Help Print this page 
Title and reference
Voedingssupplementen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Voedingssupplementen

Op het gebied van voedingssupplementen (vitaminen en minerale zouten) zijn in de Europese Unie (EU) geharmoniseerde voorschriften van toepassing. Voedingssupplementen moeten vooraf door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geanalyseerd en goedgekeurd worden. De zuiverheidscriteria worden door de Commissie vastgesteld.

BESLUIT

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Werkingssfeer

Deze richtlijn betreft voedingssupplementen, gedefinieerd als geconcentreerde bronnen van een of meer nutriënten (vitaminen en minerale zouten) of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect die in voorgedoseerde vorm (bv. als capsules, tabletten en sachets met poeder) op de markt worden gebracht en bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding.

Uitgesloten blijven farmaceutische specialiteiten zoals omschreven in Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Samenstelling van de voedingssupplementen

Wat vitaminen en mineralen betreft, mogen voedingssupplementen alleen de vitaminen en de minerale zouten bevatten die in bijlage I bij de richtlijn worden genoemd, en de verbindingen van vitaminen en mineralen in bijlage II, alleen of in combinatie.

De Commissie wordt belast met de vaststelling van de zuiverheidscriteria voor de stoffen die deel uitmaken van voedingssupplementen, alsmede van de toegestane maximale en minimale hoeveelheden, en wordt daarbij geholpen door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

Etikettering

Producten die binnen de werkingssfeer van de richtlijn vallen, worden verkocht onder de naam “voedingssupplementen”. Onverminderd de bepalingen van Richtlijn 2000/13/EG inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen moet het etiket van voedingssupplementen bovendien de volgende informatie bevatten:

  • de naam van de categorieën nutriënten of stoffen die kenmerkend zijn voor het product of informatie over de aard van deze nutriënten of stoffen;
  • de portie van het product die voor dagelijkse consumptie wordt aanbevolen en een waarschuwing over de risico's voor de gezondheid bij overschrijding van deze portie;
  • een verklaring dat het supplement geen substituut is voor een gevarieerde voeding;
  • de vermelding "Dit is geen geneesmiddel", wanneer de presentatie van het product vergelijkbaar is met die van een geneesmiddel;
  • een waarschuwing dat het product buiten bereik van jonge kinderen moet worden bewaard.

Verder mag op het etiket:

  • niet worden vermeld dat het product geschikt is om ziekten bij de mens te voorkomen, te behandelen of te genezen;
  • niet worden beweerd of gesuggereerd dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

Controlesysteem

Teneinde een efficiënt toezicht op voedingssupplementen te vergemakkelijken, kunnen de lidstaten op grond van de richtlijn eisen dat de fabrikant of degene die voor het op de markt brengen van het product op hun grondgebied verantwoordelijk is, de bevoegde instantie van deze commercialisering in kennis stelt, door deze een model van het voor het product gebruikte etiket te verstrekken.

Vrijwaringsclausule

De lidstaten mogen het in de handel brengen van voedingssupplementen overeenkomstig deze richtlijn niet verbieden of beperken, behalve indien zij constateren dat de producten een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Indien een dergelijk risico bestaat, kan een lidstaat de toepassing van de bepalingen van de richtlijn op zijn grondgebied tijdelijk opschorten of beperken. Hij stelt de andere lidstaten en de Europese Commissie daarvan onverwijld in kennis en motiveert zijn beslissing. De Commissie bestudeert de door de lidstaat aangehaalde argumenten voor de tijdelijke opschorting of beperking van de handel in voedingssupplementen en raadpleegt het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid alvorens zij een advies uitbrengt en passende maatregelen treft.

Comités

De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn (bijv. vaststelling van de zuiverheidscriteria voor nutriënten, vaststelling van maximumniveaus, wijziging van de bijlagen enz.).

Bovendien raadpleegt de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) alvorens bepalingen aan te nemen die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2002/46/EG

12.7.2002

Toestemming voor het in de handel brengen van producten die aan de richtlijn voldoen: 1.8.2003.Verbod op het in de handel brengen van producten die niet aan de richtlijn voldoen: 1.8.2005.

L 183 van 12.7.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311 van 21.11.2008

De opeenvolgende wijzingen en rectificaties van Richtlijn 2002/46/EG zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie heeft enkel informatieve waarde.

WIJZIGING VAN DE BIJLAGEN

Bijlage I – Vitaminen en mineralen die bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt

Verordening (EG) nr. 1170/2009 [Publicatieblad L 314 van 1.12.2009].

Bijlage II – Verbindingen van vitaminen en mineralen die bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt

Richtlijn 2006/37/EG [Publicatieblad L 94 van 1.4.2006];

Verordening (EG) nr. 1170/2009 [Publicatieblad L 314 van 1.12.2009].

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 5 december 2008 over het gebruik van andere stoffen dan vitaminen en mineralen in voedingssupplementen [COM(2008) 824 – Niet in het Publicatieblad verschenen].

De Commissie besluit dat de bestaande communautaire rechtsinstrumenten voldoen. Er hoeven dus geen specifieke regels te worden vastgesteld voor het gebruik van andere stoffen dan vitaminen en mineralen in voedingssupplementen. De markt voor voedingssupplementen verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat. Het gebruik van de stoffen in kwestie is dan ook onderworpen aan de geldende regels die zijn vastgesteld in de nationale wetgevingen, zonder afbreuk te doen aan andere communautaire bepalingen die op de stoffen van toepassing zijn. De Commissie sluit evenwel niet uit dat dit verslag zal worden aangevuld met een onderzoek betreffende de voorwaarden voor toevoeging van deze stoffen aan levensmiddelen in het algemeen aangezien zij tegenwoordig ook aan gewone levensmiddelen worden toegevoegd.

Laatste wijziging: 24.08.2010

Top