Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noodreisdocument (NRD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Noodreisdocument (NRD)

Een burger van de Europese Unie (EU) kan tijdens het reizen zijn/haar paspoort verliezen of het paspoort kan worden vernietigd of gestolen. Bijgevolg stelt dit besluit een standaardmodel vast voor een noodreisdocument (NRD) dat door de lidstaten van de EU kan worden verstrekt voor een enkele reis terug naar de lidstaat waarvan de aanvrager ingezetene is.

BESLUIT

Besluit 96/409/GBVB van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 juni 1996, betreffende de opstelling van een nood-reisdocument.

SAMENVATTING

Het besluit stelt een standaardmodel vast voor een noodreisdocument (NRD), zoals beschreven in Bijlage I. NRD's worden verstrekt aan burgers van de Europese Unie (EU) voor een enkele reis terug naar de lidstaat waar zij permanent verblijf hebben of, in uitzonderlijke gevallen, naar een andere bestemming (binnen of buiten de Unie). Het besluit geldt niet voor verlopen nationale paspoorten; het is specifiek begrensd tot gevallen waarin reisdocumenten verloren, gestolen of vernietigd, dan wel tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Een noodreisdocument verkrijgen

Ambassades en consulaten van lidstaten van de EU kunnen in de volgende omstandigheden noodreisdocumenten afgeven:

  • de aanvrager moet een ingezetene van een lidstaat van de EU zijn wiens paspoort of reisdocument verloren, gestolen of vernietigd, dan wel tijdelijk niet meer beschikbaar is;
  • de aanvrager dient zich in een land te bevinden waar het land waarvan de aanvrager ingezetene is, geen toegankelijke diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging heeft die een reisdocument mag verstrekken of waar dat land niet anderszins vertegenwoordigd is;
  • nadat toestemming van de autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de aanvrager is verkregen.

Personen die een NRD aanvragen, dienen hiertoe een aanvraagformulier in te vullen dat, samen met gewaarmerkte fotokopieën van beschikbare bewijsstukken waaruit de identiteit en de nationaliteit van de aanvrager blijken, wordt doorgezonden naar de daartoe aangewezen autoriteit van zijn/haar land van herkomst.

De lidstaat die het NRD verstrekt, rekent de aanvrager de kosten en leges aan die normaliter voor de afgifte van een paspoort voor noodgevallen in rekening worden gebracht. Aanvragers die niet over voldoende middelen beschikken om andere ter plaatse te maken onkosten te dekken, ontvangen in voorkomend geval de nodige middelen overeenkomstig de instructies die de lidstaat van herkomst van de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag geeft, krachtens de toepasselijke bepalingen van Besluit 95/553/EG.

Om er zeker van te zijn dat burgers naar een bepaalde plaats kunnen terugkeren, moet de geldigheidsduur van een NRD iets langer zijn dan de minimumperiode die nodig is voor het maken van de reis waarvoor het document wordt verstrekt. Bij de berekening van deze periode dienen eventueel noodzakelijke overnachtingen of aansluitingen in aanmerking te worden genomen.

In Bijlage II staan de veiligheidsmaatregelen voor noodreisdocumenten.

Als aan een burger van een lidstaat een NRD om naar de EU terug te keren, wordt geweigerd, dan kan hij/zij contact opnemen met het Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 96/409/GBVB

3.5.2006

-

PB L 168 van 6.7.1996

LAATSTE AMENDEMENTEN VAN BIJLAGEN:

Bijlagen 1 en 3

Besluit 2006/881/GBVB [Publicatieblad L 363 van 20.12.2006].

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw, voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid, vervoersbeleid, energie, belastingen, statistieken, trans-Europese netwerken, rechtswezen en grondrechten, justitie, vrijheid en veiligheid, milieu, douane-unie, externe betrekkingen, buitenlands en veiligheids- en defensiebeleid en instellingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië [Publicatieblad L 158 van 10.6.2013].

Laatste wijziging: 18.06.2014

Top