Help Print this page 
Title and reference
De handel brengen van producten - CE-markering van overeenstemming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De handel brengen van producten - CE-markering van overeenstemming

Dit besluit stelt de gemeenschappelijke beginselen vast die van toepassing zijn op alle sectorale wetgeving, zodat een coherente basis voor de herziening of herschikking van die wetgeving wordt gelegd. Zij vormt ook een kader voor de toekomstige wetgeving voor de harmonisering van de voorwaarden voor het in de handel brengen van producten. Zij helpt het vertrouwen van de consument te versterken en bevordert het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie.

VOORSTEL

Besluit 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad.

SAMENVATTING

Het gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten omvat het volgende:

  • gemeenschappelijke definities;
  • gemeenschappelijke procedures voor conformiteitsbeoordelingen van producten;
  • verplichtingen voor marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs, enz.);
  • de gebruiksvoorschriften voor de CE-markering, om het vertrouwen in producten die binnen de Unie in de handel worden gebracht, te versterken;
  • aanmeldingscriteria voor conformiteitsbeoordelingsinstanties;
  • vrijwaringsprocedures.

Definities

In dit besluit zijn duidelijke definities opgenomen van belangrijke begrippen, zoals "fabrikant", "distributeur", "importeur", "geharmoniseerde norm", "in de handel brengen" en "conformiteitsbeoordeling". Door enige en duidelijke definities vast te stellen, kan de interpretatie en de juiste toepassing van toekomstige wetgeving op dit gebied vergemakkelijkt worden.

Verplichtingen van de fabrikant, de importeur en de distributeur

Voordat een product in de handel en op de markt wordt gebracht, moet het aan een aantal essentiële eisen voldoen. Zo dient de fabrikant ervoor te zorgen dat zijn product voldoet aan de toepasselijke eisen door een conformiteitsbeoordelingsprocedure van het product uit te voeren of te laten uitvoeren. Wanneer het product aan de essentiële eisen voldoet, brengt de fabrikant de CE-markering op het product aan en stelt een EG-conformiteitsverklaring op. De fabrikant vermeldt zijn naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam alsook zijn contactadres op het product. Hij zorgt ervoor dat de conformiteit van zijn serieproductie gewaarborgd blijft. Voorts ziet hij erop toe dat het product vergezeld gaat van instructies en informatie aangaande de veiligheid, in een taal die de consumenten gemakkelijk kunnen begrijpen. Indien een beroep is gedaan op een externe conformiteitsbeoordelingsinstantie, dient de fabrikant ook het nummer van deze instantie op het product vermelden.

De importeur en de distributeur dienen ervoor te zorgen dat de fabrikant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dat wil zeggen dat zij moeten controleren of het product is voorzien van de conformiteitsmarkering en of de vereiste documenten zijn meegeleverd.

De fabrikanten, distributeurs en importeurs dienen de bevoegde autoriteiten alle benodigde informatie over het betreffende product te verstrekken, zodat de traceerbaarheid van het product is gewaarborgd.

Conformiteit van het product

Dit besluit stelt een duidelijker kader vast voor de conformiteitsbeoordeling. Het omvat een reeks conformiteitsbeoordelingsprocedures (gespecificeerd in de bijlage) waaruit de wetgever een passende keuze kan maken.

Zij stelt bovendien de regels en voorwaarden vast voor de vermelding van de CE-markering, die onderworpen is aan de algemene beginselen die werden gedefinieerd door Verordening nr. 765/2008. De lidstaten zien toe op de juiste toepassing van de voorschriften voor de CE-markering en voorzien sancties voor inbreuken.

Conformiteitsbeoordeling

In bepaalde conformiteitsbeoordelingsprocedures wordt de conformiteitsbeoordeling uitgevoerd door conformiteitsbeoordelingsinstanties, die door de lidstaten bij de Commissie zijn aangemeld oftewel opgegeven.

Het besluit stelt gemeenschappelijke criteria vast voor de aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties. Deze instanties moeten hun onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, beroepsintegriteit garanderen. Bovendien moeten zij beschikken over de technische middelen en bekwaamheid die vereist zijn voor de goede uitvoering van de hen opgelegde taken.

De Commissie zorgt voor een passende coördinatie en samenwerking tussen de aangemelde instanties.

Vrijwaringsprocedures

Er is een vrijwaringsprocedure voorzien voor producten die op nationaal niveau een risico inhouden. In het kader daarvan moeten de Commissie en de lidstaten op de hoogte worden gebracht. Zij kan worden ingeroepen in geval van onenigheid tussen de lidstaten over maatregelen die een van hen heeft genomen.

Context

Dit besluit strekt tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming die in de richtlijnen voor technische harmonisatie moeten worden gebruikt.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 768/2008/CE

9.7.2008

-

L 218 van 13.8.2008

See also

Laatste wijziging: 25.01.2011

Top