Help Print this page 
Title and reference
Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen

De Europese Unie (EU) regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden. Met Verordening (EU) nr. 649/2012 wil de EU het Verdrag van Rotterdam ten uitvoer leggen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking aanmoedigen en de gezondheid van de mens en het milieu beschermen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

SAMENVATTING

De verordening bevat bepaalde voorschriften betreffende de uitvoer van chemische stoffen waarvan het gebruik in de Europese Unie (EU) verboden of aan strenge beperkingen onderworpen is. Exporteurs kunnen chemische producten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen pas uitvoeren nadat zij daarvan aangifte hebben gedaan. Bovendien mogen chemische stoffen die onder het Verdrag van Rotterdam vallen en chemische stoffen die in de Unie verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de invoerende landen.

Deze verordening moet ervoor zorgen dat de bepalingen van de verordening betreffende de indeling, de etikettering en de verpakking van chemische stoffen ook wordt toegepast op alle chemische stoffen die worden uitgevoerd van de lidstaten naar andere partijen bij het verdrag of naar andere landen, tenzij deze bepalingen niet verenigbaar zijn met bijzondere eisen van deze partijen of andere landen.

Betrokken chemische stoffen

Deze verordening heeft betrekking op:

  • bepaalde gevaarlijke chemische stoffen die zijn onderworpen aan de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming uit hoofde van het Verdrag van Rotterdam (de "PIC-procedure");
  • bepaalde gevaarlijke chemische stoffen die binnen de Unie of een lidstaat verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn; en
  • alle uitgevoerde chemische stoffen, wat de indeling, de etikettering en de verpakking betreft.

De verordening is niet van toepassing op bepaalde stoffen, met name:

Nationale instanties

Elke lidstaat wijst een of meer instanties aan, die de bij deze verordening vereiste administratieve taken vervullen.

Agentschap voor chemische stoffen

Het Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) staat de Commissie bij in het beheer van de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van de in- en uitvoer van de genoemde producten. Het Agentschap legt de kennisgevingen van industriële ondernemingen aan de invoerende landen buiten de EU voor, beheert alle daarmee verband houdende communicatie en houdt een databank met de kennisgevingen in stand, die toegankelijk is via zijn internetsite.

Kennisgevingsprocedure en procedure voor het geven van uitdrukkelijke toestemming

In deze verordening zijn de termijnen en verplichtingen vastgesteld met betrekking tot de kennnisgevingsprocedure en de procedure voor het geven van uitdrukkelijke toestemming naargelang de categorie waartoe de chemische stof behoort.

Invoer

De Commissie stelt met betrekking tot de chemische stof in kwestie een invoerbesluit vast in de vorm van een definitief of voorlopig antwoord. Indien een stof onderworpen is aan aanvullende of gewijzigde beperkingen, stelt de Commissie een herzien invoerbesluit vast.

Wanneer een chemische stof verboden of aan strenge beperkingen onderworpen is, houdt de Commissie in haar invoerbesluit rekening met deze informatie.

Uitvoer

De exporteur moet de invoerbesluiten van de andere partijen eerbiedigen. Het is verboden een stof uit te voeren naar een partij die niet heeft gereageerd op de kennisgeving van de invoer van de betrokken stof. De stof kan evenwel worden uitgevoerd indien de invoerende partij uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de stof in kwestie.

De uitvoer van een chemische stof die door EU-wetgeving verboden of aan strenge beperkingen onderworpen is, moet steeds worden aangemeld bij het invoerende land en dit land moet volgens de verordening de ontvangst van die aanmelding bevestigen.

Uitwisseling van informatie

De Commissie, die bijgestaan wordt door het ECHA, en de lidstaten vergemakkelijken de doorgifte van wetenschappelijke, technische, economische en juridische informatie over chemische stoffen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Technische bijstand

De Commissie, de aangewezen nationale instanties van de lidstaten en het ECHA werken samen, met inachtneming van de behoeften van ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie, om de verlening van technische bijstand te bevorderen die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de infrastructuur, de capaciteiten en de deskundigheid die nodig zijn voor een goed beheer van chemische stoffen gedurende de gehele levenscyclus.

Sancties

De lidstaten stellen de regels vast voor de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening. De voorziene sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Intrekking

Deze verordening vervangt Verordening (EG) nr. 689/2008 met ingang van 1 maart 2014.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 649/2012

16.8.2012

-

L 201 van 27.7.2012

See also

  • Verdrag van Rotterdam (EN) (ES) (FR)

Laatste wijziging: 31.01.2013

Top