Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitwisseling van informatie uit strafregisters tussen EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Uitwisseling van informatie uit strafregisters tussen EU-landen

In 2009 besloten de landen van de Europese Unie (EU) een systeem te introduceren om onderling informatie uit het strafregister uit te wisselen. Dit was bedoeld om te voorkomen dat delinquenten aan hun verleden zouden ontsnappen door naar een ander EU-land te verhuizen dan dat waarin ze werden veroordeeld.

BESLUIT

Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten.

SAMENVATTING

WAT DOET HET KADERBESLUIT?

Het stelt de algemene principes vast voor het functioneren van het systeem, naast Besluit 2009/316/JBZ van de Raad, dat het Europees Strafregister Informatiesysteem (European Criminal Records Information System - Ecris) oprichtte.

KERNPUNTEN

De doelstellingen van het kaderbesluit zijn:

  • bepalen hoe een EU-land informatie over de veroordeling van een staatsburger van een ander EU-land doorstuurt naar dat land;
  • de verplichtingen bepalen van het EU-land waarvan de persoon een staatsburger is om informatie op te slaan over veroordelingen en de procedures die dat EU-land moet volgen bij het beantwoorden van een verzoek om informatie over zijn staatsburgers;
  • het kader vaststellen voor de ontwikkeling van een elektronisch systeem voor de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Ieder EU-land moet een centrale autoriteit aanstellen om de taken in verband met de uitwisseling van informatie uit te voeren.

Het EU-land waar een veroordeling wordt uitgesproken, moet de nationaliteit(en) van de veroordeelde persoon registreren en het EU-land of de EU-landen waarvan die persoon staatsburger is, op de hoogte stellen van de details van alle veroordelingen die die persoon in zijn strafregister heeft. Die details omvatten:

  • informatie over de veroordeelde persoon,
  • de aard en inhoud van de veroordeling, en
  • de overtreding die tot de veroordeling heeft geleid.

Het EU-land waarvan de veroordeelde persoon een staatsburger is, moet de informatie opslaan die het krijgt toegestuurd om te kunnen antwoorden op een verzoek om informatie over veroordelingen van zijn staatsburgers. Het antwoord moet:

  • informatie bevatten over veroordelingen op het eigen grondgebied, in andere EU-landen en in landen buiten de EU, en
  • binnen tien werkdagen worden gedaan, of twintig, als het verzoek is gedaan door een persoon met betrekking tot zijn/haar eigen strafregister.

De informatie kan worden uitgewisseld in het kader van een strafrechtelijke procedure of voor enig ander doel, bv. een aan indiensttreding voorafgaande controle. Terwijl het antwoorden op verzoeken in het kader van een strafrechtelijke procedure verplicht is, moet het antwoorden op verzoeken voor andere doelstellingen gebeuren in overeenstemming met het nationale recht.

Wanneer een centrale autoriteit van een land van de EU een verzoek om informatie ontvangt van een bevoegde nationale instantie, kan deze op haar beurt informatie vragen van een ander EU-land, in het bijzonder van het land waarvan de betrokken persoon een staatsburger is. Wanneer een EU-land een verzoek krijgt van een staatsburger van een ander land van de EU met betrekking tot het eigen strafregister van die persoon, moet het informatie vragen van het land van de EU waarvan die persoon staatsburger is, en de informatie opnemen in het afgegeven certificaat.

De meeste EU-landen hebben het systeem intussen ten uitvoer gebracht. Op basis van zijn recht zoals voorzien in Protocol nr. 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft het Verenigd Koninkrijk beslist om weer deel te nemen aan Ecris vanaf 1 december 2014. Dat werd bevestigd door Besluit 2014/858/EU van de Commissie.

Voor meer informatie, zie de webpagina van de Europese Commissie over het Europees Strafregister Informatiesysteem.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Kaderbesluit 2009/315/JBZ

27.4.2009

27.4.2012

PB L 93 van 7.4.2009, blz. 23-32

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2009/316/JBZ van de Raad van 6 april 2009 betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ (PB L 93 van 7.4.2009, blz. 33-48).

Besluit 2014/858/EU van de Commissie van 1 december 2014 betreffende de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van de wens deel te nemen aan de handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld en die geen deel uitmaken van het Schengenacquis (PB L 345 van 1.12.2014, blz. 6-9).

Laatste bijwerking 10.06.2015

Top