Help Print this page 
Title and reference
Bevoegdheid, toepasselijk recht en een Europese erfrechtverklaring in erfrechtzaken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bevoegdheid, toepasselijk recht en een Europese erfrechtverklaring in erfrechtzaken

Deze verordening harmoniseert de voorschriften inzake de bevoegdheid en het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging in de EU. Zij voorziet ook in een Europese erfrechtverklaring, die erfgenamen, legatarissen en executeurs-testamentair of beheerders van de nalatenschap moeten gebruiken om zich op hun hoedanigheid te beroepen of hun rechten in een ander EU-land te doen gelden.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

SAMENVATTING

Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging in de nalatenschappen van overleden personen. Zij is niet van toepassing op fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken.

Rechterlijke bevoegdheid

De rechterlijke instanties van het EU-land waar de erflater zijn gewone verblijfplaats had op het moment van overlijden zijn bevoegd om uitspraak te doen over de gehele erfopvolging. Wanneer de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats buiten de EU had, zijn de rechterlijke instanties van een EU-land waar zich goederen van de nalatenschap bevinden bevoegd om uitspraak te doen over de erfopvolging, op voorwaarde dat de erflater:

 • op het moment van overlijden de nationaliteit van dat EU-land had; of
 • zijn vorige gewone verblijfplaats in dat EU-land had, mits op het moment waarop de zaak bij de rechter aanhangig wordt gemaakt niet meer dan 5 jaar zijn verstreken sinds de wijziging van de gewone verblijfplaats.

Wanneer de erflater een rechtskeuze heeft gemaakt overeenkomstig de verordening en daarbij gekozen heeft voor het recht van een EU-land, kunnen de betrokken partijen overeenkomen dat uitsluitend de rechterlijke instanties van dat EU-land bevoegd zijn om uitspraak te doen over alle aangelegenheden in verband met de erfopvolging.

De rechterlijke instanties van het EU-land waar de erflater zijn gewone verblijfplaats had op het moment van overlijden kan zich onbevoegd verklaren om uitspraak te doen over de erfopvolging indien zij menen dat de rechterlijke instanties van het EU-land waarvan het recht werd gekozen daar beter toe in staat zijn, met inaanmerkingneming van de praktische omstandigheden van de erfopvolging, zoals de gewone verblijfsplaats van de partijen en de plaats waar de goederen zich bevinden.

De rechterlijke instanties van een EU-land waarvan het recht door de erflater werd gekozen, is bevoegd indien:

 • onder specifieke in de verordening vastgestelde voorwaarden, een eerder aangezochte rechterlijke instantie zich in dezelfde zaak onbevoegd heeft verklaard;
 • de bij het geding betrokken partijen overeengekomen zijn om bevoegdheid te verlenen aan de rechterlijke instanties van dat EU-land;
 • de bij het geding betrokken partijen uitdrukkelijk de bevoegdheid hebben aanvaard van de rechterlijke instantie bij wie de zaak aanhangig is gemaakt.

Toepasselijk recht

Tenzij anderszins wordt bepaald in deze verordening is het op de gehele erfopvolging toepasselijke recht dat van het land waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had op het moment van overlijden.

Een persoon kan als het recht dat zijn erfopvolging beheerst, het recht kiezen van het land waarvan hij de nationaliteit bezit op het moment van de keuze of op het tijdstip van overlijden. Een persoon met een meervoudige nationaliteit mag het recht kiezen van een van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit.

Het recht is met name van toepassing op:

 • de gronden voor en het tijdstip en de plaats van het openvallen van de nalatenschap;
 • de aanwijzing van de rechthebbenden, de bepaling van hun respectieve erfdelen en van de verplichtingen die hun door de erflater zijn opgelegd, alsook de bepaling van andere rechten op de nalatenschap;
 • de bekwaamheid om te erven;
 • de onterving en de uitsluiting wegens onwaardigheid;
 • de overdracht aan de erfgenamen en, naargelang het geval, de legatarissen van de goederen, rechten en verplichtingen die de nalatenschap vormen;
 • de bevoegdheden van de erfgenamen, van de executeurs-testamentair en van andere beheerders van de nalatenschap, onverminderd de specifieke regels voor de benoeming van een beheerder van de nalatenschap en diens bevoegdheden in bepaalde situaties;
 • de aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap;
 • het beschikbare deel van de nalatenschap, de wettelijke erfdelen en andere beperkingen van de bevoegdheid om bij testament te beschikken, alsmede de mogelijke vorderingen van personen die de erflater na stonden op de nalatenschap of op de erfgenamen;
 • de verplichting tot inbreng en inkorting van schenkingen, voorschotten of legaten bij het vaststellen van de erfdelen van de verschillende rechthebbenden;
 • de verdeling van de nalatenschap.

Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen

In een EU-land gegeven beslissingen worden in de hele EU erkend zonder dat daartoe een bijzondere procedure vereist is.

Beslissingen die uitvoerbaar zijn in het EU-land waar zij gegeven zijn, zijn in andere EU-landen uitvoerbaar wanneer zij op verzoek van een betrokken partij uitvoerbaar verklaard zijn door de plaatselijke rechterlijke instantie of bevoegde autoriteit.

Aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten

In een lidstaat verleden authentieke akten hebben in een ander EU-land dezelfde bewijskracht als in het EU-land waar zij zijn verleden, of althans de daarmee meest vergelijkbare bewijskracht, op voorwaarde dat dit niet duidelijk strijdig is met de openbare orde van het betrokken EU-land.

Authentieke akten die uitvoerbaar zijn in het EU-land waar zij verleden zijn, zijn in andere EU-landen uitvoerbaar wanneer zij op verzoek van een betrokken partij uitvoerbaar verklaard zijn door de plaatselijke rechterlijke instantie of bevoegde autoriteit.

Europese erfrechtverklaring

Bij deze verordening wordt een Europese erfrechtverklaring ingesteld, die bestemd is voor erfgenamen, rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legatarissen, executeurs-testamentair en beheerders van nalatenschappen die zich in een ander EU-land dienen te beroepen op hun hoedanigheid of hun rechten en/of bevoegdheden als executeur-testamentair of beheerder van een nalatenschap dienen aan te tonen. Een afgegeven erfrechtverklaring is geldig in alle EU-landen zonder dat daartoe een bijzondere procedure vereist is.

Slotbepalingen

Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015. Rechtskeuzen en uiterste wilsbeschikkingen van voor die datum zijn geldig onder specifieke in de verordening vastgestelde voorwaarden.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 650/2012

16.8.2012

-

L 201 van 27.7.2012

Laatste wijziging: 16.01.2013

Top