Help Print this page 
Title and reference
Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels

De Europese Unie (EU) past haar systeem voor de indeling van chemische stoffen en mengsels aan het Globally Harmonised System (GHS) van de Verenigde Naties aan. Volgens dit internationale systeem moeten de chemische stoffen en mengsels in functie van hun gevaarlijke eigenschapen ingedeeld worden, en moet het etiket voorzien zijn van een gevarenpictogram en andere vermeldingen. De regels van het GHS worden opgenomen in deze verordening die de huidige regelgeving inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels geleidelijk zal vervangen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze verordening harmoniseert de eisen inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels overeenkomstig het internationaal systeem dat door de Verenigde Naties werd goedgekeurd. Deze harmonisatie versterkt de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, en bevordert het vrije verkeer van chemische stoffen en hun mengsels.

Ondernemingen moeten hun stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken overeenkomstig de bepalingen van deze verordening voordat ze die in de handel brengen.

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op chemische stoffen en mengsels bestaande uit twee of meer chemische stoffen.

Deze verordening is echter niet van toepassing op:

 • radioactieve stoffen en mengsels die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 96/29/Euratom vallen;
 • stoffen en mengsels die onder douanetoezicht vallen en die in tijdelijke opslag zijn, zich in een vrije zone of een vrij entrepot bevinden met het oog op wederuitvoer, of in transito zijn;
 • niet-geïsoleerde tussenproducten (stof die vervaardigd wordt voor een chemische omzetting in een andere stof);
 • stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling die niet in de handel verkrijgbaar zijn;
 • afvalstoffen;
 • geneesmiddelen;
 • cosmetische producten;
 • bepaalde medische hulpmiddelen;
 • levensmiddelen;
 • het transport van gevaarlijke goederen.

Indeling

De chemische stoffen en mengsels worden ingedeeld in categorieën naargelang de ernst van het gevaar en de specifieke aard van de gevaarlijke eigenschappen. Voorbeelden van deze categorieën zijn: stoffen of mengsels die brandbaar zijn of een gevaar inhouden voor het aquatisch milieu, acuut toxische stoffen, enz. Bijlage I geeft een overzicht van de criteria inzake de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels.

De bijlagen van de verordening bevatten eveneens de lijst van gevarenaanduidingen, de lijst van voorzorgsmaatregelen, de pictogrammen voor elke gevarenklasse en de lijsten met de geharmoniseerde indelingen en etiketteringen op Gemeenschapsniveau.

Etikettering

Een etiket moet de volgende elementen bevatten:

 • de naam van de stof of het mengsel en/of een identificatienummer;
 • de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier;
 • de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel.

Indien toepasselijk vermeldt een etiket:

 • de gevarenpictogrammen (zie bijlage V van de verordening);
 • de gevarenaanduidingen Gevaar of Waarschuwing;
 • de gevarenaanduidingen zoals Gevaar voor brand of scherfwerking, Dodelijk bij inslikken, enz. (zie bijlage III van de verordening);
 • de veiligheidsaanbevelingen zoals Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren, Tegen vocht beschermen, Buiten het bereik van kinderen houden, enz. (zie bijlage IV van de verordening).
 • aanvullende informatie zoals over de fysieke eigenschappen of het gevaar voor de gezondheid (zie bijlage II van de verordening).

De gevarenpictogrammen hebben de vorm van een vierkant op zijn punt. Ze bevatten een zwart symbool op een witte achtergrond in een rood kader dat groot genoeg is om duidelijk zichtbaar te zijn. Elke gevarenpictogram beslaat ten minste een vijftiende deel van het oppervlak van het geharmoniseerde etiket en het oppervlak is niet minder dan 1 cm2.

De afmetingen van het etiket zijn als volgt:

Inhoud van de verpakking

Afmetingen (in millimeter)

Niet meer dan 3 liter

Zo mogelijk ten minste 52 × 74

Meer dan 3 liter, maar niet meer dan 50 liter

Ten minste 74 × 105

Meer dan 50 liter, maar niet meer dan 500 liter

Ten minste 105 × 148

Meer dan 500 liter

Ten minste 148 × 210

Het etiket wordt opgesteld in de officiële taal of talen van de lidstaat (lidstaten) waar de gevaarlijke stof of het gevaarlijke mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij de betrokken lidstaat anders beslist.

De gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen worden bij elkaar op het etiket geplaatst. De leverancier kan de volgorde van deze elementen vrij kiezen, maar moet ze evenwel per taal groeperen.

Verpakking

Verpakkingen die gevaarlijke stoffen of gevaarlijke mengsels bevatten, moeten aan de volgende voorschriften voldoen:

 • de verpakking moet verlies van de inhoud voorkomen;
 • het materiaal van de verpakkingen mag niet veranderen bij contact met de inhoud;
 • de verpakkingen moeten stevig en sterk zijn;
 • de verpakkingen moeten goed afgesloten kunnen worden.

In bepaalde gevallen zijn kindveilige sluitingen en tastbare gevarenaanduidingen vereist.

Procedure voor harmonisatie

Om de procedure voor de harmonisatie van de indeling en etikettering van stoffen op te starten, kan een lidstaat of fabrikant, importeur of downstreamgebruiker van een stof bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen een voorstel indienen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen met informatie vermeld in bijlage VI, deel 1 van deze verordening. Over het algemeen maken enkel de stoffen die voldoen aan de indelingscriteria voor sensibilisatie van de luchtwegen categorie 1, mutageniteit, kankerverwekkendheid of voortplantingstoxiciteit, of werkzame stoffen voor pesticiden of biociden voorwerp uit van zo'n harmonisatie, maar ook andere stoffen kunnen geharmoniseerd worden indien de absolute behoefte hieraan aangetoond wordt.

Het Comité risicobeoordeling van het Agentschap brengt binnen de achttien maanden na ontvangst van een voorstel advies daarover uit.

Het Agentschap maakt het advies over aan de Commissie die – indien zij de harmonisatie juist acht – deze stof en de indelings- en etiketteringselementen in bijlage VI, deel 3 van deze verordening (zie amendement van bijlagen), opneemt.

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Ten laatste één maand nadat een stof in de handel werd gebracht, verstrekt de fabrikant of importeur het Agentschap de nodige informatie over de identiteit, de identiteit van de stof, de gevarenklassen, de concentratiegrenzen, enz. Al deze informatie wordt opgenomen in een inventaris van indelingen en etiketteringen die het Agentschap op gezette tijdstippen bijwerkt.

Context

Deze verordening is een aanvulling bij het REACH-systeem voor de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Deze verordening wijzigt Richtlijn 67/548/EEG betreffende chemische stoffen en Richtlijn 1999/45/EG betreffende mengsels, en trekt deze richtlijnen in vanaf 1 juni 2015.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1272/2008

20.1.20091.12.2010 (titels II, III en IV voor de stoffen)1.6.2015 (titels II, III en IV voor de mengsels)

-

PB L 353, 31.12.2008

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 790/2009

25.9.2009

-

PB L 235 5.9.2009

Verordening (EU) nr. 286/2011

19.4.2011

-

PB L 83, 30.3.2011

Verordening (EU) nr. 618/2012

31.7.2012

-

PB L 179 11.7.2012

WIJZIGING VAN DE BIJLAGEN

Bijlage I – Voorschriften voor de indeling en etikettering

Verordening (EU) nr. 286/2011 [Publicatieblad L 83 van 30.3.2011].

Bijlage II – Speciale voorschriften voor de etikettering en verpakking

Verordening (EU) nr. 286/2011 [Publicatieblad L 83 van 30.3.2011].

Bijlage III – Lijst van gevarenaanduidingen

Verordening (EU) nr. 286/2011 [Publicatieblad L 83 van 30.3.2011].

Bijlage IV – Lijst van voorzorgsmaatregelen

Verordening (EU) nr. 286/2011 [Publicatieblad L 83 van 30.3.2011].

Bijlage V – Gevarenpictogrammen

Verordening (EU) nr. 286/2011 [Publicatieblad L 83 van 30.3.2011].

Bijlage VI – Geharmoniseerde indeling en etikettering voor bepaalde stoffen

Verordening (EG) nr. 790/2009 [Publicatieblad L 235 van 5.9.2009];

Verordening (EU) nr. 286/2011 [Publicatieblad L 83 van 30.3.2011];

Verordening (EU) nr. 618/2012 [Publicatieblad L 179 van 11.7.2012].

Bijlage VII – Tabel voor het omzetten van de indeling

Verordening (EU) nr. 286/2011 [Publicatieblad L 83 van 30.3.2011].

Laatste wijziging: 14.01.2014

Top