Help Print this page 
Title and reference
De uitvoerende agentschappen van de Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De uitvoerende agentschappen van de Unie

Bij deze verordening wordt het statuut vastgesteld van de uitvoerende agentschappen waaraan het beheer van de communautaire programma's wordt gedelegeerd. Er wordt met name een aantal essentiële aspecten geregeld met betrekking tot de structuur, de taken, de werking, de huishoudelijke begroting, het personeel, de controles en de aansprakelijkheid.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd.

SAMENVATTING

De Commissie moet erop toezien dat de communautaire programma's worden uitgevoerd. Om zich op haar institutionele taken te concentreren, heeft de Commissie besloten de uitvoering van sommige communautaire programma's aan derden, de zogenaamde uitvoerende agentschappen, te delegeren. Deze verordening heeft tot doel het statuut van deze agentschappen vast te stellen. Als instelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de communautaire programma's, moet de Commissie het actieterrein van de agentschappen nauwkeurig kunnen afbakenen.

Zo kan de Commissie besluiten tot oprichting of opheffing van een uitvoerend agentschap of tot verlenging van de periode waarvoor het is opgericht, op basis van een kosten-batenanalyse waarin rekening wordt gehouden met verschillende factoren zoals:

 • bepaling van de taken die externalisering wettigen;
 • evaluatie van baten en kosten, met inbegrip van de menselijke hulpbronnen;
 • doeltreffendheid en flexibiliteit van de uitvoering;
 • vereenvoudiging van de toegepaste procedures;
 • afstand van de geëxternaliseerde actie ten opzichte van de eindbegunstigden.

Indien de Commissie oordeelt dat een uitvoerend agentschap niet langer nodig is of niet langer strookt met de beginselen van goed financieel beheer, besluit zij het op te heffen.

Bij de aanneming van een communautair programma deelt de Commissie de begrotingsautoriteit mee of zij al dan niet voornemens is daarvoor een uitvoerend agentschap op te richten.

Statuut

Het uitvoerend agentschap is een communautair lichaam met een openbare dienstverleningsopdracht en bezit rechtspersoonlijkheid.

Taken

Het uitvoerend agentschap heeft tot taak een of meer communautaire programma's uit te voeren. Het kan met name worden belast met de volgende taken:

 • het beheer en de controle van de projectfasen;
 • het vaststellen van besluiten tot uitvoering van de begroting, de gunning van overheidsopdrachten en het verlenen van subsidies;
 • het verzamelen, analyseren en aan de Commissie verstrekken van gegevens over de uitvoering van de programma's.

Het mag geen functies vervullen waarbij een politieke keuze moet worden gemaakt.

De Commissie stelt in de akte van delegatie de voorwaarden, criteria, parameters en regels vast voor het optreden van de agentschappen.

Interne structuur

Het uitvoerend agentschap wordt bestuurd door een directiecomité en een directeur.

Het directiecomité bestaat uit vijf leden, die door de Commissie voor twee jaar (verlengbaar) worden aangewezen. Het stelt het jaarlijks werkprogramma op, stelt de huishoudelijke begroting en het jaarlijkse activiteitenverslag vast en past de maatregelen ter bestrijding van fraude en onregelmatigheden toe.

De directeur wordt door de Commissie benoemd voor een termijn van vier jaar (verlengbaar). Hij is ambtenaar van de Europese Gemeenschappen. Hij wordt belast met:

 • de vertegenwoordiging, de controle en het beheer van het uitvoerend agentschap, met name het personeelsbeheer;
 • de voorbereiding van de werkzaamheden van het directiecomité;
 • de uitvoering van het werkprogramma van het agentschap;
 • de financiële uitvoering van de communautaire programma's en van de huishoudelijke begroting van het uitvoerend agentschap;
 • de jaarlijkse raming van de huishoudelijke begroting van het uitvoerend agentschap;
 • de opstelling van de verslagen van het agentschap, met name van het jaarlijkse activiteitenverslag.

Het personeel bestaat uit ambtenaren van de Gemeenschappen die als tijdelijke functionarissen worden aangesteld, en uit arbeidscontractanten die door het agentschap worden aangeworven.

Financiële bepalingen

De huishoudelijke begroting van het uitvoerend agentschap bestaat uit een subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie, waarvan het bedrag door de Commissie wordt vastgesteld. Voor de uitvoering van deze begroting gelden de bepalingen van het model voor een financieel reglement (zie Gerelateerde besluiten) dat door de Commissie is vastgesteld.

Elk jaar legt de directeur de voorlopige balans van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije begrotingsjaar voor aan het directiecomité, dat deze aan de rekenplichtige van de Commissie en aan de Rekenkamer toezendt. Ten slotte verleent het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad kwijting voor de uitvoering van de huishoudelijke begroting van het uitvoerend agentschap.

Controles

De uitvoerende agentschappen zijn onderworpen aan de controle van:

 • de Commissie, met name van haar interne controleur;
 • het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF);
 • de Rekenkamer.

Om de drie jaar wordt een extern evaluatieverslag voorgelegd aan het directiecomité van het uitvoerend agentschap, het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer. Deze verslagen moeten het uitvoerend agentschap in staat stellen zijn optreden te verbeteren en de Commissie in staat stellen het agentschap op te heffen indien zijn optreden niet meer noodzakelijk is.

Tegen iedere beschikking van een uitvoerend agentschap die de belangen van een derde aantast, kan administratief beroep worden ingesteld. De Commissie beschikt dan over een termijn van twee maanden om uitspraak te doen over het beroep.

Aansprakelijkheid

De contractuele aansprakelijkheid, de extracontractuele aansprakelijkheid en de persoonlijke aansprakelijkheid van het uitvoerend agentschap worden beheerst door de voorwaarden die eigen zijn aan elke situatie.

Toegang tot de documenten

Onder bepaalde voorwaarden kan het publiek toegang krijgen tot de documenten van het uitvoerend agentschap. De leden van het uitvoerend agentschap hebben de plicht om gegevens die onder het beroepsgeheim vallen, geheim te houden.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 58/2003 [raadplegingsprocedure CNS/2000/0337]

26.1.2003

-

L 11 van 16.1.2003

Laatste wijziging: 21.09.2007

Top