Help Print this page 
Title and reference
Bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)

Deze verordening heeft ten doel in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen en in stand te houden via de controle op het desbetreffende handelsverkeer door voorwaarden op te leggen voor de invoer, uitvoer of wederuitvoer ervan en hun beweging binnen de Europese Unie (EU) in overeenstemming met de CITES-overeenkomst.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 338/97 van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze Verordening is van toepassing met inachtneming van de doelstellingen, beginselen en bepalingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES). De overeenkomst stelt een lijst van bedreigde soorten in vier bijlagen op (A, B, C en D). Het beschermingsniveau en de aard van de handelsmaatregelen die van toepassing zijn op de desbetreffende soorten variëren in functie van de bijlage waarin de soorten zijn opgenomen.

Op basis van deze Verordening worden er gemeenschappelijke voorwaarden toegepast voor:

  • de afgifte, het gebruik en de overlegging van de documenten voor de invoer, uitvoer of wederuitvoer van specimens van de soorten die onder deze Verordening vallen. Onverminderd eventuele strengere maatregelen die de lidstaten kunnen nemen, gelden deze documenten voor de hele Gemeenschap;
  • de verkoop of eender welke andere handelstransactie van specimens van de soorten opgenomen in Bijlage A binnen de Gemeenschap.

Binnenbrengen in de Gemeenschap

De invoer van specimens van bedreigde soorten is onderworpen aan:

  • de voorlegging van een invoervergunning die werd afgegeven door een administratieve instantie van de lidstaat van bestemming of een kennisgeving van invoer; en
  • de verrichting van de nodige controles.

De Commissie kan te allen tijde algemene invoerbeperkingen opleggen of beperkingen die uitsluitend gelden voor bepaalde landen van herkomst; ze publiceert regelmatig een lijst van dergelijke beperkingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Uitvoer of wederuitvoer uit de Gemeenschap

De uitvoer of wederuitvoer van specimens van bedreigde soorten is onderworpen aan:

  • de voorlegging van een uitvoervergunning die of een wederuitvoercertificaat dat werd afgegeven door een administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden; en
  • de verrichting van de nodige controles.

Afwijzing van aanvragen voor vergunningen en certificaten

Wanneer een lidstaat een aanvraag voor een vergunning of certificaat afwijst, stelt hij de Commissie daarvan in kennis die, op haar beurt, voor de mededeling van de informatie aan de andere lidstaten zorgt.

Afwijkingen

De Verordening stelt afwijkingen vast voor in gevangenschap geboren en gefokte of kunstmatig gekweekte specimens, voor specimens in doorvoer en voor specimens die deel uitmaken van persoonlijke bezittingen en huisraad of die bestemd zijn voor wetenschappelijke instellingen.

Bepalingen betreffende de controle op handelsactiviteiten

De aankoop van of de handel in specimens van de in Bijlage A genoemde soorten is verboden.

De lidstaten kunnen ook het bezit van specimens van de in Bijlage A genoemde soorten verbieden.

Vervoer van levende specimens

Voor het vervoer binnen de Gemeenschap van een levend specimen van een in Bijlage A opgenomen soort is de voorafgaande toestemming vereist van een administratieve instantie van de lidstaat waarin het specimen zich bevindt.

Het vervoer binnen de Gemeenschap van een levend specimen van een in Bijlage B opgenomen soort is onderworpen aan de naleving door de ontvanger van bepaalde regels op het vlak van dierenbescherming (aangepast onderkomen en verzorging).

De Commissie kan te allen tijde beperkingen opleggen in verband met het bezit of vervoer van levende specimens van soorten waarvoor beperkingen met betrekking tot het binnenbrengen ervan in de Gemeenschap werden bepaald.

Plaats van binnenkomst en uitvoer

De lidstaten moeten:

  • douanekantoren aanwijzen waar de controles en formaliteiten worden vervuld voor de soorten die onder de Verordening vallen. Een lijst van deze kantoren wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie;
  • de administratieve instanties en de wetenschappelijke autoriteiten aanwijzen, die belast zijn met de uitvoering van de Verordening. Een lijst van deze instanties wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie;
  • de naleving van de bepalingen van de Verordening controleren en inbreuken sanctioneren.

Verstrekken van informatie

De Verordening voert een systeem in voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende instanties die bij de uitvoering van de Verordening betrokken zijn: de lidstaten, de Commissie, het CITES-secretariaat, enz.

De lidstaten stellen jaarverslagen op, waarin het volume van de handel in onder de Verordening vallende specimens wordt gedetailleerd. Om de twee jaar stellen ze gedetailleerde verslagen op over de uitvoering en toepassing van de Verordening.

Context

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) werd op 3 maart 1973 in Washington ondertekend en trad op 1 januari 1975 in werking. Intussen telt de overeenkomst 175 partijen.

De CITES-tekst werd in 1983 geamendeerd om organisaties die voor regionale economische integratie ijveren, zoals de Europese Gemeenschap, toe te laten om partij te worden bij de Overeenkomst (Gaborone-clausule). Er hebben echter nog onvoldoende partijen de clausule geratificeerd om haar in werking te laten treden. Bijgevolg wordt het standpunt van de Gemeenschap op CITES-conferenties vertegenwoordigd door de lidstaten die daarbij gezamenlijk optreden op basis van een door de Raad bepaald standpunt.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 338/97

1.3.1997

-

PB L 61 van 3.3.1997

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1497/2003

30.8.2003

-

PB L 215 van 27.8.2003

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

PB L 284 van 31.10.2003

Verordening (EG) nr. 834/2004

19.5.2004

-

PB L 127 van 29.4.2004

Verordening (EG) nr. 1332/2005

22.8.2005

-

PB L 215 van 19.8.2005

Verordening (EG) nr. 398/2009

10.6.2009

-

PB L 126 van 21.5.2009

De opeenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 338/97 zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

WIJZIGINGEN VAN DE BIJLAGEN

Bijlage I – Lijst van bedreigde soorten

Verordening (EG) nr. 318/2008 [Publicatieblad L 95 van 8.4.2008];

Verordening (EG) nr. 407/2009 [Publicatieblad L 123 van 19.5.2009];

Verordening (EU) nr. 709/2010 [Publicatieblad L 212 van 12.8.2010];

Verordening (EU) nr. 1158/2012 [Publicatieblad L 339 van 12.12.2012].

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 997/2010 van de Commissie van 5 november 2010 tot schorsing van het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten [Publicatieblad L 290 van 6.11.2010].

Uitvoeringsmaatregelen

Aanbeveling 2007/425/EG van de Commissie van 13 juni 2007 betreffende maatregelen tot handhaving van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer [Publicatieblad L 159 van 20.6.2007].

De lidstaten moeten een aantal maatregelen treffen, waaronder de vaststelling van nationale actieplannen voor het coördineren van de handhaving van Verordening (EG) nr. 338/97, de voorbereiding van afschrikkende sancties voor inbreuken op deze Verordening, de terbeschikkingstelling van de nodige middelen in termen van personeel, financiële middelen en opleiding aan de instanties die instaan voor de handhaving van de Verordening, de verstrekking van passende informatie aan het publiek, regelmatige controles van handelaars en houders van fauna en flora zoals dierenwinkels, fokkers en kwekerijen, de aanstelling van nationale contactpunten voor de uitwisseling van informatie en inlichtingen, het bieden van ondersteuning voor beheer en controle van capaciteitsopbouwende programma's in derde landen en interdepartementale samenwerking, en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en met de gepaste beheerinstanties (zoals die van CITES, Interpol en de Werelddouaneorganisatie).

Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer [Publicatieblad L 166 van 19.6.2006].

De formulieren voor de invoervergunningen, uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten moeten overeenkomen met het in Bijlage I van deze Verordening opgenomen model. De formulieren voor de kennisgevingen van invoer moeten overeenkomen met het in Bijlage II opgenomen model. De formulieren voor de certificaten voor reizende tentoonstellingen moeten overeenkomen met het in Bijlage III opgenomen model. De formulieren voor de vervolgbladen van certificaten van persoonlijke eigendom moeten overeenkomen met het in Bijlage IV opgenomen model. De formulieren voor de certificaten bedoeld in artikel 5, 8 en 9 moeten overeenkomen met de in Bijlage V opgenomen modellen. Een model voor etiketten is voorzien in Bijlage VI. De in de beschrijving van de specimens op te nemen codes en de te gebruiken meeteenheden worden vermeld in Bijlage VII Bijlage VIII bevat een lijst van referenties die gebruikt kunnen worden om de wetenschappelijke namen van soorten aan te geven. Het doel van een transactie en de oorsprong van soorten moeten aangegeven worden door middel van de in Bijlage IX vermelde codes. Verder bevat de Verordening bepalingen in verband met de afgifte, het gebruik en de geldigheid van de documenten. Het introduceert ook specifieke bepalingen voor in gevangenschap geboren en gefokte of kunstmatig gekweekte specimens evenals monsters.

Zie de geconsolideerde versie

Laatste wijziging: 14.01.2014

Top