Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traceerbaarheid en etikettering van ggo’s

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Traceerbaarheid en etikettering van ggo’s

De Europese Unie waarborgt de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en van daarmee geproduceerde producten in de hele voedselketen. De traceerbaarheid van ggo’s maakt het mogelijk de aanduidingen op de etiketten te controleren en te verifiëren, de milieueffecten in het oog te houden en producten uit de markt te nemen indien uit nieuwe wetenschappelijke informatie blijkt dat de in de producten gebruikte ggo’s een risico inhouden voor de gezondheid of het milieu.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De Europese Unie schept een rechtskader dat de traceerbaarheid van ggo’s in de hele voedselketen garandeert, daaronder begrepen verwerkte producten waarvan het productieprocedé het genetisch gemodificeerde DNA heeft vernietigd of gewijzigd (bijv. oliën). De voorschriften zijn niet alleen van toepassing op ggo’s die bestemd zijn voor gebruik in levensmiddelen, maar ook op ggo’s die bestemd zijn voor de teelt (zaaigoed).

Doelstellingen

De Europese Unie streeft twee hoofddoelstellingen na:

  • de consument dankzij verplichte etikettering van de nodige informatie voorzien en hen zodoende keuzevrijheid te bieden;
  • een “vangnet” creëren op basis van de traceerbaarheid van ggo’s in alle fasen van productie en distributie. Dankzij dit vangnet is het mogelijk etiketten te controleren, waakzaam te zijn voor mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en producten uit de markt te nemen in geval van onvoorziene risico’s voor de volksgezondheid of het milieu.

Ggo’s

De verordening heeft betrekking op:

  • alle ggo’s en producten met ggo’s (dit beslaat zeer uiteenlopende categorieën, zoals producten die bestemd zijn voor de voeder- of de voedselketen, producten die industrieel zullen worden verwerkt voor andere doeleinden dan consumptie (bijv. productie van biobrandstof) en producten die voor decoratieve doeleinden zijn bestemd (bijv. snijbloemenproductie));
  • levensmiddelen en diervoeders op basis van ggo’s.

Etikettering en traceerbaarheid

Voor alle producten die onder deze verordening vallen geldt een etiketteringsplicht, om ervoor te zorgen dat de consument beter wordt voorgelicht en vrij kan kiezen of hij al dan niet ggo’s of producten met ggo’s wil kopen.

De in deze verordening vastgestelde specifieke etiketteringsvoorschriften zijn niet de enige in hun soort. Zij zijn een aanvulling op de volgende voorschriften die eveneens op etikettering betrekking hebben:

  • de algemene etiketteringsregels die van toepassing zijn op voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen in het algemeen (Richtlijn 2000/13/EG);
  • de algemene etiketteringsregels die gelden voor het in de handel brengen van diervoeders (Verordening (EG) nr. 767/2009);
  • de specifieke etiketteringsregels die van toepassing zijn op levensmiddelen en diervoeders die op basis van ggo’s zijn geproduceerd (Verordening (EG) nr. 1829/2003).

Dankzij hun traceerbaarheid kunnen ggo’s en op basis van ggo’s vervaardigde producten in de hele productieketen worden gevolgd. Het systeem stoelt op het doorgeven en het bewaren van informatie door elke exploitant.

Ggo’s en producten met ggo’s

Exploitanten moeten schriftelijk de volgende gegevens meedelen:

Indien een product uit een mengsel van ggo’s bestaat, mag de exploitant een gebruiksverklaring voor het betrokken product verstrekken in combinatie met een lijst van de eenduidige identificatienummers van alle ggo’s die voor dat mengsel zijn gebruikt.

Deze informatie moet gedurende 5 jaar worden bijgehouden.

Exploitanten die voorverpakte producten in de handel brengen die uit ggo’s bestaan of ggo’s bevatten, moeten er krachtens de verordening voor zorgen dat in alle stadia van de productie- en distributieketen het etiket op het product de vermelding “Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” of “Geproduceerd op basis van ggo’s (naam van het organisme)” draagt. Als het producten betreft die niet verpakt zijn of waarbij het gebruik van een etiket onmogelijk is, zoals producten in bulk, moet de exploitant erop toezien dat deze informatie samen met het product wordt meegegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een begeleidend document.

Met ggo’s vervaardigde producten

Wanneer een exploitant met ggo’s vervaardigde producten in de handel brengt, dient hij de volgende gegevens schriftelijk mee te delen aan de exploitant die de producten afneemt:

  • alle voedselingrediënten die met ggo’s zijn geproduceerd;
  • alle voedermiddelen of additieven die met ggo’s zijn geproduceerd;
  • indien er geen lijst van ingrediënten bestaat, moet een mededeling erop wijzen dat het product met ggo’s is geproduceerd.

Deze informatie moet eveneens gedurende 5 jaar worden bijgehouden.

Drempel voor de onvoorziene aanwezigheid van ggo’s

Er geldt een etiketteringsplicht voor alle producten die bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, rechtstreeks voor verwerking bestemde producten daaronder begrepen, wanneer zij uit ggo’s bestaan, ggo’s bevatten of op basis van ggo’s zijn geproduceerd. Enkel sporen van ggo’s kunnen van deze etiketteringsplicht worden vrijgesteld, op voorwaarde dat de aanwezige sporen niet meer dan 0,9 % van het product uitmaken en de aanwezigheid ervan onvoorzien of technisch niet te voorkomen is.

De lidstaten zien erop toe dat passende inspecties en andere controlemaatregelen, met inbegrip van steekproeven en kwalitatieve en kwantitatieve tests, worden uitgevoerd. Deze inspectie- en controlemaatregelen houden in dat producten die niet aan de voorwaarden van deze verordening voldoen uit de handel kunnen worden genomen.

Context

Deze verordening harmoniseert de traceerbaarheidsmaatregelen die zijn vastgesteld in de bestaande wetgeving, met name in Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1830/2003

7.11.2003

16.1.2004

L 268, 18.10.2003

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311, 21.11.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1830/2003 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 19.04.2011

Top