Help Print this page 
Title and reference
Reglement van orde van de Raad van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reglement van orde van de Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie (EU), gewoonlijk de Raad genoemd, is de Europese instelling waarin de lidstaten van de Europese Unie samenkomen. Elke lidstaat wordt vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger op ministerieel niveau. Regelmatig voert de Raad, samen met het Europees Parlement, regelgevingen in en coördineert het beleid. De Raad komt samen in verschillende formaties naargelang het aan de orde zijnde onderwerp.

BESLUIT

Besluit van de Raad 2009/937/EU van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

In het reglement van orde worden de werking en de organisatie van de Raad van de EU (de Raad) geregeld. De Raad is bevoegd om zijn eigen interne reglement van orde vast te stellen op grond van artikel 240, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de EU. De huidige versie van het reglement bestaat uit 28 artikelen en 6 bijlagen.

De formaties van de Raad

De Raad houdt afhankelijk van de werkterreinen zitting in uiteenlopende formaties. De Raad bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat op ministerieel niveau, die bevoegd is om verbintenissen aan te gaan in naam van diens regering. De lijst met formaties wordt bij een besluit van de Raad vastgesteld, met uitzondering van algemene zaken en buitenlandse zaken. In afwachting daarvan heeft de Raad Algemene Zaken bij besluit 2009/878/EU een lijst met tien formaties vastgesteld, namelijk:

 • Algemene Zaken;
 • Buitenlandse Zaken;
 • Economische en Financiële Zaken (met inbegrip van de begroting);
 • Justitie en Binnenlandse Zaken (met inbegrip van civiele bescherming);
 • Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken;
 • Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimte);
 • Vervoer, Telecommunicatie en Energie;
 • Landbouw en Visserij;
 • Milieu;
 • Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (met inbegrip van het omroepbestel).

Iedere lidstaat bepaalt hoe hij in de Raad wordt vertegenwoordigd. Verscheidene ministers kunnen als lid aan dezelfde Raadsformatie deelnemen.

De Raad Algemene Zaken

In de Raad Algemene Zaken zetelen voornamelijk de Europese ministers van alle lidstaten van de EU. Hij komt maandelijks samen en moet:

 • toezien op de samenhang van en de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties coördineren;
 • de bijeenkomsten van de Europese Raad voorbereiden en instaan voor de follow-up.

Bovendien stelt de Raad Algemene Zaken het meerjarig financieel kader van de EU op (de EU-begroting voor zeven jaar die in de financiering van het geheel van de programma's en activiteiten voorziet), hij overziet het uitbreidingsproces van de EU en de toetredingsonderhandelingen en behandelt vragen over de institutionele structuur van de EU.

De overige Raadsformaties dienen hun bijdragen voor de Europese Raad uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst aan de Raad Algemene Zaken over te maken.

De Raad Buitenlandse Zaken

De Raad Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor:

 • het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB);
 • het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB);
 • het gemeenschappelijk handelsbeleid;
 • ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Het voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad Buitenlandse Zaken wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Alle andere formaties van de Raad worden voorgezeten door de bevoegde minister aangewezen door de lidstaat die het roulerend voorzitterschap van de EU waarneemt.

Het voorzitterschap heeft een leidinggevende functie in de werkzaamheden van de Raad en moet een ontwerpprogramma voor de activiteiten van de Raad voorstellen, welk door de Raad Algemene Zaken moet worden goedgekeurd. Het voorzitterschap dient eveneens een voorlopige agenda op te stellen voor alle vergaderingen die gedurende zijn mandaat zullen plaatsvinden.

Het voorzitterschap zorgt er voorts voor dat het interne reglement van orde wordt toegepast en dat de debatten goed verlopen. Het voorzitterschap kan de Raad bovendien vertegenwoordigen bij het Europees Parlement.

Coreper, comités en werkgroepen

Het Coreper bestaat uit de permanente vertegenwoordigers van elke lidstaat (Coreper 2) of hun plaatsvervangers (Coreper 1). Het heeft tot taak alle vergaderingen van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te voeren. Het wordt voorgezeten door de permanente vertegenwoordiger van de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedt. Het Coreper ziet toe op de samenhang van het beleid en het optreden van de Unie, alsmede op de inachtneming van:

 • de beginselen van wettigheid, subsidiariteit, evenredigheid en de motivering van de besluiten;
 • de regels tot vaststelling van de bevoegdheden van de instellingen en organen van de Unie;
 • de begrotingsvoorschriften;
 • de voorschriften ten aanzien van procedures, transparantie en redactionele kwaliteit.

Het Coreper:

 • moet vooraf alle agendapunten van een Raadszitting onderzoeken. Gepoogd wordt een akkoord op het niveau van het Coreper te bereiken, dat ter goedkeuring aan de Raad wordt voorgelegd. Bij het bereiken van een akkoord wordt het punt in deel A op de agenda geplaatst, zodat het zonder debat in de Raad kan worden goedgekeurd;
 • kan comités of werkgroepen instellen voor het verrichten van voorbereidende werkzaamheden of studies.

Het secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal wordt nauw betrokken bij de organisatie, de coördinatie, de controle en de samenhang van de werkzaamheden van de Raad, alsook bij de uitvoering van het werkprogramma. Het valt onder de verantwoordelijkheid van een secretaris-generaal, die door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt benoemd. De secretaris-generaal stelt ook de ontwerpraming van de uitgaven van de Raad vast en is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen van deze instelling.

Werking van de Raad

De Raad wordt door zijn voorzitter in vergadering bijeengeroepen. Het voorzitterschap doet zeven maanden vóór de datum waarop het zijn werkzaamheden aanvangt mededeling van de zittingsdata. De Raad heeft zijn zetel te Brussel, maar houdt in de maanden april, juni en oktober zitting te Luxemburg. De zittingen kunnen na een met eenparigheid van stemmen genomen besluit van de Raad of het Coreper op een andere plaats worden gehouden.

De voorzitter stelt voor iedere zitting de voorlopige agenda op. De definitieve agenda wordt door de Raad aan het begin van elke zitting vastgesteld. De agenda bestaat uit twee delen: de wetgevingsberaadslagingen enerzijds en de niet-wetgevingswerkzaamheden anderzijds. Hij wordt ook onderverdeeld in een deel A en een deel B. In deel A worden de punten opgenomen die de Raad zonder debat kan goedkeuren.

Op het tijdstip van de stemming moet worden nagegaan of het quorum is bereikt. Daarvoor dient de meerderheid van de leden aanwezig te zijn. De voorzitter gaat ook tot de stemming over wanneer een lid of de Commissie dit vraagt, op voorwaarde dat deze vraag wordt gesteund door een eenvoudige meerderheid van de leden.

Tot 31 oktober 2014 wordt, bij een beslissing van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid nodig is, en indien een lid van de Raad dit vraagt, gecontroleerd of de lidstaten die deze meerderheid vormen minstens 62 % van de totale bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen.

In dringende gevallen kan de Raad een besluit nemen door middel van een schriftelijke stemming. De Raad of het Coreper kan met eenparigheid van stemmen besluiten tot deze procedure over te gaan. Ook de voorzitter kan deze procedure voorstellen; in dat geval moeten alle lidstaten hiermee instemmen.

Bekendmaking van de werkzaamheden van de Raad, publicatie en kennisgeving van de besluiten

De beraadslagingen van de Raad zijn openbaar wanneer zij betrekking hebben op een ontwerp-wetgevingshandeling. Vandaar het onderscheid tussen de wetgevingsberaadslagingen en de niet-wetgevingswerkzaamheden in de agenda. De publieke bekendmaking van de zittingen van de Raad met betrekking op de Wetgevingsberaadslagingen, wordt door middel van een openbare uitzending met audiovisuele middelen voltrokken.

Ook bepaalde andere beraadslagingen van de Raad zijn verplicht openbaar:

 • het oriënterende debat over het werkprogramma van de Raad;
 • de oriënterende debatten van de andere Raadsformaties over hun prioriteiten;
 • de presentatie door de Commissie van haar vijfjarenprogramma, haar jaarlijkse beleidsprogramma en haar jaarlijkse beleidsstrategie;
 • de debatten over vraagstukken die verband houden met de belangen van de EU of die van haar burgers, op voorwaarde dat de Raad of het Coreper daartoe met eenparigheid van stemmen beslist;
 • de bespreking van bepaalde niet-wetgevende voorstellen die het voorzitterschap voldoende belangrijk acht, op voorwaarde dat de Raad en het Coreper daarmee instemmen.

Wanneer de Raad niet-wetgevende besluiten invoert, worden de resultaten van de stemming en de stemverklaringen van de leden van de Raad openbaar gemaakt.

De door de Raad vastgestelde wetgevingshandelingen moeten net zoals de door de Unie gesloten internationale overeenkomsten in het Publicatieblad (PB) worden bekendgemaakt. Voor de andere soorten wetgevingshandelingen beslist de Raad of Coreper of zij al dan niet worden bekendgemaakt.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2009/937/EU

1.12.2009

-

L 325 van 11.12.2009

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2010/594/EU

16.9.2010

-

PB L 263 van 6.10.2010

Besluit 2010/795/EU

23.12.2010

-

PB L 338 van 22.12.2010

Besluit 2011/900/EU

31.12.2011

-

PB L 263 van 30.12.2011

Besluit 2013/746/EU

12.12.2013

-

PB L 333 van 12.12.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit van de Raad 2013/488/EU van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie [Publicatieblad L 274 van 15.10.2013].

Dit besluit stelt een uitgebreid beveiligingssysteem op voor de bescherming van gerubriceerde informatie dat de Raad, zijn secretariaat-generaal en de lidstaten bestrijkt. Het is van toepassing wanneer de Raad, zijn voorbereidende instanties en het secretariaat-generaal (SGR) gerubriceerde EU-informatie (EUCI) behandelen.

Laatste wijziging: 20.06.2014

Top