Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistieken van het goederenverkeer tussen EU-landen - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistieken van het goederenverkeer tussen EU-landen - Intrastat

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, verzamelt o.a. informatie over het interne goederenverkeer in de EU (Intrastat). Deze wet stelt de systemen en procedures voor Intrastat vast en beoogt te verzekeren dat de landen van de EU vergelijkbare en betrouwbare gegevens verzamelen voor overdracht aan Eurostat.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de landen van de EU en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad.

SAMENVATTING

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, verzamelt o.a. informatie over het interne goederenverkeer in de EU (Intrastat). Deze wet stelt de systemen en procedures voor Intrastat vast en beoogt te verzekeren dat de landen van de EU vergelijkbare en betrouwbare gegevens verzamelen voor overdracht aan Eurostat.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze heeft als doel het Intrastat-systeem te vereenvoudigen dat oorspronkelijk werd ingevoerd in 1993 en de vergelijkbaarheid van statistieken tussen EU-landen te verbeteren. De verzameling van dergelijke statistieken over het goederenverkeer is essentieel voor de ontwikkeling van het beleid betreffende de eengemaakte markt van de EU en voor marktanalyse.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening betreft het verkeer van goederen. „Goederenverkeer” betekent iedere beweging van koopwaar van het ene EU-land naar het andere, en „koopwaar” betekent alle roerende goederen, met inbegrip van elektrische stroom.

Bedrijven in de EU die zijn geregistreerd voor btw-doeleinden en waarvan het jaarlijkse bedrag van het goederenverkeer een bepaalde drempel overschrijdt, moeten informatie verstrekken over hun transacties met andere EU-landen. Die gegevens betreffen zowel aankomsten (acquisities, aankopen en invoer) als verzendingen (verwijderingen, verkopen en uitvoer). Andere bedrijven zijn vrijgesteld van die vereiste.

De landen van de EU bepalen ieder jaar opnieuw de waarde van de drempel en stellen een aparte waarde vast voor verzendingen en aankomsten (waardoor een minimumaantal gegevens moet worden verzameld voor iedere handelsstroom).

Registratie

De nationale dienst voor de statistiek van ieder EU-land beheert een register van intra-EU-operatoren (d.w.z. bedrijven) bestaande uit verzenders en ontvangers.

Gegevens verzameld voor Intrastat

Bedrijven die verklaringen moeten indienen voor Intrastat moeten de volgende informatie verstrekken:

hun identificatienummer;

de referentieperiode;

de stroom (aankomst/verzending);

de betreffende goederen (via de achtcijfercode van de gecombineerde nomenclatuur van de EU);

het EU-partnerland;

de waarde van de goederen in de nationale munt;

de hoeveelheid goederen in nettomassa (massa zonder de verpakking) en volgens bijkomende maatstaven (liter, m2, aantal stuks, etc.), indien van toepassing;

de aard van de transactie.

Geheimhouding

Een partij die informatie verstrekt kan verzoeken om statistische geheimhouding van haar gegevens. In dat geval moeten de nationale autoriteiten beslissen of de statistische resultaten die het mogelijk maken de genoemde verstrekker te identificeren, moeten worden verspreid of moeten worden gewijzigd, zodat de verspreiding ervan geen afbreuk doet aan de statistische geheimhouding.

Overdracht van gegevens aan Eurostat

EU-landen dragen de maandelijkse resultaten van hun statistieken van het goederenverkeer tussen EU-landen over aan Eurostat.

Ze zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van de kwaliteit van de overgedragen gegevens in overeenstemming met de geldende normen. De statistieken moeten voldoen aan een aantal criteria:

toepasselijkheid;

nauwkeurigheid;

tijdige beschikbaarheid;

stiptheid;

toegankelijkheid en duidelijkheid;

vergelijkbaarheid;

samenhang.

De Europese Commissie kan, met de hulp van een comité van vertegenwoordigers van EU-landen, een aantal technische wijzigingen doorvoeren met betrekking tot deze verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 januari 2005.

ACHTERGROND

Intrastat werd opgericht op 1 januari 1993, de dag waarop de eengemaakte EU-markt van kracht werd. Het vervangt de douaneaangiften als bron van gegevens over het goederenverkeer.

Voor meer informatie, zie de Eurostat-website.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 638/2004

27.4.2004

-

PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1-8

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 222/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009, blz. 160-163

Verordening (EU) nr. 659/2014

17.7.2014

-

PB L 189 van 27.6.2014, blz. 128-134

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Verordening (EG) nr. 638/2004 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste wijziging: 03.04.2015

Top