Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticiden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pesticiden

De Europese Unie stelt een communautair kader vast ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. De voorgestelde maatregelen betreffen met name de versterking van het toezicht, de opleiding van en de informatie voor de gebruikers alsook de specifieke maatregelen voor het gebruik van deze stoffen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

SAMENVATTING

Pesticiden worden gebruikt in de landbouw om de groei van planten onder de controle te houden op niet voor landbouw bestemde gronden of voor andere doeleinden (bv. biociden voor het conserveren van hout, desinfectering of bepaalde huishoudelijke praktijken). Deze producten worden eveneens gebruikt om schadelijke organismen te verdelgen of te bestrijden.

Toepassingsgebied

Deze kaderrichtlijn integreert enkel de pesticiden die gewasbeschermingsproducten zijn en geldt niet voor biociden.

De lidstaten kunnen het voorzorgsbeginsel toepassen om het gebruik van pesticiden in een aantal specifieke gevallen of zones te beperken of te verbieden.

Nationale actieplannen

De nationale actieplannen moeten doelstellingen, maatregelen en planningen bevatten om de risico's van pesticidengebruik op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Daarnaast moeten ze ook het gebruik van meer ecologische alternatieve benaderingswijzen of technieken stimuleren.

In de nationale actieplannen komen ook de indicatoren aan bod voor het toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten die aanleiding geven tot bijzondere bezorgdheid.

Opleiding, verkoop van pesticiden en informatie

De lidstaten voeren een opleidingssysteem voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters in. Deze opleidingen leiden tot het behalen van een certificaat. Dit certificaat bevat de verklaring dat de professionele gebruiker, distributeur en voorlichter voldoende kennis hebben verworven inzake: de relevante wetgeving, de aan pesticiden verbonden gevaren en risico's, methoden om de producten te identificeren en te controleren, de procedures voor het gebruiksklaar maken van de apparatuur, de noodmaatregelen in geval van ongelukken, enz.

De personen die pesticiden voor professioneel gebruik verkopen, moeten houder zijn van het hierboven vermelde certificaat.

De lidstaten moeten de burgers informatie verstrekken en de voorlichtings- en bewustmakingsprogramma's bevorderen over de uit het gebruik van pesticiden voortvloeiende risico's voor de menselijke gezondheid, niet-doelwitorganismen en het milieu.

Keuring van apparatuur voor de toepassing van pesticiden

Het materiaal voor de toepassing van pesticiden die professioneel worden gebruikt, moeten om de vijf jaar worden gekeurd door organen die de lidstaten hebben aangewezen. Vanaf 2020 zal het tijdvak tussen de keuringen maar drie jaar belopen. Met deze keuringen gaat men na of de apparatuur betrouwbaar functioneert en correct voor het beoogde doel wordt gebruikt zodat pesticiden nauwkeurig kunnen worden gedoseerd en verspreid.

De volgende apparatuur wordt gekeurd: het aandrijvingssysteem, de pompen, de roerders/schudders, de tanks, de meet-, controle- en regelsystemen, de leidingen en slangen, de filters, enz.

Spuiten van pesticiden vanuit de lucht

Het spuiten van pesticiden vanuit de lucht is verboden. Er is echter een mogelijkheid tot ontheffing wanneer er geen haalbaar alternatief is of wanneer daaraan voordelen voor de menselijke gezondheid of het milieu zijn verbonden in vergelijking met andere spuitmethoden vanaf de grond. Indien een afwijking wordt toegestaan, moeten er voorlichtings- en beschermingsmaatregelen worden genomen.

Bescherming van het aquatische milieu en het drinkwater

De lidstaten dragen er zorg voor dat passende maatregelen worden vastgesteld om het aquatische milieu en de voorziening van drinkwater te beschermen. Deze maatregelen geven de voorkeur aan het gebruik van de minst schadelijke producten, de meest doeltreffende technieken, de apparatuur die verspilling van het product beperkt en de afbakening van bufferzones langs oppervlaktewateren. Voorts beogen deze maatregelen de beperking of het verbod van de toepassing van pesticiden langs (spoor)wegen of op oppervlakken die oppervlakte- of grondwater kunnen verontreinigen.

Bescherming van kwetsbare gebieden

In bepaalde kwetsbare gebieden is het gebruik van pesticiden verboden of tot een minimum beperkt. Deze maatregel beoogt de bescherming van de gebieden die onder de richtlijnen „Vogelstand” en „Habitats” vallen, alsook de gebieden die door het brede publiek of kwetsbare bevolkingsgroepen worden gebruikt (zoals parken, openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen).

Geïntegreerde gewasbescherming

De geïntegreerde gewasbescherming geeft de voorkeur aan oplossingen die het minst gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Bijgevolg moeten professionele gebruikers alle gewasbeschermingsmethoden afwegen om schadelijke organismen tegen te gaan. Bovendien moeten zij bij voorkeur kiezen voor die methoden waarbij de landbouwecosystemen het minst verstoord worden en de natuurlijke plaagbestrijding aanmoedigen. Deze algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming worden vanaf 1 januari 2014 verplicht.

Risico-indicatoren

De Commissie berekent geharmoniseerde indicatoren door gebruik te maken van de door de lidstaten verzamelde statistische gegevens. Dankzij deze indicatoren kan men de trends met betrekking tot de risico's van pesticidengebruik inschatten.

De lidstaten kunnen hun eigen nationale indicatoren naast de geharmoniseerde indicatoren op Gemeenschapsniveau blijven gebruiken.

Context

Oorspronkelijk was de kaderrichtlijn een van de twee wettelijke voorstellen bij de mededeling van 2006 „Thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden”. Het andere wettelijke voorstel heeft geleid tot de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2009/128/EG

25.11.2009

14.12.2011

PB L 309 van 24.11.2009

Laatste wijziging: 27.04.2010

Top