Help Print this page 
Title and reference
Veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

Deze richtlijn heeft tot doel in het kader van de herziening van de wetgeving inzake levensmiddelen ("het hygiënepakket") de voorwaarden vast te stellen voor het op de markt brengen van producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of regio's van derde landen die aan veterinairrechtelijke beperkingen zijn onderworpen.

BESLUIT

Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (Publicatieblad L 18 van 23.1.2003).

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

Bij deze richtlijn worden de voorschriften inzake diergezondheid, die thans over verschillende wetsbesluiten verspreid zijn, geharmoniseerd en aangescherpt. De aanscherping heeft betrekking op de striktere toepassing van de veterinairrechtelijke beginselen en de uitbreiding van het toepassingsgebied.

De richtlijn betreft zodoende alle stadia van de productie van producten van dierlijke oorsprong, van de primaire productie en de verwerking tot het vervoer, de opslag en de verkoop. Ze is ook van toepassing op voor menselijke consumptie bestemde levende dieren. Voor al deze stadia zijn in deze tekst veterinairrechtelijke voorschriften vastgelegd.

Algemene voorschriften inzake diergezondheid

In deze richtlijn wordt bevestigd dat de lidstaten de nodige maatregelen dienen te nemen om de verspreiding van dierziekten te voorkomen. Verder worden bepaalde voorwaarden gesteld ten aanzien van de herkomst van producten van dierlijke oorsprong; die mogen niet verkregen zijn van dieren die afkomstig zijn uit een regio of grondgebied waarvoor om veterinairrechtelijke redenen beperkende maatregelen gelden. Van deze bepalingen kan in sommige gevallen worden afgeweken.

Veterinaire certificaten en controles

In de richtlijn zijn de omstandigheden vastgelegd waaronder de lidstaten veterinaire certificaten dienen te eisen, alsmede de modaliteiten voor het gebruik van die certificaten.

Daarnaast is bepaald dat de bevoegde autoriteiten in de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de officiële veterinaire controles en dat zij maatregelen dienen te nemen wanneer er sprake is van overtreding van de veterinairrechtelijke voorschriften.

Invoer uit derde landen

De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ingevoerde producten van dierlijke oorsprong voldoen aan de voorschriften die gelden voor producten in de Gemeenschap.

In de richtlijn is voorzien in het opstellen en actualiseren van lijsten waarop de derde landen of regio's van derde landen vermeld staan waaruit de invoer toegestaan is. In de richtlijn worden eveneens de voorwaarden voor opneming van een land in die lijsten vastgesteld. Zo dient er onder meer een communautaire audit van het betreffende land of de betreffende regio te hebben plaatsgevonden en dient de zending vergezeld te gaan van een veterinair certificaat dat voldoet aan de gestelde eisen, een en ander overeenkomstig de in de richtlijn vastgestelde procedure.

De communautaire inspecties en/of audits in de op de lijsten vermelde derde landen mogen in alle fasen van de voedselketen worden verricht.

Bepaling inzake wijziging van de bijlagen

De richtlijn bevat een bepaling inzake actualisering van de bijlagen. Die bijlagen betreffen: de in aanmerking te nemen dierziekten (bijlage I), een beschrijving van de verplichte kenmerken, waaronder een bijzonder identificatiekenmerk voor vlees afkomstig van een grondgebied waarvoor om veterinairrechtelijke redenen beperkingen gelden (bijlage II) en de algemene beginselen inzake certificering (bijlage III).

Context

In januari 2000 heeft de Commissie een volledige herziening van de wetgeving inzake de hygiëne van levensmiddelen en veterinaire aangelegenheden gepresenteerd: het "hygiënepakket". Deze reorganisatie omvat vijf besluiten over de volgende onderwerpen:

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2002/99/EG

1.1.2005

31.12.2004

L 18 van 23.1.2003

Laatste wijziging: 28.01.2011

Top