Help Print this page 
Title and reference
Machines

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Machines

Het doel van deze richtlijn is het vrije verkeer van machines en toebehoren te verzekeren en tegelijkertijd essentiële gezondheids- en veiligheidseisen ter bescherming van werknemers en consumenten vast te leggen. De richtlijn is gebaseerd op de beginselen van de nieuwe aanpak inzake technische harmonisatie en normalisatie. Overeenkomstig deze nieuwe aanpak worden het ontwerp en de fabricage van machines en toebehoren onderworpen aan essentiële veiligheidseisen.

BESLUIT

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het doel van deze richtlijn is essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vast te leggen inzake ontwerp en constructie, teneinde de veiligheid van de op de Europese markt in de handel gebrachte machines te verbeteren.

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is niet alleen van toepassing op machines in strikte zin, maar ook op de volgende producten:

 • verwisselbare uitrustingsstukken;
 • veiligheidscomponenten;
 • hijs- of hefgereedschappen;
 • kettingen, kabels en banden;
 • verwijderbare mechanische overbrengingsinrichtingen.

De richtlijn is eveneens van toepassing op niet voltooide machines .

In de handel brengen, vrij verkeer en markttoezicht

Alvorens een machine in de handel te brengen, dient de fabrikant met name te verzekeren dat:

 • de machine aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voldoet;
 • het technisch dossier beschikbaar is. Uit dit dossier moet blijken dat de machine in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn. Voor zover dat voor de beoordeling van de overeenstemming nodig is, moet het dossier inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de werking van de machine;
 • de nodige informatie voorhanden is;
 • de procedures ter beoordeling van de overeenstemming worden toegepast;
 • de EG-verklaring van overeenstemming wordt opgesteld;
 • de CE-markering wordt aangebracht.

Alvorens een niet voltooide machine in de handel te brengen, moet de fabrikant:

 • zich vergewissen dat de nauwkeurige technische documentatie wordt opgesteld;
 • de montagehandleiding opmaken;
 • de inbouwverklaring opmaken.

De lidstaten mogen het op hun grondgebied in de handel brengen en in bedrijf stellen van machines die voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn, niet verbieden, beperken of verhinderen. Zij nemen alle dienstige maatregelen om te waarborgen dat machines uitsluitend in de handel gebracht kunnen worden indien zij voldoen aan de erop van toepassing zijnde bepalingen van de richtlijn en geen gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen, huisdieren of goederen.

Vermoeden van overeenstemming en geharmoniseerde normen

Machines die van de CE-markering zijn voorzien en vergezeld gaan van de EG-verklaring van overeenstemming worden door de lidstaten geacht aan de bepalingen van de richtlijn te voldoen.

Machines die gebouwd zijn overeenkomstig een geharmoniseerde norm waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend zijn gemaakt, worden geacht in overeenstemming te zijn met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen waarop deze geharmoniseerde norm betrekking heeft.

Essentiële eisen en overeenstemmingsbeoordeling

De fabrikant van een machine garandeert dat een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn. Bij ontwerp en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met de resultaten van deze risicobeoordeling. Via het herhalen van deze risicobeoordeling en -beperking dient de fabrikant:

 • de grenzen van de machine te bepalen, zowel uitgaande van het beoogde gebruik als van elk redelijkerwijs voorzienbare verkeerde gebruik daarvan;
 • na te gaan welke gevaren door de machine kunnen worden veroorzaakt en welke gevaarlijke situaties daaraan verbonden zijn;
 • de risico's in te schatten, met inachtneming van de ernst van het mogelijke letsel of de aantasting van de gezondheid en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet;
 • de risico's te beoordelen;
 • de gevaren weg te nemen of de aan deze gevaren verbonden risico's te verminderen door de toepassing van beschermende maatregelen.

Met het oog op de certificatie van overeenstemming van een machine met de bepalingen van deze richtlijn past de fabrikant een van de in de bijlage bij de richtlijn beschreven procedures voor de beoordeling van de overeenstemming toe.

Aangemelde instanties

De lidstaten delen de Commissie en de andere lidstaten mee welke instanties zij hebben belast met de beoordeling van de overeenstemming met het oog op het in de handel brengen van machines.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2006/42/EG

29.6.2006 (toepassingsdatum: 29.9.2009)

29.6.2008

L 157 van 9.6.2006

Wijzigingsbesluiten

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

L 188 van 18.7.2009

Richtlijn 2009/127/EG

15.12.2009

15.6.2011

L 310 van 25.11.2009

De reeks wijzigingen en correcties van de richtlijn 2006/42/CE werd in de basistekst aangepast. Deze geconsolideerde versie vormt slechts een communicatiehulpmiddel.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG [Publicatieblad C 348 van 28.11.2013].

Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen voor machines.

Laatste wijziging: 17.01.2014

Top