Help Print this page 
Title and reference
Het Europees migratienetwerk (EMN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het Europees migratienetwerk (EMN)

Deze beschikking strekt tot oprichting van een Europees migratienetwerk (EMN), dat tot doel heeft te voldoen aan de informatiebehoeften van de communautaire instellingen en de autoriteiten en instellingen van de lidstaten door actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie op het gebied van asielbeleid en immigratie te verstrekken, teneinde de beleidsvorming in de Europese Unie (EU) te ondersteunen. Het netwerk heeft ook tot taak het publiek over deze onderwerpen voor te lichten.

BESLUIT

Beschikking 2008/381/EG van de Raad betreffende het opzetten van een Europees migratienetwerk.

SAMENVATTING

Deze beschikking strekt tot oprichting van een Europees migratienetwerk (EMN), dat tot doel heeft te voldoen aan de informatiebehoeften van de communautaire instellingen en de autoriteiten en instellingen van de lidstaten door actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie op het gebied van asielbeleid en immigratie te verstrekken, teneinde de beleidsvorming in de Europese Unie (EU) te ondersteunen. Het netwerk heeft ook tot taak het publiek over deze onderwerpen voor te lichten.

Ter verwezenlijking van deze doelstelling:

 • betrekt het EMN actuele en betrouwbare gegevens en informatie uit een breed scala aan bronnen en wisselt het deze uit;
 • analyseert het EMN deze gegevens en informatie en verstrekt het deze in een gemakkelijk toegankelijk formaat;
 • draagt het EMN in samenwerking met de andere EU-instanties op dit terrein bij tot de ontwikkeling van indicatoren en criteria die de samenhang van de informatie vergroten alsmede tot de ontwikkeling van communautaire activiteiten die verband houden met migratiestatistieken;
 • stelt het EMN periodieke verslagen op over de situatie op het gebied van migratie en asiel in de Gemeenschap en haar lidstaten en publiceert het deze;
 • zet het EMN een computersysteem voor informatie-uitwisseling op dat toegang geeft tot relevante documenten en publicaties op het gebied van migratie en asiel, en onderhoudt het dit systeem;
 • vergroot het EMN zijn bekendheid door toegang te verlenen tot de informatie die het verzamelt en door de resultaten van het EMN te verspreiden, tenzij die informatie van vertrouwelijke aard is;
 • coördineert het EMN de informatie en werkt het samen met andere belanghebbende Europese en internationale organen.

Het EMN zorgt ervoor dat zijn activiteiten consistent zijn en gecoördineerd worden met de toepasselijke communautaire instrumenten en structuren op het gebied van migratie en asiel.

De Commissie coördineert de werkzaamheden van het EMN in samenwerking met de nationale contactpunten die in elke lidstaat worden aangewezen. Deze contactpunten zetten een nationaal netwerk op van uiteenlopende organisaties die alle betrokken partijen vertegenwoordigen. Een bestuur geeft politieke sturing aan de werkzaamheden van het EMN en zorgt er samen met de Commissie voor dat de werkzaamheden volledig recht doen aan de beleidsprioriteiten van de Gemeenschap op het gebied van migratie en asiel. Voor de organisatie van de werkzaamheden van het EMN wordt de Commissie bijgestaan door een dienstverlener.

Het bestuur van het EMN is samengesteld uit één vertegenwoordiger uit elke lidstaat en één vertegenwoordiger van het Europees Parlement die de vergaderingen bijwoont als waarnemer. Het wordt voorgezeten door de Commissie. Overeenkomstig zijn opdracht om politieke sturing te geven aan het EMN heeft het bestuur onder meer tot taak het jaarlijkse werkprogramma van het netwerk vast te stellen, met inbegrip van de begroting (gevolgd door de formele goedkeuring ervan door de Commissie). Het stelt ook minstens één keer per jaar een beknopt situatieverslag op, gaat na welke de meest geschikte strategische samenwerkingsrelaties zijn en adviseert de nationale contactpunten van het EMN waar nodig over de wijze waarop zij hun werking kunnen verbeteren.

Elk nationaal contactpunt van het EMN bestaat uit ten minste drie deskundigen, die tot dezelfde entiteit kunnen behoren in een lidstaat en die collectief beschikken over deskundigheid inzake beleidsvorming, wetgeving, onderzoek en statistiek op het gebied van asiel en migratie. Hun werkzaamheden bestaan erin:

 • de vergaderingen van het EMN bij te wonen (minstens vijf per jaar), onder meer om de gemaakte vorderingen na te gaan, gegevens en standpunten uit te wisselen, bij te dragen aan de opstelling van een werkprogramma en de vergelijkbaarheid te bevorderen, bijvoorbeeld door het samenstellen van een thesaurus en een woordenlijst;
 • nationale verslagen voor te bereiden volgens gezamenlijke specificaties teneinde de vergelijkbaarheid van thema’s aangaande de behoeften van de beleidsmakers te bevorderen, met inbegrip van ontwikkelingen op beleidsgebied en de analyse van statistische gegevens;
 • op een vergelijkbare wijze nationale informatie te verstrekken voor het systeem voor de uitwisseling van gegevens en ervoor te zorgen dat informatie gemakkelijker kan worden opgezocht door het samenstellen van een EMN-thesaurus en -woordenlijst;
 • capaciteit op te bouwen om snel op ad-hocverzoeken te kunnen reageren;
 • een nationaal migratienetwerk op te zetten dat is samengesteld uit een breed scala van organisaties die alle betrokken partijen vertegenwoordigen, met inbegrip van de organisatie van vergaderingen.

De Commissie stelt op basis van de nationale verslagen een samenvattend verslag op waarin de voornaamste conclusies worden opgenomen, die in een Europese context worden geplaatst (bv. door ze te koppelen aan recente beleidsinitiatieven).

Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de toepassing van deze beschikking tot instelling van het EMN. Denemarken neemt er daarentegen niet aan deel, hoewel het toch deelneemt aan bepaalde EMN-activiteiten.

Context

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan uitwisseling van informatie over alle aspecten van migratie en teneinde bij te dragen tot een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid heeft de Commissie in 2003 het EMN opgericht op verzoek van de Raad. Aanvankelijk betrof het een proefproject en van 2004 tot eind 2006 was het EMN een voorbereidende actie.

Het Haagse programma versterkte de behoefte aan een gemeenschappelijke analyse van migratiefenomenen (het vergaren, verstrekken, uitwisselen en doeltreffend gebruik van actuele informatie) en het EMN is een van de middelen waarmee die doelstelling kan worden bereikt.

Na de geslaagde afronding van de voorbereidende fase van het EMN werd een openbare raadpleging gehouden over de toekomstige rol en structuur van het EMN, die werd gelanceerd met de publicatie van het Groenboek van 28 november 2005 over de toekomst van het Europees migratienetwerk (COM(2005) 606 definitief). Vervolgens werd in augustus 2007 een voorstel ingediend voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van de juridische grondslag van het EMN. Dat voorstel werd aangenomen als Beschikking 2008/381/EG van de Raad van 14 mei 2008.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 2008/381/EG

21.5.2008

-

L 131 van 21.5.2008

Laatste wijziging: 03.09.2008

Top