Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek

Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw heeft de Europese Unie, hoofdzakelijk om niveaus van subsidiabiliteit te beoordelen voor structuurfondsen van de Europese Unie op basis van objectieve, kwantitatieve criteria, een systeem ontwikkeld dat NUTS genoemd wordt (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) waarmee het grondgebied van de EU geografisch verdeeld wordt voor de berekening van regionale statistieken.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (zie wijzigingsbesluiten).

SAMENVATTING

Alle EU-landen hebben hun eigen bestuurlijke en administratieve structuur, sommige meer gecentraliseerd dan andere. Ze verschillen ook enorm voor wat betreft bevolking, oppervlakte en ontwikkelingsniveaus. NUTS is specifiek ontwikkeld door Eurostat met deze diversiteit van omstandigheden in gedachten. Vanaf 2003 heeft NUTS, met het aannemen van Verordening (EG) nr. 1059/2003, een wettelijke status en zijn regels overeengekomen voor toekomstige wijzigingen in de nomenclatuur. Dit dient om ervoor te zorgen dat data verwijzen naar dezelfde regionale eenheid voor een bepaalde tijdsduur. Dit is met name belangrijk voor tijdreeksen.

De hiërarchie van NUTS

Voor elke lidstaat is er een hiërarchie van drie niveaus van regionale onderverdelingen die gebaseerd zijn op minimum- en maximumdrempels van de bevolking:

  • NUTS-niveau 1: grote sociaaleconomische regio’s, zoals Duitse Länder, Belgische regio’s, Poolse regio’s, Roemeense macroregio’s;
  • NUTS-niveau 2: basisregio’s voor de toepassing van regionale beleidsmaatregelen, zoals Belgische provincies, Deense regio’s, Tsjechische regio’s (oblasti);
  • NUTS-niveau 3: kleine regio’s voor specifieke diagnosen, zoals Bulgaarse provincies (oblasti), Italiaanse provincies.

Het derde niveau is een onderverdeling van het tweede niveau, het tweede niveau van het eerste niveau en het eerste niveau van de landen. NUTS dekt het lokale (gemeentelijke) niveau niet. Indien de bevolking van een EU-land als een geheel onder de minimumdrempel voor een bepaald NUTS-niveau zit, vormt het land zelf een territoriale NUTS-eenheid van dat niveau.

Nomenclatuurcriteria

De bestaande administratieve eenheden in de lidstaten moeten in de NUTS meegerekend worden. Het NUTS-niveau waarmee een bestaand administratief niveau overeenkomt, wordt bepaald op basis van de gemiddelde bevolkingsomvang van de administratieve eenheden, en wel als volgt:

Niveau

Minimumbevolking

Maximumbevolking

NUTS 1

3 miljoen

7 miljoen

NUTS 2

800 000

3 miljoen

NUTS 3

150 000

800 000

Indien er voor een bepaald niveau in de nomenclatuur geen bestaand administratief niveau is van een adequaat formaat in een lidstaat, dient dat niveau vastgesteld te worden door een voldoende aantal kleinere naburige administratieve eenheden bij elkaar op te tellen. De aldus ontstane eenheden vormen een niet-administratief niveau waarop elke niet-administratieve eenheid bovenstaande bevolkingsdrempels dient te respecteren.

De huidige NUTS-nomenclatuur, geldig vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2014, bevat 97 regio’s op NUTS-niveau 1, 270 regio’s op NUTS-niveau 2 en 1 294 regio’s op NUTS-niveau 3. Door de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013 werd de nomenclatuur uitgebreid met één NUTS-niveau 1-, twee NUTS-niveau 2- en 21 NUTS-niveau 3-regio’s. Verordening (EU) nr. 1319/2013 voorziet in de opsplitsing in NUTS-niveaus 1, 2 en 3 zoals deze van kracht is vanaf 1 januari 2015.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1059/2003

11.7.2003

-

PB L 154 van 21.6.2003

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1888/2005

26.11.2005

-

PB L 309 van 25.11.2005

Verordening (EU) nr. 105/2007

2.3.2007

-

PB L 39 van 10.2.2007

Verordening (EU) nr. 176/2008

6.3.2008

-

PB L 61 van 5.3.2008

Verordening (EU) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

PB L 311 van 21.11.2008

Verordening (EU) nr. 31/2011

7.2.2011

-

PB L 13 van 18.1.2011

Verordening (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

PB L 158 van 10.6.2013

Verordening (EU) nr. 1319/2013

7.1.2014 Uitvoering: 1.1.2015

-

PB L 342 van 18.12.2013

Verordening (EU) nr. 868/2014

2.9.2014 Uitvoering: 1.1.2016

-

PB L 241 van 13.8.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 11/2008 van de Commissie van 8 januari 2008 tot invoering van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), wat de indiening van tijdreeksen voor de nieuwe regionale indeling betreft (PB L 5 van 9.1.2008).

Besluit nr. 1578/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2008-2012 (PB L 344 van 28.12.2007).

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top