Help Print this page 
Title and reference
Nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten

De regels inzake vergunningen voor nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten zijn op Europees niveau geharmoniseerd. Alvorens deze producten in de handel mogen worden gebracht, moet door controles van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid worden aangetoond dat ze onschadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en voor het milieu.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europese Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze verordening heeft betrekking op nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarvan het gebruik in levensmiddelen nog niet gangbaar is.

Nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten

Deze verordening is van toepassing op de volgende categorieën voedingsmiddelen en voedselingrediënten:

 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten met een nieuwe of gewijzigde primaire molecuulstrucuur;
 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten die bestaan uit micro-organismen, schimmels of algen;
 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten die bestaan uit planten of daaruit zijn geïsoleerd en voedselingrediënten die uit dieren zijn geïsoleerd;
 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarvan de voedingswaarde, het metabolisme of het gehalte aan ongewenste stoffen tijdens het productieproces op significante wijze is gewijzigd.

De verordening is niet van toepassing op levensmiddelenadditieven, aroma’s voor gebruik in levensmiddelen, extractiemiddelen en voedingsenzymen (deze vallen onder Verordening (EG) nr. 1332/2008).

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vallen niet meer onder deze verordening, maar onder Verordening (EG) nr. 1823/2003.

Bovendien mogen voedingsmiddelen en voedselingrediënten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen:

 • geen gevaar voor de consument opleveren;
 • de consument niet misleiden;
 • niet nadelig zijn voor de consument.

Evaluatieprocedure

De onder deze verordening vallende voedingsmiddelen en voedselingrediënten moeten een communautaire evaluatie ondergaan alvorens zij in de handel mogen worden gebracht.

Deze evaluatie verloopt als volgt. De bevoegde instantie van de lidstaat waarbij een vergunning wordt aangevraagd, maakt een eerste beoordeling en gaat na of er eventueel een aanvullende beoordeling moet komen. Wanneer de Commissie of de andere lidstaten geen bezwaren maken en er geen aanvullende beoordeling nodig is, deelt de lidstaat de aanvrager mee dat hij het product in de handel mag brengen. In het tegengestelde geval moet een vergunningsbesluit worden vastgesteld. Dat besluit wordt goedgekeurd in overeenstemming met de maatregelen die de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid voorstelt.

In het besluit wordt de draagwijdte van de vergunning vermeld en worden voor zover dat nodig is gespecificeerd: de gebruiksvoorwaarden, de benaming, de specificaties en de etiketteringsvoorschriften voor het desbetreffende voedingsmiddel of voedselingrediënt.

Besluiten of voorschriften in verband met een nieuw voedingsmiddel of een nieuw voedselingrediënt waarvan mag worden verwacht dat zij van invloed zullen zijn op de volksgezondheid, moeten voor advies worden voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding.

Etikettering

De verordening bevat specifieke voorschriften voor de etikettering van de nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten, die een aanvulling vormen op de Europese algemene voorschriften voor de etikettering van levensmiddelen.

Onverminderd de algemene voorschriften van de Europese wetgeving over de etikettering van levensmiddelen dient het etiket van nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten de volgende informatie te vermelden:

 • alle kenmerken van het voedingsmiddel, zoals de samenstelling, de voedingswaarde, het nutritieve effect en het beoogde gebruik;
 • de aanwezigheid van stoffen die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van bepaalde personen;
 • de aanwezigheid van stoffen die aanleiding geven tot ethische bezwaren.

Schorsingsprocedure

Een lidstaat mag de handel in en het gebruik van een nieuw voedingsmiddel of nieuw voedselingrediënt op zijn grondgebied tijdelijk schorsen of beperken, wanneer hij van oordeel is dat het gebruik ervan gevaar voor de menselijke gezondheid of voor het milieu oplevert. De betrokken lidstaat meldt dit aan de Commissie, die maatregelen treft volgens de procedure voor vergunningen voor het in de handel brengen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 258/97

14.5.1997

15.5.1997

L 43 van 14.2.1997

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1829/2003

11.7.2003

-

L 268 van 18.10.2003

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

L 284 van 31.10.2003

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

L 188 van 18.7.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 258/97 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

See also

 • Nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten, site van het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten (EN)

Laatste wijziging: 20.01.2011

Top