Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-recht tegen milieucriminaliteit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-recht tegen milieucriminaliteit

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/99/EG — de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden een aantal zware delicten gedefinieerd die schadelijk zijn voor het milieu.

De EU-landen wordt verzocht om doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties in te voeren voor dat soort delicten die opzettelijk dan wel uit grove nalatigheid worden gepleegd.

KERNPUNTEN

De volgende vormen van wederrechtelijk* gedrag met negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu zijn onderworpen aan sancties:

het lozen, uitstoten of op een andere manier brengen van een hoeveelheid gevaarlijke materie of ioniserende straling in de lucht, de grond of het water;

het inzamelen, vervoeren, hergebruiken of verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen;

het overbrengen van niet-verwaarloosbare hoeveelheden afvalstoffen;

het exploiteren van een bedrijf waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (bijv. een verffabriek of chemische fabriek);

het produceren, bewerken, opslaan, gebruiken, vervoeren, in- en uitvoeren en verwijderen van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen;

het doden, bezitten of verhandelen van beschermde in het wild levende dier- of plantensoorten in niet-verwaarloosbare aantallen;

het toebrengen van schade aan een beschermde habitat;

het produceren, verhandelen of gebruiken van ozonafbrekende stoffen (bijv. chemicaliën in blusapparaten of ontvettingsmiddelen).

Sancties:

De EU-landen zorgen ervoor dat de delicten en het wederrechtelijk gedrag die worden opgesomd in deze richtlijn strafbaar worden gesteld met doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties voor individuen (natuurlijke personen*).

De EU-landen zorgen ervoor dat, indien delicten worden gepleegd in het belang van een rechtspersoon* (zoals een vennootschap) door een persoon die een leidende positie bekleedt in die rechtspersoon, zowel de persoon als de rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld.

De EU-landen zorgen er eveneens voor dat, indien een persoon die onder het gezag van een rechtspersoon staat, zijn plicht inzake toezicht of controle niet heeft vervuld, zowel de persoon als de rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld.

Afhankelijk van het rechtsstelsel van het EU-land kan de aansprakelijkheid van rechtspersonen strafrechtelijk zijn of niet.

De richtlijn bouwt verder op Richtlijn 2004/35/EG, die regels vaststelt op het gebied van aansprakelijkheid inzake het voorkomen en herstellen van milieuschade.

De gerechtelijke vervolging van milieucriminaliteit is de verantwoordelijkheid van de EU-landen. Doordat de EU-landen verschillende rechtsstelsels hebben, kunnen misdadigers gebruik maken van het gebrek aan communicatie tussen de nationale autoriteiten. Netwerken van beroepsbeoefenaars op het gebied van milieu, zoals het netwerk van de Europese Unie voor de implementatie en handhaving van de milieuwetgeving (IMPEL), het EU-forum van milieurechters (EUFJE) en het Europees netwerk van openbare aanklagers voor het milieu (ENPE), spelen een belangrijke rol bij de uitwisseling van beste praktijken en de ontwikkeling van methoden voor doeltreffende handhaving.

ACHTERGROND

Milieucriminaliteit

KERNBEGRIPPEN

* wederrechtelijk: verwijst in deze context naar inbreuken op de EU-wetgeving of nationale wetten ter uitvoering van de EU-wetgeving zoals genoemd in de bijlagen bij Richtlijn 2008/99/EG;

* natuurlijke persoon: een mens;

* rechtspersoon: elke juridische entiteit (bijv. een vennootschap of een andere entiteit die wettelijke rechten heeft en onderworpen is aan verplichtingen) onder nationaal recht, met uitzondering van staten en openbare en internationale organisaties.

BESLUIT

Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28–37)

Laatste bijwerking 25.11.2015

Top