Help Print this page 
Title and reference
Productie en etikettering van biologische producten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Productie en etikettering van biologische producten

Dankzij de harmonisatie van de productie, de etikettering en de controle van biologische producten wordt een eerlijke concurrentie tussen producenten gegarandeerd en het vertrouwen van het groeiende aantal consumenten in Europa versterkt.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij deze verordening wordt een nieuw juridisch kader voor biologische producten vastgesteld. Zij bevat de doelstellingen en de beginselen voor dit soort productie, en voorziet in voorschriften inzake productie, etikettering, controles en handel met derde landen. De verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Toepassingsgebied

Het bij deze verordening ingestelde kader is van toepassing op:

 • landbouwproducten (inclusief aquacultuurproducten), al dan niet verwerkt, voor gebruik als levensmiddel;
 • diervoeder;
 • vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad;
 • als levensmiddel of diervoeder gebruikte gist.

Deze verordening bevat de algemene doelstellingen en beginselen die de basis vormen van de biologische landbouw. De belangrijkste doelstellingen zijn een duurzame landbouw en kwaliteit van de productie, die moet inspelen op de behoeften van de consument. De algemene beginselen betreffen onder andere de specifieke productiemethoden, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een strikte beperking van door chemische synthese verkregen productiemiddelen. Bij de verordening worden ook specifieke beginselen vastgesteld die betrekking hebben op de landbouw, de verwerking van biologische levensmiddelen en biologisch diervoeder.

Productievoorschriften

Op grond van de algemene biologische productievoorschriften zijn genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in alle vormen verboden. Dankzij etiketteringsvoorschriften mogen marktdeelnemers vertrouwen op de naleving van dit verbod. Het gebruik van ioniserende straling is eveneens verboden.

Marktdeelnemers die beide productievormen in de landbouw (biologische en niet-biologische) naast elkaar willen laten bestaan, moeten dieren en gronden gescheiden houden.

Bij de biologische plantaardige productie gelden bepaalde voorschriften inzake:

 • de behandeling van de bodem, met respect voor de natuurlijke bodemvruchtbaarheid;
 • het voorkomen van schade, op basis van natuurlijke methoden of met behulp van een beperkt aantal door de Commissie toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;
 • zaad en vegetatief teeltmateriaal, die volgens de biologische methode moeten worden geproduceerd;
 • de schoonmaakmiddelen, die door de Commissie moeten zijn toegelaten.

In het wild voorkomende plantaardige producten die in bepaalde gebieden worden geoogst, worden eveneens als biologische product aangemerkt voor zover zij voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de oogst en het gebied van herkomst. Ook zeewier kan als biologisch product worden beschouwd, voor zover het productiegebied en de oogst voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Bij de biologische veehouderij gelden bepaalde voorschriften inzake:

 • de oorsprong van de dieren, die op een biologisch bedrijf moeten worden geboren en gehouden;
 • de houderijpraktijken, onder andere met betrekking tot de huisvesting van de dieren;
 • de (doorgaans natuurlijke) fokmethoden;
 • het diervoeder, dat van biologische oorsprong moet zijn;
 • ziektepreventie;
 • schoonmaken en ontsmetten; er mogen alleen schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen worden gebruikt die door de Commissie zijn toegelaten.

Voor aquacultuurdieren gelden soortgelijke specifieke voorschriften.

De Commissie staat het gebruik toe van slechts een beperkt aantal producten en stoffen in de biologische landbouw. Deze producten kunnen bestemd zijn voor de bescherming van gewassen, diervoeders en het schoonmaken van installaties die worden gebruikt bij de dierlijke en de plantaardige productie. De Commissie kan ook bepaalde grenzen en voorwaarden vaststellen voor het gebruik van deze producten.

Voor landbouwbedrijven waar begonnen wordt met biologische productie, is voorzien in een omschakelingsperiode. Deze periode wordt vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van deze verordening.

Verwerkt biologisch diervoeder moet biologische grondstoffen bevatten en mag niet worden verwerkt met behulp van door chemische synthese verkregen oplosmiddelen. Verwerkte levensmiddelen moeten hoofdzakelijk biologische ingrediënten van agrarische oorsprong bevatten. Niet-biologische ingrediënten mogen slechts worden gebruikt indien zij door de Commissie zijn toegelaten. Voor de productie van biologische gist mogen alleen biologisch geproduceerde substraten en andere toegelaten ingrediënten worden gebruikt.

De Commissie kan voorzien in afwijkingen van de bepalingen inzake de doelstellingen, de productievoorschriften en de etikettering. Deze afwijkingen zijn tijdelijk en beperkt tot specifieke gevallen.

Etikettering

Op etiketten, in reclame en in handelsdocumenten mogen termen als "eco" en "bio" worden gebruikt om een biologisch product, of de ingrediënten of grondstoffen ervan, te beschrijven.

De etikettering van een biologisch product moet goed zichtbaar zijn op de verpakking en een verwijzing bevatten naar het controleorgaan dat het betrokken product certificeert.

Vanaf 1 juli 2010 wordt het gebruik van het logo van de Europese Unie op biologische levensmiddelen alsook de aanduiding van de plaats van herkomst van de grondstoffen van de producten verplicht. Deze aanduiding moet binnen hetzelfde gezichtsveld van het communautaire logo worden afgedrukt.

Controles

De naleving van de bepalingen van deze verordening wordt gegarandeerd aan de hand van een controlesysteem dat op basis van Verordening (EG) nr. 882/2004 functioneert, en van door de Commissie vastgestelde voorzorgs- en controlemaatregelen. Dit controlesysteem garandeert de traceerbaarheid van de levensmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002.

De aard en de frequentie van de controles worden bepaald op basis van een beoordeling van het risico op inbreuken. De controles worden beheerd door autoriteiten die door de lidstaten worden aangewezen. Deze autoriteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden controletaken delegeren aan geaccrediteerde organen, maar zij blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de verrichte controles en de toewijzing van de taken die worden gedelegeerd. De lidstaten moeten de Commissie regelmatig in kennis stellen van de lijst van autoriteiten en controleorganen (lijst van controleautoriteiten en controleorganen, gepubliceerd in 2007).

De autoriteiten moeten ook de activiteiten controleren van elke marktdeelnemer die betrokken is bij de afzet van een biologisch product, voordat het product in de handel wordt gebracht. Na deze controle krijgt de marktdeelnemer een bewijsdocument waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening in acht zijn genomen. In geval van onregelmatigheden zorgt de autoriteit ervoor dat de etiketten van de betrokken producten geen verwijzing naar de biologische productiemethode bevatten.

Handel met derde landen

Producten uit derde landen mogen ook als biologische product op de communautaire markt worden gebracht voor zover de bepalingen van deze verordening in acht zijn genomen en de producten zijn gecontroleerd. Deze controle kan worden verricht door een door de Europese Gemeenschap erkend orgaan of een geaccrediteerd controleorgaan.

Afzet en statistisch toezicht

De afzet van een biologisch product mag niet worden belemmerd door de autoriteiten van een andere lidstaat dan die van de autoriteit die het product heeft gecontroleerd.

De Commissie voert statistisch toezicht uit op basis van door de lidstaten verstrekte gegevens. De Commissie wordt bij de vaststelling van de beleidslijnen inzake de biologische landbouw bijgestaan door het Regelgevend Comité voor biologische productie (EN).

Achtergrond

Deze verordening is tot stand gekomen in het kader van een reeks initiatieven ten behoeve van de biologische landbouw. In datzelfde kader heeft de Commissie in 2004 een Europees actieplan voor biologische voeding en landbouw vastgesteld.

Het eerste juridische kader voor de biologische productie is vastgesteld in 1991 met Verordening (EG) nr. 2092/91. Deze verordening is sinds de goedkeuring ervan meermaals gewijzigd vanwege het toenemende belang van de biologische productie in alle lidstaten (de jaarlijkse groei van de sector wordt voor de periode 1993-1998 op bijna 25 % geschat en op ongeveer 30 % sinds 1998. Eind 2011 zal een rapport over de biologische productie worden gepubliceerd.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 834/2007

27.7.2007

-

L 189. van 20.7.2007

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 967/2008

10.10.2008

-

L 264 van 3.10.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbepalingen

Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft [Publicatieblad L 250 van 18.9.2008].

Laatste wijziging: 20.11.2008

Top