Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zorgen dat handel in wilde flora en fauna geen bedreiging vormt voor hun voortbestaan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zorgen dat handel in wilde flora en fauna geen bedreiging vormt voor hun voortbestaan

De Europese Unie (EU) is een belangrijke markt voor legale en illegale producten op basis van wilde flora en fauna. Europa beoogt bedreigde soorten te beschermen en in stand te houden door middel van controle op handel en verkeer.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) moet vanwege de interne markt en de afwezigheid van systematische grenscontroles eenvormig worden omgezet in alle EU-landen. CITES wordt in de EU ingevoerd door middel van een reeks verordeningen die bekend staan als de EU-verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten. EU-landen passen regels toe voor de invoer en uitvoer van bedreigde dier- en plantensoorten en voor producten die daarvan zijn afgeleid.

KERNPUNTEN

Voorschriften inzake de handel

  • Voor de invoer van specimens van bedreigde soorten in de EU is een vergunning van een autoriteit van het EU-land van bestemming of een kennisgeving van invoer nodig.
  • Voor uitvoer uit de EU is een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat nodig van een autoriteit van het EU-land waar het specimen zich bevindt.
  • Categorieën van soorten zijn uitgewerkt in bijlage A t/m D van deze verordening.
  • Handel in specimens opgenomen in bijlage A, waaronder jachtluipaarden, is verboden, en voor verkeer binnen de EU van levende dieren is voorafgaande toestemming nodig.
  • Verkeer van levende specimens van soorten opgenomen in bijlage B en C, zoals de cobra of de mangoest, is onderhevig aan regels inzake certificering en passende huisvesting en zorg, en bijlage D heeft betrekking op doorvoer van andere levende dieren, hele huiden en plantaardige producten.
  • Er kunnen in bepaalde omstandigheden verdere beperkingen worden opgelegd en EU-landen kunnen zelf strengere regels hanteren.

Er zijn afwijkingen voor specimens die in gevangenschap zijn geboren en opgegroeid, kunstmatig zijn voortgebracht, deel uitmaken van persoonlijke bezittingen of bestemd zijn voor wetenschappelijke instellingen.

Organisatie en communicatie

EU-landen moeten:

  • douanekantoren aanwijzen waar de controles worden uitgevoerd;
  • administratieve en wetenschappelijke instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging;
  • toezien op de naleving en overtredingen bestraffen;
  • verslagen opstellen en informatie uitwisselen over de tenuitvoerlegging en eventuele afwijzingen van vergunningen.

In februari 2014 heeft de Commissie een mededeling uitgevaardigd om het debat over de EU-aanpak met betrekking tot handel in wilde dieren en planten op te starten.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 juni 1997.

Kijk voor meer informatie ook op:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 338/97

3.3.1997

-

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1-69

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1497/2003

30.8.2003

-

PB L 215 van 27.8.2003, blz. 3-84

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1-53

Verordening (EG) nr. 834/2004

19.5.2004

-

PB L 127 van 29.4.2004, blz. 40-42

Verordening (EG) nr. 1332/2005

22.8.2005

-

PB L 215 van 19.8.2005, blz. 1-60

Verordening (EG) nr. 398/2009

10.6.2009

-

PB L 126 van 21.5.2009, blz. 5-8

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 338/97 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166, 19.6.2006, blz. 1-69). Geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie van 23 augustus 2012 tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie (PB L 242, 7.9.2012, blz. 13-45) Geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie van 15 januari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie wat betreft de voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten in Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer en Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (PB L 10, 16.1.2015, blz. 19-24).

Besluit (EU) 2015/451 van de Raad van 6 maart 2015 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) (Publicatieblad L 75 van 19.3.2015, blz. 1-3.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/736 van de Commissie van 7 mei 2015 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten (OJ L 117, 8.5.2015, blz. 25-44).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de aanpak van de EU van de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten (COM(2014) 64 final van 7 februari 2014).

Laatste bijwerking 19.05.2015

Top