 oktober 2007 – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

De richtlijn betreffende autowrakken is over het geheel genomen goed omgezet in de meeste lidstaten; dit geldt met name voor het verbod op het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in auto's of onderdelen van auto's en voor de verplichte kosteloze terugname van autowrakken. Verschillende lidstaten hebben hun doelstellingen op het gebied van hergebruik, terugwinning en recycling verlaagd wanneer het voertuigen betreft die vóór 1980 zijn vervaardigd. Niettegenstaande de opmerkelijke vooruitgang die is geboekt bij de omzetting van de richtlijn, is de tenuitvoerlegging ervan niet helemaal bevredigend; dit noopt de Commissie tot de conclusie dat de lidstaten hun controle op de tenuitvoerlegging van deze wetgeving moeten verscherpen.

Richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad [Publicatieblad L 310 van 25.11.2005].

Deze richtlijn stelt minimumpercentages vast voor hergebruik, recycling en terugwinning van onderdelen en materialen van nieuwe voertuigen. Met die maatregelen wordt beoogd het hergebruik van onderdelen, hun recycling en hun terugwinning te vergemakkelijken teneinde de voor 2015 vastgelegde doelstellingen op het gebied van recycling en terugwinning voor afgedankte voertuigen te verwezenlijken. De richtlijn voorziet in een beoordeling vooraf van iedere fabrikant alvorens een EG-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring door een lidstaat wordt afgegeven. Met ingang van 15 december 2008 wordt voor een voertuig dat niet voldoet aan de eisen van deze richtlijn geen EG-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring afgegeven. Bovendien is het met ingang van 15 juli 2010 verboden nieuwe voertuigen op de markt te brengen die niet aan deze bepalingen voldoen.

Beschikking 2005/293/EG [Publicatieblad L 94 van 13.4.2005].

Beschikking van de Commissie van 1 april 2005 tot vaststelling van nadere voorschriften betreffende de bewaking van de streefcijfers inzake hergebruik/terugwinning en hergebruik/recycling zoals vastgesteld bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken.

Beschikking 2003/138/EG [Publicatieblad L 53 van 28.2.2003].

Beschikking van de Commissie van 27 februari 2003 tot vaststelling van onderdeel- en materiaalcoderingsnormen voor voertuigen uit hoofde van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken.

Beschikking 2002/151/EG [Publicatieblad L 50 van 21.2.2002].

Beschikking van de Commissie van 19 februari 2002 inzake minimumeisen voor het certificaat van vernietiging overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken.

Laatste wijziging: 29.04.2014

Top