Help Print this page 
Title and reference
Strijd tegen de illegale houtkap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strijd tegen de illegale houtkap

Illegale houtkap en ontbossing dragen bij tot de klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit. Deze verordening verbiedt dat op illegale wijze gekapt hout op de Europese markt wordt verhandeld, stelt voorwaarden aan de verhandeling van hout en houtproducten en bepaalt de normen voor de toezichthoudende organisaties.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen.

SAMENVATTING

Met illegale houtkap wordt verwezen naar elke vorm van kappen, verwerken of verhandelen van hout in overtreding van de wetgeving van het land waar het hout werd gekapt. Door de ontbossing en schade die ze veroorzaken, hebben deze praktijken ernstige gevolgen voor het milieu, zoals verlies van biodiversiteit en toename van de CO2-uitstoot. Illegale houtkap heeft ook economische en sociale gevolgen.

Producten die onder de regelgeving vallen: hout en houtproducten

De verordening is niet enkel van toepassing op geïmporteerd hout, maar ook op hout dat wordt gekapt binnen de Europese Unie. Ze is van toepassing op een uitgebreide reeks houtproducten die worden opgesomd in de bijlage volgens het register van het Communautair Douanewetboek.

Van hout en houtproducten voorzien van een FLEGT-vergunning (een vergunningenstelsel opgezet in verordening (EG) nr. 2173/2005) of een CITES-vergunning (vergunningenstelsel opgezet in verordening (EG) nr. 338/92) wordt echter verwacht dat ze aan de eisen van de verordening voldoen.

Verplichtingen voor de marktdeelnemers

Deze verordening voorziet drie belangrijke verplichtingen:

  • het verbod op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout en houtproducten in de EU;
  • de verplichting voor marktdeelnemers uit de EU die hout en afgeleide producten op de EU-markt brengen, om gebruik te maken van een stelsel van zorgvuldigheidseisen. Het stelsel van zorgvuldigheidseisen is een systeem van risicobeheer met als doel het risico te minimaliseren dat er illegaal hout in de toeleveringsketen komt. De marktdeelnemers moeten te allen tijde bepaalde gegevens kunnen verstrekken over het hout en de houtproducten die op de markt worden gebracht en een risicoanalyse doen;
  • de verplichting voor marktdeelnemers die reeds op de markt voorhanden hout of houtproducten kopen of verkopen, om hun leveranciers en klanten te identificeren teneinde een minimale traceerbaarheid van het hout te verzekeren.

Stelsel van zorgvuldigheidseisen en organisatie van het toezicht

De verordening biedt de marktdeelnemers de mogelijkheid gebruik te maken van stelsels van zorgvuldigheidseisen die door de toezichthoudende instanties zijn voorzien. Het gaat hier om instanties die beschikken over de nodige deskundigheid en analysecapaciteit om hun leden te kunnen helpen bij het volgen van de voorschriften.

Teneinde te worden erkend door de Commissie als een toezichthoudende organisatie, moet de aanvrager aantonen dat het niet alleen de nodige expertise en een stelsel van zorgvuldigheidseisen met de nodige procedures voor de geschikte toepassing ervan bezit, maar ook een strategie om belangenvermenging te vermijden.

Toepassing

De datum van inwerkingtreding van de verordening is 3 maart 2013. De regel is bindend in alle EU-landen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 995/2010

2.12.2010

-

PB L 295 van 12.11.2010

VERWANTE WETGEVING

Verordening (EG) nr. 2173/2005 van 20 december 2005 inzake het opzetten van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap.

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 363/2012 van 23 februari 2012 over de procedureregels voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen voor marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van 6 juli 2012 betreffende de uitvoeringsbepalingen rond het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en aard van de controles op de toezichthoudende organisaties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen. Voor de EER relevante tekst.

Laatste wijziging: 17.01.2014

Top