Help Print this page 
Title and reference
Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Het communautaire systeem (EMAS) beoogt de stimulatie van de Europese particuliere instellingen en overheidsorganisaties om hen tot betere milieuresultaten te drijven. Deze nieuwe verordening heeft tot doel het bestaande systeem verder uit te bouwen en een groter aantal organisaties aan te zetten tot deelname. Ze kunnen hier namelijk een aanzienlijke meerwaarde aan ontlenen, met name in termen van controle op de naleving van regelgeving, kostenbesparingen en imago, mits zij kunnen aantonen dat hun milieuprestaties zijn verbeterd.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen van de Commissie 2001/681/EG en 2006/193/EG.

SAMENVATTING

Het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) is een instrument op vrijwillige basis open voor deelname van organisaties binnen of buiten de Europese Unie gevestigd. De doelstellingen van het EMAS is de milieuresultaten gestaag verbeteren van de organisaties uit alle sectoren met economische activiteiten via:

 • de milieuanalyse van alle milieuaspecten;
 • de vaststelling en toepassing van milieubeheersystemen, op basis van de resultaten van de milieuanalyse;
 • het stelselmatig, objectief en periodiek beoordelen van de prestaties van dergelijke systemen;
 • de uitwisseling van informatie over de behaalde resultaten;
 • het overleg met het publiek en de andere belanghebbende partijen;
 • de actieve deelname van het personeel en een gepaste opleiding.

Registratie van organisaties

Aanvragen tot registratie van in een lidstaat gevestigde organisaties worden ingediend bij een bevoegde instantie in die lidstaat. De instantie wordt aangesteld door de betrokken lidstaat. Er kan slechts een aanvraag tot registratie ingediend worden. Een organisatie met vestigingen in een of meer lidstaten of in derde landen kan voor al deze vestigingen een collectieve registratie aanvragen.

Een organisatie die een aanvraag wil indienen, moet eerst:

 • een milieuanalyse uitvoeren van alle milieuaspecten (zie bijlage I en II punt A.3.1);
 • een milieubeheersysteem herzien, ontwikkelen en ten uitvoer brengen (zie bijlage II);
 • een interne audit voeren (zie bijlage II punt A.5.5 en bijlage III);
 • een milieuverklaring opstellen (zie bijlage IV);
 • bewijzen dat alle op het milieu toepasselijke wettelijke voorschriften nageleefd worden;
 • de milieuanalyse, het milieubeheersysteem, de auditprocedure en diens toepassing door een erkende milieuverificateur laten verifiëren en de milieuverklaring ook door deze verificateur laten goedkeuren.

De aanvraag tot registratie omvat:

 • een milieuverklaring gevalideerd door een milieuverificateur ;
 • de verklaring van de milieuverificateur (zie bijlage VII);
 • een formulier met alle voor de registratie vereiste gegevens (zie bijlage VI);
 • een bewijs dat de eventueel verschuldigde vergoeding is betaald.

Verplichtingen van de geregistreerde organisaties

Ten minste om de drie jaar moeten de geregistreerde organisaties:

 • hun volledige milieubeheersysteem en auditprogramma en de uitvoering ervan laten verifiëren;
 • hun milieuverklaring bijwerken en laten verifiëren door een milieuverificateur;
 • de geactualiseerde en gevalideerde milieuverklaring indienen bij de bevoegde instantie;
 • een formulier met alle voor de registratie vereiste gegevens (zie bijlage VI) indienen bij de bevoegde instantie;
 • voor de vernieuwing van de registratie eventueel een registratievergoeding betalen aan de bevoegde instantie.

In de tussenliggende jaren moeten de geregistreerde organisaties een interne audit uitvoeren van hun milieuprestaties en de naleving van de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften; en hun milieuverklaring laten actualiseren, valideren en indienen bij de bevoegde instantie met betaling van een eventuele registratievergoeding voor de handhaving.

De door de organisaties opgestelde milieuverklaringen moeten publiek gemaakt worden.

Gebruik van het EMAS-logo

Het EMAS-logo mag door geregistreerde organisaties worden gebruikt (zie bijlage V) en zulks zolang hun registratie geldig is.

Het logo moet vergezeld gaan van een registratienummer van de organisatie, behoudens gebruik ter promotie van het EMAS.

Het logo mag op door een erkend verificateur gevalideerde milieu-informatie worden gebruikt. Het mag daarentegen niet gebruikt worden op producten, noch op hun verpakking, noch in het kader van vergelijkende beweringen over andere activiteiten en diensten, noch op een manier die tot verwarring zou kunnen leiden met de milieukeuren voor producten.

Taken van de milieuverificateurs

Milieuverificateurs beoordelen of de milieuanalyse, het milieubeleid, het milieubeheersysteem, de auditprocedures en de tenuitvoerlegging daarvan, alsook de milieuverklaring van een organisatie in overeenstemming zijn met de eisen van deze verordening. De milieuverificateurs verifiëren tevens de naleving door de organisatie van de toepasselijke wettelijke milieuvereisten, de continue verbetering van de milieuprestaties van de organisatie en de betrouwbaarheid van de relevante gegevens en informatie.

De milieuverificateurs valideren met tussenpozen van maximaal 12 maanden alle bijgewerkte informatie in de milieuverklaring.

Om de accreditatie of de vergunning te verkrijgen, dient de kandidaat-milieuverificateur een aanvraag in bij een accreditatie- of vergunninginstantie van zijn keuze.

Sancties

De lidstaten nemen de gepaste gerechtelijke of administratieve maatregelen bij niet-naleving van de bepalingen van voorliggende verordening. Ze kunnen zich hiertoe wenden tot de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken.

Informatie

De Commissie zorgt voor het bijhouden en openbaar maken van:

 • een register van milieuverificateurs en geregistreerde organisaties in het kader van EMAS;
 • een databank van milieuverklaringen;
 • een databank van optimale werkmethoden inzake EMAS;
 • een overzicht van communautaire middelen voor de financiering van EMAS.

Context

Onderhavige verordening vervangt Verordening (EG) nr. 761/2001 die het EMAS-systeem heeft opengesteld voor deelname van alle openbare en particuliere sectoren met economische activiteiten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1221/2009

11.1.2010

-

PB L 342 van 22.12.2009

GERELATEERD BESLUIT

Besluit 2013/131/EU van de Commissie van 4 maart 2013 stelt de leidraad vast waarin de noodzakelijke stappen voor deelname aan EMAS worden uiteengezet, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)[PB L 76 van 19.3.2013] : het besluit stelt een leidraad vast die bedoeld is om in EMAS geïnteresseerde organisaties duidelijk en eenvoudig advies te verstrekken over dit systeem, in de vorm van stapsgewijze instructies die gemakkelijk zijn te volgen. De leidraad bevat de hoofdelementen van het systeem, alsook de belangrijkste stappen die een organisatie die aan EMAS wil deelnemen moet zetten.

Laatste wijziging: 12.11.2013

Top