Help Print this page 
Title and reference
Uniform visummodel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uniform visummodel

Er werd een uniform visummodel ingevoerd met het oog op de verdere harmonisatie van het visumbeleid en ter bevordering van het vrije verkeer van personen in de Europese Unie.

MAATREGEL

Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Een uniform visummodel

Bij de verordening wordt een uniform visummodel voor alle lidstaten ingevoerd.

In de verordening wordt onder visum verstaan iedere door een lidstaat verleende machtiging of genomen besluit, vereist voor binnenkomst op zijn grondgebied met het oog op:

  • een voorgenomen verblijf in de lidstaat of in verscheidene lidstaten van in totaal drie maanden maximaal;
  • een doorreis over het grondgebied of via de transitzone van een luchthaven van die lidstaat of van verscheidene lidstaten.

De gegevens van het uniform visummodel moeten in overeenstemming zijn met:

  • de in de bijlage van de richtlijn vervatte technische specificaties die met het blote oog duidelijk waarneembare algemeen herkenbare veiligheidskenmerken vaststellen;
  • de bijkomende technische specificaties die het namaken en vervalsen van de visa moeten verhinderen en die methoden beschrijven voor het invullen van de visa.

Indien de bijkomende technische specificaties geheim dienen te blijven, mogen zij enkel worden meegedeeld aan:

  • de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het drukken van de visa;
  • door de Commissie of een lidstaat naar behoren gemachtigde personen.

Op 7 februari 1996 en 27 december 2000 keurde de Commissie bijkomende maatregelen goed om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen.

Elke lidstaat wijst slechts één organisatie aan die verantwoordelijk is voor het drukken van de visa van die lidstaat. De lidstaat deelt de naam van die organisatie mee aan de Commissie en aan de andere lidstaten.

Zoals vervat in Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens mag een persoon aan wie een visum is afgegeven, indien van toepassing, verzoeken om correcties aan te brengen aan de op het visum vermelde persoonsgegevens.

De Commissie wordt in haar taken met betrekking tot het uniforme visummodel bijgestaan door een comité van vertegenwoordigers van de lidstaten dat wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

De lidstaten mogen het uniforme visummodel ook voor andere dan de hier genoemde doeleinden gebruiken op voorwaarde dat er geen verwarring kan ontstaan met het uniforme visum.

REFERENTIES

Maatregel

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1683/95

3.8.1995

-

L 164 van 14.7.1995

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 334/2002

15.3.2002

-

L 53 van 23.2.2002

Verordening (EG) nr. 856/2008

22.9.2008

-

L 235 van 2.9.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend [Publicatieblad L 53 van 23.2.2002].

  • Deze verordening behelst slechts de beschrijving van het uniforme model met het oog op een grotere beveiliging. Een exemplaar van het model van deze bladen is opgenomen in de bijlage. Technische specificaties worden opgesteld om de beveiliging tegen namaak, vervalsing en diefstal te garanderen. De specificaties blijven geheim, worden niet gepubliceerd en worden enkel medegedeeld aan de door de lidstaten aangewezen organen die belast zijn met het drukken van de bladen.
  • De lidstaten moeten het uniforme blad uiterlijk twee jaar na de goedkeuring van de bovengenoemde specificaties in omloop hebben gebracht.
  • De geldigheid van reeds eerder afgegeven vergunningen wordt niet verminderd door de invoering van het nieuwe model, tenzij de betrokken lidstaat anders beslist. Wat de bescherming van de persoonsgegevens betreft, werden de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG in acht genomen.

Richtlijn (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordeningen (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001 van de Raad en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad [Publicatieblad L 182 van 29.6.2013].

Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw, voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid, vervoersbeleid, energie, belastingen, statistieken, trans-Europese netwerken, rechtswezen en grondrechten, justitie, vrijheid en veiligheid, milieu, douane-unie, externe betrekkingen, buitenlands en veiligheids- en defensiebeleid en instellingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië [Publicatieblad L 158 van 10.6.2013].

Laatste wijziging: 10.04.2014

Top