Help Print this page 
Title and reference
Betere bescherming voor slachtoffers in strafprocedures

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Betere bescherming voor slachtoffers in strafprocedures

Met Richtlijn 2012/29/EU betreffende de rechten van slachtoffers (richtlijn voor slachtoffers) werden bestaande nationale maatregelen verstevigd met Europese minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten in elk land van de EU.

BESLUIT

Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ.

SAMENVATTING

De richtlijn werd op 25 oktober 2012 aangenomen en is van toepassing op de hele EU, met uitzondering van Denemarken.

De belangrijkste doelstellingen van de richtlijn zijn: zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten gepaste informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en dat ze kunnen deelnemen aan strafprocedures, ongeacht waar de schade is veroorzaakt in Europa.

Elk land van de EU moet zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten op een respectvolle, tactvolle en professionele manier worden behandeld volgens hun individuele behoeften en zonder enig onderscheid (bijv. op grond van nationaliteit, verblijfsstatus, ras, religie, leeftijd, geslacht enz.).

In de richtlijn zijn minimumnormen vastgelegd voor alle slachtoffers van strafbare feiten, ongeacht de nationaliteit of verblijfsstatus van het slachtoffer. Zodra een strafbaar feit wordt gepleegd of een strafprocedure wordt gehouden in de EU, moet het slachtoffer de rechten verleend krijgen die in de richtlijn voor slachtoffers zijn vastgelegd. In de richtlijn wordt bepaald dat gezinsleden van overleden slachtoffers zelf als slachtoffers worden beschouwd.

In de richtlijn zijn de volgende rechten vastgelegd:

1.

Informatie en ondersteuning

Slachtoffers moeten het recht hebben:

om te begrijpen en te worden begrepen tijdens contact met een autoriteit (bijv. gewone en eenvoudige taal);

om informatie te krijgen vanaf het eerste contact met een autoriteit;

om een officiële aangifte neer te leggen en daarvan schriftelijke bevestiging te krijgen;

op vertolking en vertaling (ten minste tijdens ondervragingen van het slachtoffer);

om informatie te ontvangen over de voortgang van de zaak;

op toegang tot slachtofferhulp.

2.

Slachtoffers met een formele rol in de strafprocedure

Deze slachtoffers moeten het recht hebben om:

te worden gehoord in de rechtbank;

de beslissing tot niet-vervolging te toetsen;

een vergoeding van de kosten te krijgen;

rechtsbijstand te krijgen;

gestolen voorwerpen terug te krijgen.

De nationale autoriteiten moeten de problemen zo beperkt mogelijk houden wanneer het slachtoffer in een ander EU-land woont dan het land waar het strafbaar feit werd gepleegd.

3.

Slachtoffers (en hun gezin) beschermen/speciale behoeften erkennen

Dit omvat het recht:

op een individuele beoordeling om specifieke noden tot bescherming te bepalen;

om contact met de dader te vermijden;

op snel uitgevoerde en een beperkt aantal ondervragingen tijdens strafrechtelijke onderzoeken;

op bescherming van de privacy;

op een individuele beoordeling en specifieke beschermingsbehoeften tijdens strafprocedures.

De richtlijn bevat ook bepalingen over de opleiding van juridische deskundigen en de samenwerking en coördinatie tussen afdelingen onderling.

De richtlijn vervangt het Europese Kaderbesluit 2001/220/JBZ betreffende de status van het slachtoffer in de strafprocedure.

REFERENTIES

Wet

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Europese Richtlijn 2012/29/EU betreffende de rechten van slachtoffers

15.11.2012

16.11.2015

PB L 315 van 14.11.2012

Laatste wijziging: 20.03.2014

Top