Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beroep wegens niet-nakoming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beroep wegens niet-nakoming

Het beroep wegens niet-nakoming is een van de beroepsprocedures die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) kunnen worden ingeleid. In het kader van deze procedure kan het Hof van Justitie nagaan of de lidstaten hun verplichtingen nakomen die uit het Europese recht voortvloeien.

Het beroep wegens niet-nakoming is een gerechtelijke procedure die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie kan worden ingeleid. Het beroep kan worden ingesteld door de Commissie of een lidstaat tegen een andere lidstaat die het recht van de Europese Unie (EU) niet naleeft.

Het beroep wegens niet-nakoming stoelt op de artikelen 258 tot en met 260 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Aard van de niet-nakoming

De niet-nakoming kan bestaan uit besluiten (wetten, uitvoeringsbesluiten, bestuurlijke beschikkingen enz.) of uit feiten (bestuurlijke praktijken enz.).

Zij kan voortvloeien uit positieve gedragingen (handelingen) of negatieve gedragingen (nalaten, verzuim). Handelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de vaststelling van een tekst die in strijd is met het Europees recht of een expliciete weigering om een strijdige maatregel van intern recht in te trekken. Bij nalaten en verzuim kan het bijvoorbeeld gaan om een te late omzetting van een richtlijn of om het niet-meedelen van de nationale uitvoeringsmaatregelen aan de Commissie door de lidstaten.

De handeling moet aan de lidstaat zijn toe te schrijven. In dit verband wordt het begrip "staat" door het Hof van Justitie ruim uitgelegd: het kan alle organen betreffen zoals de regering, het parlement, deelstaten of lokale overheden.

Procedure

De procedure kan worden ingeleid door de Commissie, wat het vaakst voorkomt, of door een lidstaat:

  • wanneer de Commissie de procedure inleidt, dient zij eerst een gemotiveerd advies te richten aan de lidstaat die het recht van de Unie niet naleeft. Indien de lidstaat na een bepaalde termijn het EU-recht nog steeds niet naleeft, kan de Commissie een beroep instellen bij het Hof van Justitie tegen de betrokken lidstaat;
  • wanneer een lidstaat de procedure inleidt, moet deze de zaak eerst voorleggen aan de Commissie. De Commissie geeft een gemotiveerd advies af na de betrokken lidstaten te hebben gehoord. De verzoekende lidstaat kan vervolgens een beroep inleiden voor het Hof van Justitie.

Zodra de zaak bij het Hof aanhangig is gemaakt, stelt het de niet-nakoming vast en wijst het een eerste arrest waarin de maatregelen worden vastgesteld die de lidstaat moet nemen om zich naar de wetgeving te schikken. Indien de Commissie meent dat de lidstaat de nodige maatregelen niet heeft genomen, kan zij zich vervolgens opnieuw tot het Hof van Justitie wenden. Indien het Hof bevestigt dat de lidstaat zich niet naar zijn eerste arrest heeft geschikt, kan het de betrokken lidstaat een boete opleggen.

Het Verdrag van Lissabon voorziet in een bijzonder beroep voor gevallen waarin een lidstaat nalaat de Commissie in te lichten over de maatregelen die hij heeft genomen ter omzetting van een richtlijn in nationaal recht. In dergelijke gevallen kan het Hof de desbetreffende lidstaat al bij het eerste arrest een geldboete opleggen.

Verdeling van de bevoegdheden tussen het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg

Alleen het Hof van Justitie is bevoegd om kennis te nemen van beroepen wegens niet-nakoming die door een lidstaat of door de Europese Commissie worden ingediend.

See also

Laatste wijziging: 08.10.2010

Top